Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Người Được Phước

Ngày 01 – Người Được Phước

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 1:1-6

1 Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác,

Chẳng đứng trong đường tội nhân,

Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.

2 Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,

Sinh bông trái đúng mùa đúng tiết,

Lá nó cũng chẳng tàn héo.

Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng.

4 Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng khác nào rơm rác gió thổi bay đi.

5 Vì thế, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công chính.

6 Vì Đức Giê-hô-va biết đường lối người công chính,

Nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong.

SUY GẪM

C.1-2 Sự đối lập những nguồn giá trị. Người hạnh phúc thực sự hướng dẫn cuộc sống của mình qua sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời hơn là theo lời khuyên của những người chối bỏ sự hướng dẫn này.

C.3-4 Sự đối lập những bông trái. Ở đây có hai sự so sánh, dựa trên việc canh tác ở nước Pa-lét-tin cổ, mô tả sự ảnh hưởng của hai loại người này.

C.5-6 Sự đối lập những kết quả cuộc đời của họ. Hai câu này dẫn dắt người đọc suy ngẫm về hai kiểu cuộc đời sẽ dẫn đến đâu, chỉ ra rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến sự đối lập này kéo dài mãi mãi.

C.1-6 Một người được phước suy nghĩ (suy ngẫm) Lời Đức Chúa Trời một cách sâu sắc và hành động theo. Người này giống như cây được trồng gần dòng nước và sẽ không tàn héo và sẽ sinh bông trái theo thì tiết (c.1-3). Nhưng kẻ ác ghét những sự dạy dỗ về Đức Chúa Trời và cũng  không làm theo. Vì thế họ sẽ như gió thổi đi và sống một cuộc sống không yên ổn thiếu ý nghĩa và sẽ bị Đức Chúa Trời đoán phạt (c.4-5). Do vậy, hạnh phúc  của cuộc sống được đặt trên  việc bạn chọn đi con đường nào và con đường đúng đắn mà chúng ta phải đi là con đường đi với sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời (c.6).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Cũng giống như chúng ta được dẫn dắt bởi một người hướng dẫn khi chúng ta đi nghỉ ở một nơi mới chúng ta không quen thuộc, rất quan trọng và tự nhiên đối với chúng ta là được dẫn dắt bởi Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên thế giới và vì thế, biết thế giới tốt nhất. Bạn có suy ngẫm với tấm lòng vui mừng để nhận được dạy dỗ của Đức Chúa Trời hay không?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con tìm thấy sự vui mừng trong Lời của Đức Chúa Trời và tiếp tục con đường này mãi mãi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lê Vi Ký 11-14

Bình Luận:

You may also like