Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Đấng Quyền Năng Của Gia-Cốp

Ngày 10 – Đấng Quyền Năng Của Gia-Cốp

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 23:16-24:3

16 Giê-hô-gia-đa lập giao ước giữa ông với toàn dân và với vua, để họ cam kết làm dân của Đức Giê-hô-va. 17 Sau đó, tất cả dân chúng đi đến miếu thờ Ba-anh để phá hủy nó, đập bể bàn thờ và hình tượng nó rồi giết Ma-than, thầy tế lễ của Ba-anh, ngay trước bàn thờ. 18 Theo phiên thứ mà Đa-vít đã chỉ định trong đền thờ Đức Giê-hô-va, Giê-hô-gia-đa giao trách nhiệm phục vụ đền thờ Đức Giê-hô-va cho những thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi, để họ dâng các tế lễ thiêu lên Đức Giê-hô-va như đã chép trong luật pháp của Môi-se, và ca hát vui mừng như cách Đa-vít đã ấn định. 19 Ông cũng đặt những người canh gác các cổng đền thờ Đức Giê-hô-va, không cho người bị ô uế vì bất cứ lý do gì vào đền thờ. 20 Cuối cùng, ông hướng dẫn các chỉ huy trưởng trăm quân, các nhà quý tộc, và các nhà lãnh đạo cùng toàn dân trong xứ đi rước vua từ đền thờ Đức Giê-hô-va, qua cổng trên, đưa vào cung vua, rồi đặt vua ngồi trên ngai vàng. 21 Toàn dân trong xứ đều vui mừng, và kinh thành được yên ổn sau khi họ đã giết A-tha-li bằng gươm.

1 Khi lên ngôi vua, Giô-ách được bảy tuổi và cai trị bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Xi-bia quê ở Bê-e Sê-ba. 2 Giô-ách làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va suốt thời gian thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa còn sống. 3 Giê-hô-gia-đa cưới hai vợ cho Giô-ách, vua sinh được các con trai và con gái.

Suy ngẫm

Dân Y-sơ-ra-ên, những người bị phu tù ở Ba-by-lôn một thời gian dài, nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã quên họ. Nhưng như một người mẹ không thể quên con đang bú của mình, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ không quên Y-sơ-ra-ên. Hơn nữa, Đức Chúa Trời hứa sẽ cứu chuộc một lần nữa. Ngài phán rằng tất cả mọi dân tộc sẽ biết Y-sơ-ra-ên và phục vụ họ (49:14:23). Để làm thành lời hứa, Đức Chúa Trời sẽ chiến cự với kẻ thù, những kẻ làm gián đoạn công việc của Ngài; cả thế giới sẽ nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế của Y-sơ-ra-ên và là Đấng Toàn năng (49:24-26). Không giống như sự than vãn của Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời không từ bỏ họ. Y-sơ-ra-ên bị khốn khổ vì tội lỗi của mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa họ sẽ được Ngài cứu chuộc (50:1-3).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

49:26 Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế của tôi, Đấng Cứu chuộc tôi, và là Đấng Toàn năng của Gia-cốp. Bạn có thể xưng nhận một cách chân thành như thế này vì Đức Chúa Trời đã cứu bạn không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

50:1-3 Y-sơ-ra-ên oán giận Đức Chúa Trời khi họ nhìn vào tình thế hiện tại của mình. Nhưng lý do họ ở Ba-by-lôn làm phu tù không phải bởi vì Đức Chúa Trời, nhưng bởi sự thờ lạy thần tượng và tội lỗi của họ. Bạn có thường xuyên đổ tội và oán trách Đức Chúa Trời mỗi khi một điều gì đó tồi tệ xảy ra xung quanh bạn hay không? Bạn có nghĩ điều đó nhờ bạn mọi việc sẽ ổn, và nếu nhờ Đức Chúa Trời mọi việc trở nên sai trật, hay không? Hãy đừng trở nên ngu dại mà oán trách Đức Chúa Trời!

Cầu nguyện: Xin hãy cho con đôi tai của người được sai đi, có thể nghe thấy và nhận biết được Lời Ngài. Xin hãy cho con môi miệng có thể giúp đỡ những người mệt mỏi và những người tuyệt vọng.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 44-46 

Bình Luận:

You may also like