Home Dưỡng Linh Ngày 01- Ta Là Người Chăn Nhân Lành

Ngày 01- Ta Là Người Chăn Nhân Lành

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 10:1-21

1 “Thật, Ta bảo thật các ngươi, người nào không do cửa mà vào chuồng chiên, lại trèo vào bằng lối khác thì người ấy là kẻ trộm cướp. 2 Nhưng ai do cửa mà vào là người chăn chiên. 3 Người canh gác mở cửa và chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn gọi tên chiên mình và dẫn ra ngoài. 4 Khi đã đem chiên ra hết thì người chăn đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng người chăn. 5 Chiên không theo người lạ, trái lại, chúng bỏ chạy vì chiên không quen tiếng người lạ.” 6 Đức Chúa Jêsus kể ẩn dụ nầy cho họ, nhưng họ không hiểu Ngài muốn nói gì.

7 Vì vậy, Đức Chúa Jêsus lại nói: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, Ta là cửa của chiên. 8 Tất cả những người đến trước Ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng. 9 Ta là cái cửa, nếu ai do Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. 11 Ta là người chăn nhân lành, người chăn nhân lành vì bầy chiên hi sinh mạng sống mình. 12 Kẻ chăn thuê không phải là người chăn; chiên không thuộc về nó nên khi thấy muông sói đến, nó bỏ chiên chạy trốn. Muông sói vồ lấy chiên và làm cho tan lạc. 13 Vì là kẻ chăn thuê nên nó không quan tâm gì đến chiên. 14 Ta là người chăn nhân lành. Ta biết chiên Ta, và chiên Ta biết Ta; 15 cũng như Cha biết Ta, và Ta biết Cha vậy. Ta vì bầy chiên mà hi sinh mạng sống mình. 16 Ta còn có những chiên khác không thuộc về chuồng nầy; Ta cần phải đem chúng về nữa. Chiên ấy sẽ nghe tiếng Ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. 17 Sở dĩ Cha yêu thương Ta, là vì Ta hi sinh mạng sống mình để được nhận lại. 18 Không ai cất mạng sống Ta đi được, nhưng Ta tự nguyện hi sinh. Ta có quyền hi sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh nầy từ nơi Cha Ta.”

19 Vì những lời nầy, những người Do Thái lại có sự chia rẽ. 20 Nhiều người trong số họ nói: “Ông ta bị quỷ ám, ông ta điên; sao còn nghe ông ta làm gì?” 21 Một số khác thì nói: “Đây không phải là những lời nói của một người bị quỷ ám. Làm sao quỷ có thể mở mắt cho người mù?”     

Suy ngẫm

C.16 “Những chiên khác không thuộc về chuồng này” (c.1) là người ngoại (Ê-sai 56:8). Cụm từ “một bầy”, “một người chăn” nói đến Ê-xê-chi-ên 34:23; 37:24, nhưng ở đây Chúa Giê-xu áp dụng điều này một cách rộng rãi hơn, khi người Do Thái và người ngoại sẽ hiệp một trong cộng đồng của Đấng Mê-si-a (Ma-thi-ơ 28:18-20; Ê-phê-sô 2:11-22).

C.17 “Ta hy sinh mạng sống mình để được nhận lại” ngụ ý rằng Chúa Jêsus đã tự nguyện giao phó sự sống mình khi Ngài biết rằng sự khổ nạn của Ngài đã được hoàn thành – “mọi sự đã được trọn” (Giăng 19:30). Điều đó cũng hàm ý rằng bản chất thánh của Đấng Christ là thiết thực trong sự sống lại của Ngài: Ngài có thể “nhận lại” sự sống mình.

C.10-18 “Người chăn nhân lành” đã mô tả trong các lời tiên tri trong Cựu Ước bày tỏ về Đấng Mê-si-a, Con của Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 34:11-16). Chúa Jêsus đã mô tả Ngài như là “người chăn nhân lành” và bày tỏ rằng Ngài là Đấng Mê-si-a mà Cựu Ước đã nói tiên tri. Không giống như các lãnh đạo tôn giáo đồi bại là những kẻ chỉ bận tâm đến việc duy trì lợi ích và quyền lực của họ, Chúa Jêsus, người chăn nhân lành đã phó mạng sống mình để cứu mọi người (bầy chiên).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Người chăn nhân lành gọi chiên, những con chiên không biết Ngài cũng đến và vào bầy của Ngài. Điều này có nghĩa là có nhiều người mà Chúa Jêsus muốn cứu và Ngài sẽ đem tất cả mọi người đến với Ngài vào trong cùng một chuồng, như là dân sự của Đức Chúa Trời.Vẫn có nhiều người ở xung quanh tôi chưa vào chuồng chiên. Chúa Jêsus không muốn họ đi lang thang trong bóng tối, nhưng Ngài cần chúng ta để có cùng một mục đích như Ngài và kêu gọi họ vào trong chuồng chiên an toàn của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus, Đấng chăn chiên nhân lành của con, hôm nay xin hãy ở trong nơi ẩn náu của con khi con đối mặt với những khó khăn.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

 

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giô-suê 8-10

Ngày 01- Ta Là Người Chăn Nhân Lành

Hoithanh.com – Chúa Jêsus là người chăn nhân lành, Đấng đã vì bầy chiên mà phó mạng sống mình, ngược lại những lãnh đạo tôn giáo đồi bại được thuê để chăn chiên vì sự sống của họ mà phó sự sống của bầy chiên.

