Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Điều Răn Mới Về Tình Yêu Thương

Ngày 12 – Điều Răn Mới Về Tình Yêu Thương

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 13:31-38

31 Khi Giu-đa đi ra rồi, Đức Chúa Jêsus nói: “Bây giờ Con Người được tôn vinh, và Đức Chúa Trời được tôn vinh nơi Con Người. 32 Nếu Đức Chúa Trời được tôn vinh nơi Con Người thì Đức Chúa Trời cũng sẽ tôn vinh Con Người trong chính Ngài, và sẽ tôn vinh ngay. 33 Hỡi các con bé nhỏ, Ta không còn ở với các con bao lâu nữa. Các con sẽ tìm Ta, và như Ta đã nói với người Do Thái rằng: ‘Nơi Ta đi các ngươi không thể đến được’, thì bây giờ Ta cũng nói với các con như vậy. 34 Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. 35 Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.”

36 Si-môn Phi-e-rơ thưa: “Thưa Chúa, Chúa đi đâu?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Nơi Ta đi, bây giờ con không thể theo được, nhưng sau nầy con sẽ theo.” 37 Phi-e-rơ thưa: “Thưa Chúa, vì sao bây giờ con không thể theo Chúa? Con sẽ hi sinh mạng sống con vì Chúa!” 38 Đức Chúa Jêsus đáp: “Con sẽ hi sinh mạng sống con vì Ta sao? Thật, Ta bảo thật với con: Trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần!”    

Suy ngẫm

C.34-35 Tình yêu thương phải là một biểu hiện nổi bật của các môn đồ của Chúa Jêsus. Điều răn mới của Chúa Jêsus dẫn điểm xuất phát từ các điều răn trong các sách của Môi-se là hãy hết sức mà kính mến Chúa và yêu người lân cận như chính bản thân mình (Lê-vi ký 19:18, Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5, Mác 12:28-33) Nhưng chính tình yêu thương của Chúa Jêsus và sự dạy dỗ của Ngài làm sâu sắc hơn và thay đổi những điều răn này. Thậm chí Chúa Jêsus còn dạy là hãy yêu kẻ thù mình (Ma-thi-ơ 5:43-48). Điều răn hãy yêu người lân cận không phải  là mới; sự mới mẻ được tìm thấy trong việc yêu thương nhau như Chúa Jêsus đã yêu thương các môn đồ Ngài (Giăng 13:1, 15:13).

C.31-38 Chúa Jêsus biết Ngài sắp ra đi và Ngài bảo các môn đồ Ngài phải yêu thương nhau. Chúa Jêsus đã ban mạng lệnh này với điều kiện là Ngài đã yêu các môn đồ, nên Chúa Jêsus muốn các môn đồ yêu thương nhau dựa trên tình yêu của Ngài. Tình yêu này sẽ hành động để chứng tỏ rằng họ là các môn đồ thật của Chúa Jêsus (c.31-35). Phi-e-rơ đã chứng tỏ tình yêu của ông với Chúa Giê-xu khi nói rằng: “Con sẽ hy sinh mạng sống con vì Chúa”, nhưng trước khi gà gáy, ông đã chối Chúa Jêsus ba lần (c.36-38).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Hơn cả một sự xưng nhận chưa chín chắn chẳng hạn như: “Con sẽ hy sinh mạng sống con vì Chúa”, điều đó còn quan trọng hơn sự vâng theo mạng lệnh thuộc thể “hãy yêu nhau”. Hôm nay, hãy cố gắng suy ngẫm và đưa vào thực hành làm thế nào bạn có thể “yêu thương nhau”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy ban phước cho những người  con sẽ làm việc cùng hoặc dành thời gian cho họ hôm nay.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Các Quan Xét 19-21

Bình Luận:

You may also like