Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Môise. Người Trung Gian

Ngày 13 – Môise. Người Trung Gian

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 5:22-33

 22 Đó là những lời mà từ trên núi Đức Giê-hô-va đã dùng tiếng lớn truyền phán với toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên qua đám lửa, giữa đám mây đen mù mịt. Ngài không thêm điều gì khác nhưng Ngài viết những lời đó trên hai bảng đá và trao cho tôi. 23 Khi nghe tiếng phát ra từ giữa bóng tối và núi đang bốc lửa thì anh em cùng tất cả các trưởng bộ tộc, các trưởng lão của anh em, đến gần tôi và nói: 24 ‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã cho chúng tôi thấy vinh quang và sự oai nghiêm Ngài, và chúng tôi đã nghe tiếng Ngài phán từ trong đám lửa. Hôm nay, chúng tôi đã thấy rằng Đức Chúa Trời phán với loài người mà loài người vẫn còn sống. 25 Nhưng bây giờ tại sao chúng tôi phải gặp nguy cơ bị đám lửa lớn nầy thiêu rụi? Nếu cứ tiếp tục nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, thì chúng tôi chết mất. 26 Vì có người phàm nào nghe tiếng Đức Chúa Trời hằng sống phán ra từ giữa đám lửa như chúng tôi mà còn sống không? 27 Vậy, xin ông đến gần và lắng nghe mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi phán dạy, rồi truyền lại cho chúng tôi mọi điều Ngài phán bảo ông. Chúng tôi sẽ nghe và làm theo.’

28 Đức Giê-hô-va nghe những lời anh em nói với tôi nên Ngài phán với tôi: ‘Ta đã nghe những lời dân nầy nói với con. Những gì họ nói với con là đúng. 29 Nếu như dân nầy luôn có lòng kính sợ Ta, thường xuyên vâng giữ các điều răn Ta, thì họ và con cháu họ sẽ được phước đời đời! 30 Con hãy đi nói với dân chúng trở về trại đi. 31 Nhưng con hãy ở lại đây với Ta, Ta sẽ truyền cho con các điều răn, luật lệ và mệnh lệnh mà con sẽ dạy lại cho dân chúng để họ thực hành trong xứ mà Ta sẽ ban cho họ làm cơ nghiệp.’

32 Vậy, anh em phải cẩn thận thực hành mọi việc đúng như Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã truyền dạy; anh em không được xây qua bên phải hoặc bên trái. 33 Nhưng phải đi đúng đường lối mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền dạy để anh em được sống, hưởng phước hạnh và được trường thọ trong xứ mà anh em sẽ nhận làm sản nghiệp.”

SUY GẪM:

C22. Chính Đức Chúa Trời đã viết tất cả mười điều răn lên hai bảng đá và ban ban chúng cho Y-sơ-ra-ên qua Môi-se. Ngài không thêm gì nữa mà chỉ viết Mười điều răn lên hai bảng đá vì Mười Điều Răn tóm tắt những nguyên lý cơ bản của luật pháp. Những luật bổ sung cũng được ban cho Y-sơ-ra-ên, nhưng nguồn gốc của Lời này là chỉ mình Đức Chúa Trời. Ngày nay, bạn có tin rằng lời Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi và Ngài phán trực tiếp với bạn qua Lời này không? Hơn nữa, bạn có vâng theo Lời này không?

C29-33. Đức Chúa Trời muốn mọi thứ đều tốt đẹp đời đời với Y-sơ-ra-ên và con cháu của họ. Đây chính là tấm lòng của Đức Chúa Trời Đấng ban luật pháp. Vì thế, nếu chúng ta lắng nghe Lời được ban bởi Đức Chúa Trời và bước theo đường lối Ngài, chúng ta sẽ được thịnh vượng và được trường thọ. Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta giữ Lời Ngài để ban cho chúng ta phước hạnh đời đời.

C30-31. Đức Chúa Trời đã lập Môi-se là người trung gian giữa Ngài và dân Y-sơ-ra-ên, những người sợ Ngài. Theo cách này, Đức Chúa Trời đã lập Đấng Christ, Đấng Trung Bảo của giao ước tốt hơn cho dân Ngài trong Tân Ước (Hê 8:6; 9:15). Ngài là Đấng Trung Bảo duy nhất cầu xin cho chúng ta ở bên phải Đức Chúa Trời (I Ti 2:5). Giờ đây, chúng ta có thể đến trực tiếp với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.

Cầu nguyện: Xin hãy để con theo Đấng Christ trong đời sống hàng ngày của con, tôn cao danh Đức Chúa Trời và vui mừng ở trong Ngài.

Bình Luận:

You may also like