Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Ta Đã Thắng Thế Gian Rồi

Ngày 20 – Ta Đã Thắng Thế Gian Rồi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 16:25-33

25 Ta đã dùng ẩn dụ để nói những điều nầy cho các con. Nhưng giờ đến, Ta không còn dùng ẩn dụ để nói với các con nữa, nhưng sẽ nói về Cha cho các con một cách rõ ràng. 26 Trong ngày ấy, các con sẽ nhân danh Ta mà cầu xin. Ta không nói rằng Ta sẽ vì các con mà cầu xin Cha đâu; 27 vì chính Cha yêu thương các con, bởi các con đã yêu mến Ta và tin rằng Ta từ Đức Chúa Trời đến. 28 Ta đã từ Cha đến thế gian, và Ta lại rời thế gian để về với Cha.”

29 Các môn đồ thưa rằng: “Bây giờ Thầy nói rõ ràng, không dùng ẩn dụ nữa. 30 Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết tất cả, không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin rằng Thầy đến từ Đức Chúa Trời.” 31 Đức Chúa Jêsus đáp: “Bây giờ các con tin không? 32 Nầy giờ đến và đã đến rồi, khi các con sẽ tan lạc, ai đi đường nấy, bỏ Ta lại một mình. Nhưng Ta không ở một mình, vì Cha ở với Ta. 33 Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”

Suy ngẫm

C.28 “Bây giờ Ta lại từ thế gian để về với Cha” có thể có một sự nhắc đến lúc đầu khi linh hồn của Chúa Jêsus trở về thiên đàng, khi xác Ngài chết và còn ở trên đất trước khi Ngài sống lại (Lu-ca 23:43,46), nhưng nhiều khả năng nhắc đến sự thăng thiên của Ngài lên thiên đàng.

Bốn mươi ngày sau sự phục sinh của Ngài. Tương tự với các sự thật mà Chúa Jêsus sẽ rời thế gian và đi về với Cha mà Ngài còn hứa sẽ đến và ở với tất cả những người yêu Ngài nữa phản chiếu nhân tính và thần tính của Chúa Jêsus – cả hai bản tính này đều là sự thật về Chúa Jêsus, Ngài vừa là Đức Chúa Trời thật, vừa là con người thật.

C.26-32 Khi Đức Thánh Linh đến, các môn đồ sẽ có thể hiểu một cách đầy đủ về tất cả mọi thứ mà Chúa Jêsus đã phán với họ, qua Đức Thánh Linh, họ sẽ có thể hỏi Cha về bất cứ thứ gì trong danh của Chúa Jêsus, và cũng sẽ kinh nghiệm được một mối quan hệ mật thiết hơn với Cha (c.26-27). Khi các môn đồ nghe Lời của Chúa Jêsus, họ tin một cách dứt khoát rằng Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jêsus. Vào lúc đó, như Chúa Jêsus đã nói trước, các môn đồ sẽ bỏ Ngài trong thì giờ nguy hiểm, vì đức tin của họ chưa được trọn vẹn (c.28-32).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Các môn đồ xưng nhận rằng họ tin Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jêsus đến. Tuy nhiên, nhận thức này đã không đem lại lòng trung kiên đối với Chúa Jêsus. Nó cần thời gian trong đức tin để sinh trái trong đời sống. Đừng né tránh những sự đau đớn gia tăng, khi đức tin của bạn tăng trưởng. Hãy kiên nhẫn cho đến tận khi sự tuyên xưng đức tin của bạn sinh trái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi bước theo đường lối Ngài, dù con bị ngã một ngàn lần, xin hãy giúp con tiếp tục bước đi với Ngài và không bao giờ từ bỏ.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 21-23

Bình Luận:

You may also like