Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Chúa Jêsus Đến Từ Đức Chúa Trời

Ngày 22 – Chúa Jêsus Đến Từ Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 7:25-36

25 Có vài người dân thành Giê-ru-sa-lem nói rằng: “Đây chẳng phải là người mà người ta tìm giết sao? 26 Xem kìa, ông ta nói một cách công khai mà họ không nói gì ông ta cả! Phải chăng những người có thẩm quyền đã thật sự biết ông ta là Đấng Christ? 27 Nhưng khi Đấng Christ đến thì không ai biết Ngài từ đâu đến, còn ông nầy thì chúng ta biết đến từ đâu.”

28 Khi đang dạy dỗ trong đền thờ, Đức Chúa Jêsus công bố: “Các ngươi biết Ta và cũng biết Ta từ đâu đến! Ta không tự mình đến, nhưng Đấng đã sai Ta đến là chân thật mà các ngươi không biết Ngài. 29 Còn Ta thì biết Ngài vì Ta từ Ngài đến, và Ngài là Đấng đã sai Ta.” 30 Vậy họ tìm cách bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài được vì giờ Ngài chưa đến. 31 Nhưng có nhiều người trong dân chúng tin Ngài và nói rằng: “Khi Đấng Christ đến, Ngài sẽ làm nhiều dấu lạ hơn người nầy đã làm không?”

32 Người Pha-ri-si nghe những điều dân chúng xầm xì về Đức Chúa Jêsus nên họ và các thầy tế lễ cả sai các viên chức bảo vệ đền thờ đi bắt Ngài. 33 Vì vậy, Đức Chúa Jêsus nói rằng: “Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi Ta trở về với Đấng đã sai Ta. 34 Các ngươi sẽ tìm Ta nhưng không gặp; nơi Ta ở, các ngươi không thể đến được.” 35 Những người Do Thái nói với nhau: “Người nầy định đi đâu mà chúng ta không tìm được? Có phải ông ta định đến với những kiều bào lưu lạc giữa những người Hi Lạp và dạy người Hi Lạp chăng? 36 Ông ta có ý gì khi nói: ‘Các ngươi sẽ tìm Ta nhưng không gặp,’ và ‘nơi Ta ở, các ngươi không thể đến được’?”

SUY GẪM

C.30 “vì giờ Ngài chưa đến”cho thấy nhận thức mạnh mẽ của Chúa Jêsus về thiên ý của Đức Chúa Trời cho mọi hoàn cảnh của cuộc đời Ngài, kẻ thù của Ngài không thể bắt giữ hoặc làm hại Ngài cho đến khi “giờ” Ngài bị bắt, đóng đinh, và chết, như Đức Chúa Trời đã định. Đức Chúa Cha sẽ không cho phép những điều này xảy ra cho đến khi chức vụ trên trần thế của Chúa Jêsus (Đức Chúa Con) được hoàn tất.

C.31 Vì Đấng Mê-si sẽ là một vị tiên tri như Môi-se (Phục truyền 18:15, 18) và Môi-se đã thực hiện nhiều dấu kỳ phép lạ trong cuộc di dân (Xuất Ai Cập Ký 7-11), Đấng Cứu Thế cũng được mong chờ sẽ thực hiện các phép lạ như thế (Giăng 6:30-31). Trong bất kỳ trường hợp nào, điều tự nhiên là mọi người sẽ tự hỏi, sau khi chứng kiến các phép lạ của Chúa Jêsus, không biết Ngài thật là Đấng Mê-si hay không.

C.25-30 Mọi người ở Giê-ru-sa-lem đã không thể chấp nhận sự thật rằng Chúa Jêsus là Đấng Mê-si. Theo truyền thống của họ, chẳng có ai biết Đấng Christ đến từ đâu, cho đến lúc ấy, người ta mới biết quê hương của Chúa Jêsus. Nhưng truyền thống này là sai trật. Kinh thánh nói trước một cách rõ ràng trong Mi-chê 5:2 rằng Chúa Jêsus sẽ được sinh ra tại Bết-lê-hem.

C.31-36 Họ nghĩ rằng họ đã biết tất cả về Đấng Mê-si rồi và điều này dẫn họ đến việc chẳng hiểu biết gì về Ngài. Chúa Jêsus phán Ngài còn ở ít lâu nữa rồi Ngài trở về với Đấng đã sai Ta. Họ đã hiểu sai lời Ngài và nghĩ rằng Ngài sẽ đi sang một nước khác.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Rất lâu trước khi Chúa Jêsus đến thế gian, Đức Chúa Trời đã nói trước rằng Chúa Jêsus sẽ đến qua nhiều tiên tri trong Cựu Ước. Nhưng truyền thống sai trật của người Do thái đã ngăn cản họ hiểu những lời này từ Đức Chúa Trời. Truyền thống sai trật nào ngăn cản tôi hiểu biết Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Con thật sự không muốn theo truyền thống, giá trị hay quan điểm sai trật; con chỉ muốn theo đi một mình Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai Cập Ký 21-23

Bình Luận:

You may also like