Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Ê-Xê-Chia Cầu Nguyện Với Đức Chúa Trời

Ngày 21 – Ê-Xê-Chia Cầu Nguyện Với Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 37:1-20

1 Khi nghe tin ấy, vua Ê-xê-chia liền xé áo mình, mặc áo sô và đi vào đền thờ Đức Giê-hô-va. 2 Vua sai quan quản lý cung điện là Ê-li-a-kim, thư ký Sép-na và các thầy tế lễ cao niên mặc áo sô đến gặp nhà tiên tri Ê-sai, con trai của A-mốt. 3 Họ nói với ông: “Vua Ê-xê-chia nói thế nầy: ‘Hôm nay là ngày hoạn nạn, quở phạt và ô nhục; như đàn bà đã đến lúc phải sinh con nhưng không đủ sức để sinh. 4 Chắc Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông đã nghe những lời của Ráp-sa-kê mà chủ hắn là vua A-si-ri đã sai đến để nhạo báng Đức Chúa Trời hằng sống; và Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông sẽ trừng phạt chúng theo những lời mà Ngài đã nghe. Vậy, xin ông dâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại đây!’” 5 Khi các đầy tớ của vua Ê-xê-chia đến gặp Ê-sai, 6 thì Ê-sai nói với họ: “Các ông hãy về tâu lại với chủ mình rằng Đức Giê-hô-va phán thế nầy: ‘Đừng sợ những lời con đã nghe, là những lời mà các đầy tớ của vua A-si-ri đã xúc phạm đến Ta. 7 Nầy, Ta sẽ đặt một thần linh trong nó, khiến nó nghe tin đồn mà rút quân về nước. Ta sẽ làm cho nó ngã chết dưới lưỡi gươm ngay tại xứ sở nó.’” 8 Khi Ráp-sa-kê trở về thì gặp vua A-si-ri đang đánh thành Líp-na, vì ông được tin vua đã rời khỏi La-ki. 9 Bấy giờ, vua A-si-ri được tin báo về Tiệt-ha-ca, vua Cút, rằng: “Vua ấy đang kéo quân ra giao chiến với bệ hạ.” Nghe thế, vua A-si-ri lại sai các sứ giả đến gặp Ê-xê-chia, và dặn rằng: 10 “Các ngươi hãy nói với Ê-xê-chia, vua Giu-đa, rằng: ‘Đừng để Đức Chúa Trời, là Đấng mà ngươi tin cậy, lừa dối ngươi rằng Giê-ru-sa-lem sẽ không rơi vào tay vua A-si-ri đâu. 11 Nầy, hẳn ngươi có nghe những gì các vua A-si-ri làm cho tất cả các nước, chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn ngươi, ngươi sẽ thoát được sao? 12 Thần của các nước mà cha ông ta đã tiêu diệt, tức là các thần của Gô-xan, Ha-ran, Rết-sép, và người Ê-đen ở tại Tê-la-sa, có giải cứu họ được chăng? 13 Vua của Ha-mát, vua của Ạt-bát, vua của các thành Sê-phạt-va-im, Hê-na, và Y-va ở đâu?’”

14 Ê-xê-chia nhận bức thư do các sứ giả trao tận tay. Đọc xong, vua liền đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va và trải thư ra trước mặt Đức Giê-hô-va. 15 Ê-xê-chia cầu nguyện với Đức Giê-hô-va: 16 “Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng ngự trên các chê-ru-bim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất; chính Ngài đã tạo nên trời và đất. 17 Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghiêng tai và nghe! Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt và xem! Xin nghe mọi lời mà San-chê-ríp đã gửi đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống. 18 Lạy Đức Giê-hô-va, các vua A-si-ri thật đã tàn phá mọi xứ sở và đất đai của họ, 19 ném các thần của họ vào lửa; vì chúng không phải là thần, mà chỉ là sản phẩm bằng gỗ và bằng đá do tay người làm ra, nên chúng đã bị hủy diệt. 20 Vậy bây giờ, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, xin giải cứu chúng con khỏi tay San-chê-ríp, để mọi vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình Ngài là Đức Giê-hô-va!”

Suy ngẫm:

C. 1-7 Khi Ê-xê-chia nghe lời sỉ nhục và dọa nạt của Ra-sáp-kê, ông đi lên đền thờ để cầu nguyện và ông đề nghị Ê-sai cũng cầu nguyện. Ê-sai đã truyền một thông điệp an ủi từ Đức Chúa Trời, bảo họ đừng sợ hãi, cũng đừng nhụt chí, và rằng Đức Chúa Trời đã quyết định khiến San-chê-ríp phải trở về xứ của ông ta và chết ở đó.

C. 8-13 San-chê-ríp gọi Ráp-sa-kê về, khi ông ta nghe tin rằng vua Ê-thi-ô-pi-a tấn công, nhưng ông ta không chịu từ bỏ Giê-ru-sa-lem và đã gửi cho Ê-xê-chia một bức thư lăng mạ Đức Chúa Trời và dọa Ê-xê-chia một lần nữa.

C. 14-20 Ê-xê-chia lại đi lên đền thờ với bức thư từ San-chê-ríp và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ông xưng nhận rằng Đức Chúa Trời là quyền năng và kết tội San-chê-ríp vì lăng mạ Đức Chúa Trời. Ê-xê-chi-ên cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu Giu-đa khỏi tay của A-sy-ri, để thế giới nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời có thật duy nhất.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của chúng ta vượt quá sự mong chờ của chúng ta. Tin tức về sự kết thúc của San-chê-ríp khốn khổ đủ làm Ê-xê-chia an lòng. Khi chúng ta từ bỏ tất cả sức riêng của con người chúng ta và đến với Đức Chúa Trời, thì những phép lạ như thế của ân điển sẽ xảy ra.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, cảm tạ Ngài vì Ngài đã giải quyết tất cả những nan đề của con, dù là những lời than phiền nhỏ nhất.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 25-28

Bình Luận:

You may also like