Home Dưỡng Linh Ngày 01- Không Có Tin Lành Nào Khác

Ngày 01- Không Có Tin Lành Nào Khác

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-phê-sô 1:1-14

1 Phao-lô, theo ý muốn của Đức Chúa Trời được làm sứ đồ của Đấng Christ Jêsus, kính gửi các thánh đồ tại Ê-phê-sô, là những người trung tín trong Đấng Christ Jêsus. 2 Cầu xin ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ được ban cho anh em. 3 Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. 4 Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài. 5 Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài, 6 để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài!

7 Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài, 8 là ân điển mà Ngài ban cho chúng ta một cách dư dật. Với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu, 9 Ngài khiến chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ, 10 để đến thời viên mãn, quy tụ muôn vật lại trong Đấng Christ, cả những vật trên trời và dưới đất. 11 Cũng trong Ngài, chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn, 12 để chúng ta, những người đầu tiên đặt hi vọng trong Đấng Christ, ca ngợi vinh quang của Ngài.

13 Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là Tin Lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. 14 Đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp chúng ta cho đến khi những người thuộc về Ngài nhận được sự cứu chuộc, để ca ngợi vinh quang của Ngài.

Suy ngẫm

C.3-5 Đức Chúa Trời là cội rễ của ân điển và bình an. Ân điển và bình an của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta qua Chúa Jêsus Christ. Đây là kết quả của việc Chúa Jêsus (Đức Chúa Con) vâng lời Đức Chúa Cha và dâng chính mình Ngài làm của lễ hy sinh cho chúng ta.

C.4  Ga-la-ti được viết trong lúc khủng hoảng liên quan đến chân lý của Phúc Âm. Chính vì điều này mà Phao-lô bắt đầu thư bằng cách làm rõ điểm chính của Phúc âm bằng cách nói: “Đức Chúa Jêsus Christ đã hy sinh chính mình vì tội lỗi chúng ta, đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha chúng ta”

C.6-7 Đức Chúa Trời đã kêu gọi người Ga-la-ti qua Phúc âm này, nhưng họ bỏ Đức Chúa Trời, vì họ bị dụ dỗ bởi “một Tin lành khác”. Tất nhiên là chẳng có Tin lành nào khác mà chỉ có Tin lành của Đấng Christ đã bị bỏ vì các giáo sư giả.

C.8-9 Phao-lô đã rủa sả tất cả những kẻ xuyên tạc Phúc âm và những ai truyền điều gì khác với sứ điệp ban đầu ông đã rao ra lần đầu tiên.

C.10 Qua điều này, chúng ta có thể thấy rằng Phao-lô là một người đầy tớ chân thật của Đấng Christ, vì ông chỉ cố gắng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-10 Không có một Tinh lành nào khác ngoài Tin lành của Đấng Christ. Vì chỉ có một Tin lành của Đấng Christ, nên chúng ta không được xuyên tạc. Ngày nay Tin lành khác hay Tin lành giả, mà chúng ta phải cảnh giác là gì?

Cầu nguyện: Mỗi ngày, xin hãy giúp chúng con nắm chặt lấy Tin Lành của ân điển và sống một đời sống làm đẹp lòng Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 115-118 

Bình Luận:

You may also like