Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Mười Điều Răn

Ngày 12 – Mười Điều Răn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 5:11-21

11 Con không được lạm dụng danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, vì Đức Giê-hô-va sẽ không dung tha kẻ lạm dụng danh Ngài.

12 Hãy giữ ngày nghỉ để làm nên ngày thánh như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con đã truyền dạy. 13 Con phải làm tất cả công việc mình trong sáu ngày, 14 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. Trong ngày đó, con, con trai con gái, tôi trai tớ gái, bò lừa hay bất cứ súc vật nào của con, cả đến ngoại kiều ở trong thành của con đều không được làm việc, để cho tôi trai tớ gái của con cũng được nghỉ như con. 15 Hãy nhớ rằng con đã làm nô lệ trong xứ Ai Cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con đã dang cánh tay đầy quyền năng đem con ra khỏi đó. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con đã truyền dạy con phải giữ ngày nghỉ.

 16 Hãy hiếu kính cha mẹ của con, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền dạy, để con được sống lâu và hưởng phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ban cho con.

17 Con không được giết người.

18 Con không được phạm tội tà dâm.

19 Con không được trộm cắp.

20 Con không được làm chứng dối hại người lân cận mình.

21 Con không được tham muốn vợ của người lân cận, cũng không được tham muốn nhà cửa, đồng ruộng, tôi trai tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận của con.’

SUY GẪM:

C7-11. Hãy tra xét xem tình yêu của bạn với Đức Chúa Trời thanh khiết đến mức nào. Ngài có được đặt vào trung tâm đời sống của bạn không? Bạn có cách ăn ở nào làm chồng của mình là Đức Chúa Trời giận dữ vì tạo nên một thần khác và thờ lạy nó không? Bạn có chú ý đến lời nói, cách ăn nết ở của mình và sống một đời sống xứng đáng với danh Ngài không?

C12-15. Không giống như Xuất Ai-cập 20:11, Đức Chúa Trời phán phải giữ ngày Sa-bát vì dân Y-sơ-ra-ên đã được cứu khỏi xứ nô lệ ở Ai-cập. Ngày Sa-bát không chỉ đơn giản là một ngày để nghỉ ngơi mà là ngày của sự cứu chuộc, là tạo vật mới. Bạn có giữ ngày Sa-bát như là ngày cứu chuộc (tạo vật mới) không?

C16-21. Những điều răn này liên quan đến tình yêu người lân cận. Điều răn hãy yêu người lận cận của chúng ta được kết nối (Ma 22:37-39) với điều răn yêu Đức Chúa Trời (v7-15), vì tình yêu thương đối với người lân cận là bong trái tự nhiên của những người yêu mến và nương cậy Đức Chúa Trời. Tình yêu thật đối với người lân cận thì không thể xảy ra đối với những kẻ yêu mến và nương cậy những thứ khác hơn là Đức Chúa Trời. Vì dân Chúa yêu Ngài, bằng tình yêu đó, họ hiếu kính cha mẹ họ và tôn trọng tất cả những sự sống thuộc về Ngài. Họ cũng giữ hôn nhân của họ trong sạch với Đức Chúa Trời thánh khiết. Hơn nữa, họ xem của cải trong cộng đồng của Đức Chúa Trời là quý giá. Họ tin cậy và không tham lam. Tình yêu của bạn với Đức Chúa Trời được bày tỏ bởi tình yêu của bạn đối với người lân cận của bạn như thế nào?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con nương cậy Ngài, Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi và yêu mến Ngài; cũng hãy để con sinh nhiều trái đối với người lân cận của con vì tình yêu đó.

Bình Luận:

You may also like