Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Phần Thưởng Cho Người Vâng Lời

Ngày 17 – Phần Thưởng Cho Người Vâng Lời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 7:12-26

12 Nếu anh em đã nghe các luật lệ nầy, gìn giữ và làm theo, thì đối với anh em, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ giữ lời giao ước và lòng nhân từ mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em. 13 Ngài sẽ yêu thương anh em, ban phước cho anh em, làm cho dân số anh em gia tăng. Ngài cũng ban phước cho dòng dõi anh em, cho thổ sản anh em, cho ngũ cốc, rượu và dầu của anh em, cho đàn bò và đàn lừa của anh em gia tăng, trên vùng đất mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em là sẽ ban cho anh em. 14 Anh em sẽ được phước hơn mọi dân; giữa anh em sẽ không có người nam hay nữ nào bị hiếm muộn, hoặc súc vật nào của anh em mất khả năng sinh sản. 15 Đức Giê-hô-va sẽ đẩy các tật bệnh lìa xa anh em. Ngài không giáng trên anh em những dịch bệnh hiểm nghèo của Ai Cập mà anh em đã từng biết, nhưng sẽ giáng trên những kẻ nào thù ghét anh em. 16 Vậy anh em phải tiêu diệt các dân tộc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phó cho anh em, đừng để mắt đoái thương chúng, cũng không được phục vụ các thần của chúng, vì đó sẽ là một cái bẫy cho anh em.  17 Có thể trong lòng anh em đang bảo rằng: ‘Các dân tộc nầy đông hơn ta, làm sao ta đánh đuổi được chúng?’ 18 Nhưng anh em đừng sợ. Hãy nhớ lại những gì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm cho Pha-ra-ôn và cả xứ Ai Cập. 19 Chính mắt anh em đã thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dùng những thử thách lớn lao, những dấu lạ phép mầu, dang rộng cánh tay quyền uy để đem anh em ra khỏi Ai Cập. Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũng sẽ làm như vậy với các dân tộc mà anh em đang sợ hãi đó. 20 Ngoài ra, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ sai cả ong lỗ(u) đến đánh chúng cho đến khi những kẻ sống sót và đang chạy trốn anh em đều bị tiêu diệt. 21 Đừng sợ hãi các dân ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đang ngự giữa anh em là Đức Chúa Trời vĩ đại và đáng kính sợ. 22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ dần dần đánh đuổi các dân tộc ấy khỏi anh em. Anh em không thể tiêu diệt chúng ngay tức khắc được, vì nếu vậy thì thú rừng sẽ sinh sôi nẩy nở, tác hại đến anh em. 23 Tuy nhiên, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ phó chúng vào tay anh em, và sẽ làm cho chúng rơi vào tình trạng hoảng loạn kinh khiếp cho đến khi chúng bị tiêu diệt. 24 Ngài sẽ phó vua của các dân ấy vào tay anh em và anh em phải xóa tên các vua đó khỏi thiên hạ. Sẽ không còn một ai chống cự anh em, tất cả sẽ bị anh em tiêu diệt. 25 Anh em phải thiêu hủy hình tượng các thần của chúng. Đừng tham muốn rồi lấy cho mình bạc hay vàng trên các tượng ấy kẻo anh em bị mắc bẫy, vì đó là thứ ghê tởm đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. 26 Không được đem thứ ghê tởm ấy về nhà vì anh em cũng sẽ bị rủa sả như nó. Anh em phải kinh tởm và ghét cay ghét đắng nó vì đó là vật đáng bị tiêu diệt.”

SUY GẪM:

Tóm tắt: Đức Chúa Trời ban tình yêu thương và phước hạnh cho những người giữ điều răn Ngài. Đây là điều mà Chúa Giê-xu đề cập đến khi Ngài phán: ‘nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời  và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa’ (Mat 6:33). Ngày nay, Đức Chúa Trời ban thêm tất cả những điều cần thiết trong thế gian này như là ân điển cho những người giữ điều răn Ngài và sống theo Lời Ngài.

C12-14. Đức Chúa Trời ban phước về vật chất cho những ai vâng Lời Ngài. Phước hạnh cho con cái Đức Chúa Trời là lớn hơn mọi dân trong thế gian. Hôm nay, bạn có lo lắng vì không giàu có không? Hãy vâng theo tất cả những điều mà Cha Thiên Thượng, Đấng Chủ Tể thế gian, Đấng cai trị tất cả Lời Ngài phán. Sự vâng lời là quyền năng.

C15. Đức Chúa Trời bảo vệ những ai gìn giữ lời Ngài khỏi tất cả các bệnh tật. Ngài kiểm soát tất cả các bệnh tật và các loại vi-rút vô hình trước mắt của chúng ta. Hãy cầu hỏi ân điển bảo vệ đặc biệt của Ngài để giữ gìn những người yêu mến Ngài khỏi sự độc hại.

C17-26. Đối với những người vâng Lời, Đức Chúa Trời kéo kẻ thù của họ khỏi Đất Hứa. Ngài chiến đấu cho Y-sơ-ra-ên. Nếu chúng ta vui vẻ giữ Lời Ngài thì Đức Chúa Trời ở phe chúng ta. Và nếu Ngài ở phe chúng ta thì không có gì có thể làm hại chúng ta được (Thi 118:6,7).

Cầu nguyện: Con muốn mong mỏi phước hạnh của Ngài và muốn vâng theo Lời của một mình Ngài.

Bình Luận:

You may also like