Home Dưỡng Linh Ngày 18 – A-Cha Không Ngừng Làm Điều Ác

Ngày 18 – A-Cha Không Ngừng Làm Điều Ác

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 28:16-27

16 Trong lúc đó, vua A-cha sai sứ đi cầu cứu vua A-si-ri, 17 vì dân Ê-đôm đã trở lại đánh Giu-đa và bắt dẫn đi nhiều tù binh. 18 Dân Phi-li-tin cũng xâm lấn các thành trong miền Sơ-phê-la và Nê-ghép thuộc Giu-đa. Chúng chiếm Bết-sê-mết, A-gia-lôn, Ghê-đê-rốt, Sô-cô và các vùng phụ cận, Thim-na và các vùng phụ cận, Ghim-xô và các vùng phụ cận, rồi chúng định cư tại các nơi ấy. 19 Do tội của A-cha, vua Giu-đa, Đức Giê-hô-va đã hạ Giu-đa xuống, vì A-cha đã khiến cho dân Giu-đa sống phóng đãng và phạm tội nghiêm trọng với Đức Giê-hô-va. 20 Tiếc-lát Phin-nê-se, vua A-si-ri, thay vì đến tiếp cứu, đã tấn công và gây khốn khổ cho A-cha. 21 A-cha lấy các vật dụng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, trong cung vua, và trong nhà các quan chức giao cho vua A-si-ri nhưng vua ấy cũng không tiếp cứu.

22 Trong lúc hoạn nạn, vua A-cha lại càng phạm tội với Đức Giê-hô-va. 23 Vua dâng sinh tế cho các thần của dân Đa-mách, là dân đã đánh bại vua, vì nghĩ rằng: “Các thần của vua A-ram đã phù hộ họ, nên ta sẽ dâng sinh tế cho các thần ấy để các thần cũng phù hộ ta nữa.” Thế nhưng, chính các thần ấy là nguyên nhân khiến vua và toàn thể Y-sơ-ra-ên phải suy vong. 24 A-cha thu góp các vật dụng trong đền thờ Đức Chúa Trời và đập vỡ hết, rồi đóng các cửa của đền thờ Đức Giê-hô-va. Sau đó, vua lập cho mình những bàn thờ trong mọi ngõ ngách của thành Giê-ru-sa-lem. 25 Trong các thành xứ Giu-đa, vua dựng lên những nơi cao để xông hương cho các thần khác và chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình.

26 Các việc khác và cách ăn ở của vua, từ đầu đến cuối, đều được chép trong sách Các Vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. 27 A-cha an giấc cùng tổ phụ mình. Người ta chôn cất vua trong thành Giê-ru-sa-lem, nhưng vua không được chôn nơi lăng tẩm các vua Y-sơ-ra-ên. Thái tử Ê-xê-chia lên ngôi kế vị.

Suy ngẫm

C.16-21 Vua A-cha đã không tuân theo lời Đức Chúa Trờilại còn khuyến khích dân Giu-đa phạm tội. Vì vậy, Thiên Chúa đã sai các quốc gia lân cận (Ê-đôm và Phi-li-tin) đến tấn công Giu-đa. Tuy nhiên, trong sự khốn khổ, A-cha vẫn không trở về với Đức Chúa Trời, mà thực tế lại cầu cứu vua A-sy-ri, điều này làm sự khốn khổ càng lớn hơn.

C.22-27 Càng gặp nhiều sự khốn khổ, A-cha càng phạm tội nhiều hơn. Ông thờ cúng các thần tượng của Sy-ri và đập vỡ tất cả những vật dụng trong đền thờ của Đức Chúa Trời, và thậm chí đóng cửa của đền thờ. Ông lại còn dựng các thần tượng trên các nơi cao ở khắp Giu-đa, điều này rất chọc giận Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.16-21 Khi A-cha phải đối mặt với khủng hoảng, ông đã coi thường Đức Chúa Trời và cầu cứu A-sy-ri,thay vì quay lại với Đức Chúa Trời. Nhưng vua A-sy-ri đã không giúp đỡ A-cha, thật ra vua A-sy-ri đã tấn công ông. Theo đúng nghĩa, thế gian luôn sẵn sàng phản bội chúng ta, và chúng ta càng phụ thuộc vào nó, thì chúng ta càng bất an. Vì vậy, bạn sẽ phụ thuộc vào quyền lực của thế gian hơn là vào quyền năng của Đức Chúa Trời phải không?

C.26-27 Các việc gian ác của A-cha được chép trong sách Các Vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. Xem xét phân đoạn hôm nay, hãy suy nghĩ xem,chúng ta muốn được thế hệ tiếp theo nhớ đến như thế nào?

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin giúp con chỉ nương cậy vào Ngài, và khiến con thành một tôi tớ trung tín và trung thành.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giê-rê-mi 4-6

Bình Luận:

You may also like