Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Đức Chúa trời, Đấng Không Ai Có Thể Sánh Được

Ngày 05 – Đức Chúa trời, Đấng Không Ai Có Thể Sánh Được

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 20:1-19

1 Sau đó, người Mô-áp và Am-môn cùng với một số người Mao-nít theo họ, kéo đến gây chiến với Giô-sa-phát. 2 Người ta đến báo tin cho Giô-sa-phát rằng: “Có một đám quân rất đông từ bờ biển bên kia, từ Ê-đôm đến tấn công bệ hạ; và nầy, chúng đang ở Hát-sát-sôn Tha-ma, cũng gọi là Ên-ghê-đi.” 3 Giô-sa-phát sợ hãi, quyết định tìm kiếm Đức Giê-hô-va, và kêu gọi toàn thể Giu-đa kiêng ăn. 4 Dân Giu-đa nhóm lại để kêu cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Từ các thành Giu-đa, người ta đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va. 5 Giô-sa-phát đứng giữa hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, phía trước sân mới trong đền thờ Đức Giê-hô-va 6 mà cầu nguyện rằng: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con! Ngài chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Chẳng phải Ngài là Đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Tay Chúa đầy quyền thế và năng lực, không ai chống cự nổi. 7 Lạy Đức Chúa Trời chúng con! Chẳng phải Ngài đã đuổi dân xứ nầy khỏi dân Y-sơ-ra-ên của Ngài mà ban xứ ấy cho dòng dõi Áp-ra-ham, bạn của Ngài, làm sản nghiệp đời đời sao? 8 Họ đã ở đó và đã xây cất cho danh Ngài một đền thánh, và nói rằng: 9 ‘Nếu tai họa giáng trên chúng con, hoặc gươm giáo, hoặc sự trừng phạt,(c) hoặc dịch bệnh, hoặc nạn đói, thì chúng con sẽ đứng trước đền thờ nầy và trước mặt Chúa (vì danh Ngài ở trong đền thờ nầy), mà kêu cầu Ngài trong cảnh khốn cùng của chúng con, Ngài sẽ lắng nghe và giải cứu chúng con.’ 10 Lúc dân Y-sơ-ra-ên rời Ai Cập, Chúa không cho họ đi vào xứ các dân Am-môn, Mô-áp và dân vùng núi Sê-i-rơ nên dân Y-sơ-ra-ên quay khỏi chúng và không tiêu diệt chúng. 11 Kìa, nay chúng báo trả chúng con bằng cách đến đuổi chúng con khỏi sản nghiệp mà Chúa đã ban cho chúng con. 12 Lạy Đức Chúa Trời chúng con! Ngài sẽ không trừng phạt chúng sao? Vì chúng con không đủ sức để đối địch cùng đám quân đông đảo đang đến tấn công chúng con. Chúng con không biết phải làm sao, nhưng mắt chúng con ngưỡng trông Chúa!” 13 Toàn thể Giu-đa, kể cả đàn bà trẻ con, đều đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. 14 Bấy giờ giữa hội chúng, Thần Đức Giê-hô-va đến trên Gia-ha-xi-ên, con trai Xa-cha-ri, cháu Bê-na-gia, chắt Giê-hi-ên, chít Ma-tha-nia, là người Lê-vi thuộc về dòng A-sáp. 15 Ông nói: “Hỡi toàn thể người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem cùng vua Giô-sa-phát, hãy nghe! Đức Giê-hô-va phán với các ngươi thế nầy: ‘Đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám quân đông đảo nầy, vì trận chiến nầy chẳng phải của các con đâu nhưng là của Đức Chúa Trời. 16 Ngày mai, hãy kéo xuống đánh chúng. Kìa, chúng đi lên dốc Xít. Các con sẽ gặp chúng ở cuối thung lũng đối diện hoang mạc Giê-ru-ên. 17 Trong trận nầy, các con khỏi phải chiến đấu. Hãy giữ vững vị trí và đứng yên mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va, Đấng ở với các con. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! Đừng sợ, đừng khiếp đảm! Ngày mai hãy đi ra đón chúng, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các con.’”

18 Giô-sa-phát cúi sấp mặt xuống đất. Toàn thể Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem đều sấp mặt xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lạy Ngài. 19 Người Lê-vi thuộc dòng Kê-hát và dòng Cô-ra đều đứng dậy lớn tiếng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Suy ngẫm

C. 1-7 Vào ngày Ba-by-lôn bị sụp đổ, các thần của nó Ben và Nê-bô sẽ bị mang đi như những tù nhân. Những thần tượng này, chỉ đơn giản là những đồ vật không thể di chuyển, nếu không có sự trợ giúp của con người, chứ đừng nói đến việc cứu Ba-by-lôn. Chỉ có Đức Chúa Trời đáp lại tiếng than khóc của dân sự của Ngài và có thể cứu họ.

C.8-13 Như vậy, dân Y-sơ-ra-ên, những người bội nghịch Đức Chúa Trời và thờ lạy các thần tượng ở đất Ba-by-lôn, phải ăn năn và nhớ những lời tiên tri Đức Chúa Trời phán và những công việc của Ngài trong quá khứ. Khi ngày đó đến, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét những người thờ lạy thần tượng cùng với Ba-by-lôn, và cứu những người đã ăn năn.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5-7 Không ai có thể sánh được với Đức Chúa Trời. Làm thế nào các thần tượng con người làm ra, lại có thể sánh được với Đức Chúa Trời, Đấng sống và bày tỏ những công việc của Ngài? Các thần tượng không thể đáp ứng khi con người cúi xuống và khóc than, chúng cũng không thể cứu cho khỏi đau đớn. Chúng là những thực thể không có quyền năng. Thậm chí như vậy, nhiều người vẫn rời bỏ Đức Chúa Trời và chọn các thần tượng, họ có thể kiểm soát được như họ mong ước. Việc lựa chọn các thần tượng hơn là Đức Chúa Trời, Đấng không có gì và không ai có thể sánh được, là một sự sỉ nhục và là một tội lỗi gớm ghiếc.

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài, Chúa ơi, vì Ngài ở với con không thay đổi, cho dù con yếu đuối hay mạnh mẽ.

Bình Luận:

You may also like