Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Ánh Sáng Đại Diện Cho Kỷ Nguyên Mới

Ngày 01 – Ánh Sáng Đại Diện Cho Kỷ Nguyên Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 1:1-18                           

1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2 Từ ban đầu, Ngài ở với Đức Chúa Trời. 3 Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. 4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người. 5 Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng.

6 Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. 7 Ông đến với tư cách một nhân chứng để làm chứng về ánh sáng hầu cho nhờ ông mọi người đều tin. 8 Chính ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 9 Đây là ánh sáng thật đã đến thế gian để soi sáng mọi người. 10 Ngôi Lời ở trong thế gian và thế gian đã được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài. 11 Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài. 12 Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, 13 là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời.

14 Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha. 15 Giăng làm chứng về Ngài và công bố rằng: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: ‘Đấng đến sau tôi vượt trội hơn tôi vì Ngài vốn có trước tôi.’ ” 16 Và từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đều nhận được ân điển càng thêm ân điển. 17 Vì luật pháp đã được ban bố bởi Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Jêsus Christ. 18 Chưa ai từng thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là Đấng đã bày tỏ Cha cho chúng ta biết.

SUY GẪM

C.1-5 Chúa Jêsus là Đấng Tạo Hóa cùng với Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên tất cả các vật thọ tạo trước khi tạo dựng nên vũ trụ này. Và Đấng Cứu Chuộc chiếu ánh sáng sự sống cho những người ở trong bóng tối (tội lỗi)

C.12 Dù Giăng Báp-tít đã làm chứng về sự thật này, nhưng những người ở trong tội lỗi đã không nhận ra Chúa Jêsus, là ánh sáng cứu rỗi. Còn những người tiếp nhận Ngài, những người tin vào Danh Ngài sẽ được cứu. Vì thế, bên cạnh những người tin vào Danh Chúa Jêsus trong số những người khước từ Ngài thì sự đụng chạm của Đức Chúa Cha là tái tạo lại những kẻ Ngài yêu, là con cái Ngài.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

1. Ngôi Lời Nhập Thể. Trong phần mở đầu, Giăng trình bày về Chúa Jêsus như một Đấng đời đời, tồn tại trước mọi sự, bây giờ nhập thể vào Ngôi Lời (câu 1, 14) và là Con độc nhất của chính Đức Chúa Trời Cha (câu 1, 18). Mặc khải và sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong và qua Chúa Jêsus được bày tỏ để trở thành đỉnh cao của lịch sử cứu rỗi, trước đó Đức Chúa Trời ban cho luật pháp thông qua Môi-se (câu 17).

2. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời.

+ Theo từ Hy Lạp “Đức Chúa Trời” được sử dụng để nói về Chúa Jêsus,

+ Giăng 1:1 Ngôi Lời là Đức Chúa Trời, Giăng 1:18 chỉ Con một ở trong lòng Cha, Rô-ma 9: 5 Đấng Christ tức là Đức Chúa Trời, Tít 2:13 Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt như chúng ta. Vì thế chúng ta có thể nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào qua Chúa Jêsus. Đặc tính nào của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho chúng ta qua Chúa Jêsus?

Cầu nguyện: Khi con thấy sự vinh quang của Chúa Jêsus với chân lý và ân điển, xin hãy để con dâng đời sống con và ngước mắt lên để con chỉ thấy một mình Chúa Jêsus mà thôi.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng Thế Ký 1-3

Bình Luận:

You may also like