Home Dưỡng Linh Ngày 02 – 144.000 Và Những Người Có Dấu Ấn Vĩ Đại

Ngày 02 – 144.000 Và Những Người Có Dấu Ấn Vĩ Đại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 7:1-17

1 Sau đó, tôi thấy bốn thiên sứ đứng ở bốn góc đất cầm bốn ngọn gió lại để không có gió thổi trên đất, trên biển hoặc trên bất cứ cây cối nào. 2 Tôi lại thấy một thiên sứ khác đến từ hướng mặt trời mọc, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Thiên sứ nầy lớn tiếng gọi bốn thiên sứ đã được ban cho quyền làm hại đất cùng biển 3 và bảo rằng: “Đừng làm hại đất, biển và những cây cối, cho đến lúc chúng ta đã đóng ấn trên trán các đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta.” 4 Tôi nghe số người được đóng ấn là: Một trăm bốn mươi bốn nghìn. Những người được đóng ấn đến từ các bộ tộc của dân Y-sơ-ra-ên. 5 Trong bộ tộc Giu-đa: Mười hai nghìn người được đóng ấn; Trong bộ tộc Ru-bên: Mười hai nghìn; Trong bộ tộc Gát: Mười hai nghìn; 6 Trong bộ tộc A-se: Mười hai nghìn; Trong bộ tộc Nép-ta-li: Mười hai nghìn; Trong bộ tộc Ma-na-se: Mười hai nghìn;7 Trong bộ tộc Si-mê-ôn: Mười hai nghìn;Trong bộ tộc Lê-vi: Mười hai nghìn;Trong bộ tộc Y-sa-ca: Mười hai nghìn;8 Trong bộ tộc Sa-bu-lôn: Mười hai nghìn;Trong bộ tộc Giô-sép: Mười hai nghìn;Trong bộ tộc Bên-gia-min: Mười hai nghìn người được đóng ấn.9 Sau đó tôi nhìn xem, kìa, có một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè. 10 Họ lớn tiếng kêu rằng: “Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng ngồi trên ngai, và thuộc về Chiên Con.” 11 Tất cả các thiên sứ đứng quanh ngai, quanh các trưởng lão và bốn sinh vật, phủ phục trước ngai và thờ lạy Đức Chúa Trời, 12 nói rằng: “A-men! Nguyện sự chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, tôn kính, quyền năng và uy lực quy về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời. A-men!” 13 Một trong các trưởng lão nói với tôi rằng: “Những người mặc áo dài trắng ấy là ai, và họ từ đâu đến?” 14 Tôi thưa rằng: “Thưa chúa, chúa biết.” Trưởng lão ấy nói với tôi: “Đây là những người đã ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết của Chiên Con. 15 Vì vậy, họ được ở trước ngai Đức Chúa Trời, ngày đêm phục vụ trong đền thờ của Ngài; và Đấng ngồi trên ngai sẽ che phủ họ. 16 Họ sẽ không còn đói hoặc khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến họ. 17 Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn giữ và dẫn họ đến những suối nước sự sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt họ.”

SUY GẪM:

C. 1-3  Chúa đóng ấn lên trán những tôi tớ của Ngài (144,000 người) và hoãn lại sự phán xét chung để xác nhận quyền sở hữu của Ngài. Khi sự xấu gia tăng, thì sự bắt bớ trở nên tồi tệ. Những tiếng kêu khóc và kêu xin sự phán xét mạnh mẽ, tuy nhiên điều này vẫn chưa phải cuối cùng. Dường như Đức Chúa Trời không thể làm việc gì hoặc là Ngài đang giữ sự im lặng, nhưng đó là sự im lặng của sự kiên nhẫn và yêu thương chờ đợi mọi người ăn năn.

C.3  Khi đóng ấn trên dân của Ngài và bước đi với họ, Đức Chúa Trời bảo vệ họ trong sự đau khổ thảm khốc. Ngài giữ họ trong sự an ninh để họ không từ bỏ sự sống đời đời khi họ đối diện với việc mất sự sống của những người tử đạo. Tôi không một mình trong sự đau khổ. “Một đám đông lớn không thể đếm được” (C.9) nối kết với nhau trong hành trình đức tin này.

C.13, 14   Đám đông không ai có thể đếm được, với chiếc áo choàng trắng đang ngợi khen Chiên Con trước ngai của Đức Chúa Trời. Họ đã vượt qua sự khổ nạn lớn với đức tin thanh sạch và thờ lạy sự cứu chuộc huyết Đấng Christ (6:11). Khi chúng ta không thỏa hiệp và đứng vững trong đức tin của mình hôm nay khi bị khốn khổ, chúng ta sẽ như những người thờ phượng thanh sạch trước Chúa ngày mai.

Cầu nguyện Cám ơn Ngài, Chúa ơi. Ngài đã đóng ấn cho con bằng Đức Thánh Linh và giữ chặt con trong bàn tay của Ngài!

Bình Luận:

You may also like