Giăng 10:1-21

1 “Thật, Ta bảo thật các ngươi, người nào không do cửa mà vào chuồng chiên, lại trèo vào bằng lối khác thì người ấy là kẻ trộm cướp. 2 Nhưng ai do cửa mà vào là người chăn chiên. 3 Người canh gác mở cửa và chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn gọi tên chiên mình và dẫn ra ngoài. 4 Khi đã đem chiên ra hết thì người chăn đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng người chăn. 5 Chiên không theo người lạ, trái lại, chúng bỏ chạy vì chiên không quen tiếng người lạ.” 6 Đức Chúa Jêsus kể ẩn dụ nầy cho họ, nhưng họ không hiểu Ngài muốn nói gì.

7 Vì vậy, Đức Chúa Jêsus lại nói: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, Ta là cửa của chiên. 8 Tất cả những người đến trước Ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng. 9 Ta là cái cửa, nếu ai do Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. 11 Ta là người chăn nhân lành, người chăn nhân lành vì bầy chiên hi sinh mạng sống mình. 12 Kẻ chăn thuê không phải là người chăn; chiên không thuộc về nó nên khi thấy muông sói đến, nó bỏ chiên chạy trốn. Muông sói vồ lấy chiên và làm cho tan lạc. 13 Vì là kẻ chăn thuê nên nó không quan tâm gì đến chiên. 14 Ta là người chăn nhân lành. Ta biết chiên Ta, và chiên Ta biết Ta; 15 cũng như Cha biết Ta, và Ta biết Cha vậy. Ta vì bầy chiên mà hi sinh mạng sống mình. 16 Ta còn có những chiên khác không thuộc về chuồng nầy; Ta cần phải đem chúng về nữa. Chiên ấy sẽ nghe tiếng Ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. 17 Sở dĩ Cha yêu thương Ta, là vì Ta hi sinh mạng sống mình để được nhận lại. 18 Không ai cất mạng sống Ta đi được, nhưng Ta tự nguyện hi sinh. Ta có quyền hi sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh nầy từ nơi Cha Ta.”

19 Vì những lời nầy, những người Do Thái lại có sự chia rẽ. 20 Nhiều người trong số họ nói: “Ông ta bị quỷ ám, ông ta điên; sao còn nghe ông ta làm gì?” 21 Một số khác thì nói: “Đây không phải là những lời nói của một người bị quỷ ám. Làm sao quỷ có thể mở mắt cho người mù?”     

Suy ngẫm

C.16 “Những chiên khác không thuộc về chuồng này” (c.1) là người ngoại (Ê-sai 56:8). Cụm từ “một bầy”, “một người chăn” nói đến Ê-xê-chi-ên 34:23; 37:24, nhưng ở đây Chúa Giê-xu áp dụng điều này một cách rộng rãi hơn, khi người Do Thái và người ngoại sẽ hiệp một trong cộng đồng của Đấng Mê-si-a (Ma-thi-ơ 28:18-20; Ê-phê-sô 2:11-22).

C.17 “Ta hy sinh mạng sống mình để được nhận lại” ngụ ý rằng Chúa Jêsus đã tự nguyện giao phó sự sống mình khi Ngài biết rằng sự khổ nạn của Ngài đã được hoàn thành – “mọi sự đã được trọn” (Giăng 19:30). Điều đó cũng hàm ý rằng bản chất thánh của Đấng Christ là thiết thực trong sự sống lại của Ngài: Ngài có thể “nhận lại” sự sống mình.

C.10-18 “Người chăn nhân lành” đã mô tả trong các lời tiên tri trong Cựu Ước bày tỏ về Đấng Mê-si-a, Con của Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 34:11-16). Chúa Jêsus đã mô tả Ngài như là “người chăn nhân lành” và bày tỏ rằng Ngài là Đấng Mê-si-a mà Cựu Ước đã nói tiên tri. Không giống như các lãnh đạo tôn giáo đồi bại là những kẻ chỉ bận tâm đến việc duy trì lợi ích và quyền lực của họ, Chúa Jêsus, người chăn nhân lành đã phó mạng sống mình để cứu mọi người (bầy chiên).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Người chăn nhân lành gọi chiên, những con chiên không biết Ngài cũng đến và vào bầy của Ngài. Điều này có nghĩa là có nhiều người mà Chúa Jêsus muốn cứu và Ngài sẽ đem tất cả mọi người đến với Ngài vào trong cùng một chuồng, như là dân sự của Đức Chúa Trời.Vẫn có nhiều người ở xung quanh tôi chưa vào chuồng chiên. Chúa Jêsus không muốn họ đi lang thang trong bóng tối, nhưng Ngài cần chúng ta để có cùng một mục đích như Ngài và kêu gọi họ vào trong chuồng chiên an toàn của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus, Đấng chăn chiên nhân lành của con, hôm nay xin hãy ở trong nơi ẩn náu của con khi con đối mặt với những khó khăn.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giô-suê 8-10

Bình Luận:

You may also like