Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Thế Gian Sẽ Ghét Các Con

Ngày 17 – Thế Gian Sẽ Ghét Các Con

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 15:18-27

18 Nếu thế gian ghét các con thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Ta trước các con. 19 Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và Ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian, nên thế gian ghét các con. 20 Hãy nhớ lời Ta đã nói với các con: ‘Đầy tớ không hơn chủ.’ Nếu họ bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ vâng giữ lời Ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các con. 21 Nhưng vì danh Ta, họ sẽ làm mọi điều đó cho các con, vì họ không biết Đấng đã sai Ta đến. 22 Nếu Ta không đến và không nói với họ thì họ không có tội gì. Nhưng bây giờ họ không thể bào chữa cho tội của mình được. 23 Ai ghét Ta thì cũng ghét Cha Ta nữa. 24 Nếu Ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người nào làm thì họ không có tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy mà lại ghét cả Ta lẫn Cha Ta. 25 Như vậy lời đã chép trong luật pháp của họ được ứng nghiệm: ‘Chúng ghét Ta vô cớ.’

26 Nhưng khi Đấng An Ủi đến, là Đấng mà Ta sẽ từ Cha sai đến với các con, tức là Thần Chân Lý ra từ Cha, chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. 27 Các con cũng làm chứng về Ta, vì các con đã ở với Ta từ lúc ban đầu.”

Suy ngẫm

C.15-19 Vì thế, thế gian ghét các con. Các Cơ-Đốc nhân không nên ngạc nhiên về những kẻ vô tín trong thế gian ghét họ. Điều đó theo một khuôn mẫu được thấy trong thế gian từ khi Ca-in giết A-bên (xem Sáng Thế Ký 4:8, Hê-bơ-rơ 11:4, I Giăng 3:12), và điều đó còn được thấy trong phản ứng của thế gian đối với bản thân Đấng Christ. (Cũng xem trong Giăng 15:18).

C.22 Họ sẽ không có tội không có nghĩa là tất cả các tội (xem Rô-ma 3:23), nhưng tội lỗi cụ thể của việc khước từ sự mặc khải quan trọng nhất của Đức Chúa Trời đã đến trong chính Đấng Christ, một tội được biểu lộ một cách cụ thể là ghét Đấng Christ (xem Giăng 15:18, 23, 24). Tội lỗi của họ (xem Giăng 5:31-47).

C.18-20 Các môn đồ thuộc về Chúa Jêsus. Cho nên, tất cả mọi thứ xảy ra giữa Chúa Jêsus và thế gian thì cũng sẽ xảy ra cho các môn đồ Ngài. Nếu thế gian ngược đãi Chúa Jêsus thì họ cũng sẽ ngược đãi các môn đồ, còn nếu thế gian chú ý đến Lời của Chúa Jêsus thì họ cũng sẽ chú ý đến lời của các môn đồ.

C.21-25 Đức Chúa Jêsus và Cha là một. Người Do Thái nói họ biết Cha nhưng thực tế là họ không biết vì họ không nhận Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Hơn nữa, họ ghét Đức Chúa Trời trong việc ghét Chúa Jêsus. Cho nên vào ngày đoán xét cuối cùng, họ sẽ không có lời bào chữa nào.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus và Hội Thánh là một cộng đồng được định sẵn, trong đó họ sẽ mang sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, nhưng sẽ bị thế gian ghét. Đừng quên sự thật này, đừng ngã lòng khi thế gian ghét bạn, mà hãy cứ tiếp tục hy vọng nhé.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy ban cho con đức tin để con có thể sống một cách chiến thắng, không sợ hãy hãy ngã lòng khi thế gian ghét con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 11-13

Bình Luận:

You may also like