Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Sự Vô Ích Của Các Hình Tượng Mà Con Người Tạo Nên

Ngày 28 – Sự Vô Ích Của Các Hình Tượng Mà Con Người Tạo Nên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 41:21-29

  21 Đức Giê-hô-va phán: “Hãy trình bày vụ kiện của các ngươi;” Vua của Gia-cốp phán: “Hãy đưa ra lý lẽ của các ngươi.” 22 Hãy để chúng đến gần và nói cho chúng ta biết điều sẽ xảy đến! Hãy nói cho chúng ta những điều đã có từ trước, để chúng ta suy nghiệm và biết kết cuộc của nó; Hoặc nói cho chúng ta biết những gì sắp xảy đến. 23 Hãy nói những việc sẽ xảy đến sau nầy, để chúng ta biết các ngươi là thần; Cũng hãy ban phước hoặc giáng họa, để chúng ta cùng nhau thấy và kinh ngạc. 24 Nầy, các ngươi chẳng ra gì, việc các ngươi làm cũng là vô ích; Kẻ chọn các ngươi thật đáng ghê tởm!

25 Ta khiến một người từ phương bắc nổi lên, và người đã đến; Người kêu cầu danh Ta từ phía mặt trời mọc.

Người sẽ giẫm lên những kẻ cai trị như giẫm trên bùn đất, như thợ gốm nhồi đất sét dưới chân.

26 Ai đã nói cho chúng ta biết điều đó từ ban đầu?

Ai đã rao ra từ trước để chúng ta nói: “Người ấy đúng”?

Nhưng chẳng ai rao, chẳng ai báo cả, cũng chẳng ai đã từng nghe tiếng các ngươi.

27 Chính Ta là Đấng đầu tiên đã phán với Si-ôn: “Nầy, chúng đây!” Và Ta sẽ sai một sứ giả báo tin lành đến Giê-ru-sa-lem. 28 Ta nhìn xem nhưng chẳng có ai cả; Trong số họ, không có một cố vấn để khi Ta hỏi, họ có thể đáp một lời. 29 Nầy, tất cả họ chỉ là hư ảo; Công việc của họ là vô giá trị; Tượng đúc của họ là hư không như làn gió thoảng.

Suy ngẫm:

C.21-24 Đức Chúa Trời bảo các hình tượng hãy nói với Ngài điều sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng các hình tượng không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai và thậm chí không thể trả lời một cách thỏa đáng về điều đã xảy ra trong quá khứ. Điều này là vì các hình tượng là các thần giả, không biết gì, cũng không thể làm gì.

Nhưng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thật, Đấng biết mọi sự và có thể làm được mọi sự, vì thế Ngài có thể nói về điều sẽ xảy ra trong tương lai và Ngài dẫn dắt thế giới và lịch sử theo Lời Ngài. Nhưng việc coi thường Đức Chúa Trời và thờ lạy hình tượng thật sự là một điều dại dột và còn lăng nhục Đức Chúa Trời nữa. Cho nên, những kẻ phạm tội sùng bái thần tượng, sẽ bị Đức Chúa Trời đoán xét và sẽ đối mặt với kết cục đau đớn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời hoạch định và giám sát tất cả lịch sử nhân loại. Đây là cách mà vua Sy-ri xứ Ba-tư có thể chỉ ra quyền năng Ngài khắp các dân tộc và tại sao Ê-sai nói tiên tri rằng điều này sắp sửa xảy ra: đó là tất cả các công việc của Đức Chúa Trời. Bạn có cảm thấy cho dù bạn có cầu nguyện nhiều đến mức nào, thì cũng không có sự thay đổi nào trên thế giới này, điều khiến khiến cho bạn rơi vào thất vọng, hay không? Hãy nhìn lên Đức Chúa Trời, Đấng hành động với một hoạch định rõ ràng cho lịch sử của chúng ta.

Cầu nguyện: Xin hãy chịu trách nhiệm cho tương lai của con vì con hứa vâng theo sự dẫn dắt của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 7-9

Bình Luận:

You may also like