Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Đức Chúa Trời Giúp Họ Đổi Mới

Ngày 23 – Đức Chúa Trời Giúp Họ Đổi Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 39:17-29

17 Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Hãy nói với mọi loài chim và mọi loài thú đồng rằng: Hãy tụ họp lại từ bốn phương và vây quanh một sinh tế mà Ta dọn cho chúng mầy, tức là một sinh tế lớn trên các núi Y-sơ-ra-ên để chúng mầy được ăn thịt và uống máu. 18 Chúng mầy sẽ ăn thịt của người mạnh bạo, uống máu của các nhà lãnh đạo trong thiên hạ, những chiên đực, chiên con, dê đực, bò đực mập của Ba-san. 19 Chúng mầy sẽ ăn mỡ cho no, uống máu cho say từ sinh tế mà ta giết cho chúng mầy. 20 Nơi bàn Ta, chúng mầy sẽ ăn no nê thịt ngựa và thịt kẻ cưỡi ngựa, thịt của dũng sĩ và mọi lính chiến,’ Chúa Giê-hô-va phán vậy.”

21 “Ta sẽ bày tỏ vinh quang Ta ra trong các nước; tất cả các dân tộc sẽ thấy Ta thi hành sự phán xét và đặt tay Ta trên chúng. 22 Từ ngày đó về sau, nhà Y-sơ-ra-ên sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. 23 Bấy giờ, các dân tộc sẽ biết rằng nhà Y-sơ-ra-ên đã bị lưu đày vì cớ tội lỗi của nó, vì nó đã phạm tội chống lại Ta. Chính vì vậy mà Ta ẩn mặt Ta với họ, phó họ vào tay những kẻ thù và tất cả đã ngã chết bởi gươm. 24 Ta sẽ đối xử với họ như thế vì sự ô uế và tội ác của họ, và Ta đã ẩn mặt với họ.

25 Cho nên, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Bây giờ, Ta sẽ đem những kẻ lưu đày của Gia-cốp trở về; Ta sẽ thương xót cả nhà Y-sơ-ra-ên và Ta sẽ ghen tuông vì danh thánh Ta. 26 Họ sẽ quên đi sự xấu hổ và mọi tội bất trung mà họ đã phạm với Ta khi họ được sống bình yên trong xứ sở mình, không còn sợ hãi ai cả. 27 Khi Ta đã đem họ về từ giữa các dân và quy tụ họ lại từ đất của kẻ thù họ, thì Ta sẽ bày tỏ sự thánh khiết Ta qua họ trước mắt nhiều nước. 28 Họ sẽ biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ khi Ta để họ bị lưu đày trong các nước rồi quy tụ họ lại trong xứ của họ, chẳng để sót một ai. 29 Ta sẽ không ẩn mặt với họ nữa vì Ta sẽ đổ Thần Ta trên nhà Y-sơ-ra-ên,’ Chúa Giê-hô-va phán vậy.”

SUY GẪM:

C. 23, 24, 29  Bởi vì tội lỗi của dân sự, Đức Chúa Trời che khuất mặt Ngài khỏi họ. Nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ không giấu mặt Ngài khỏi họ nữa (c. 29). Đức Chúa Trời cũng đổ Thần Ngài trên họ. Đức Chúa Trời sai Con Ngài, Chúa Jêsus  chết cho tội nhân, và sau đó ban Thánh Linh Ngài cho những người đi theo Chúa Jêsus. Qua Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời sẽ luôn ở với dân sự của Ngài. Dẫu rằng chúng ta đi qua những khó khăn giống như của Y-sơ-ra-ên, trước sự tấn công của Gót, thì sự khó khăn đó không phải dấu hiệu của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, nhưng mà là một cơ hội để sức mạnh của Đức Chúa Trời được biết đến trên thế giới.

C.27 Đức Chúa Trời giúp dân sự Ngài quay trở về Y-sơ-ra-ên, và bày tỏ vinh quang Ngài trước nhiều dân tộc. Trong số những người đó, những người nào ăn năn thì có thể quay trở lại với vinh quang của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thất bại trong đời sống là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta có thể quay trở lại với Ngài, cầu xin sự tha thứ, và lại bắt đầu sống đời sống thanh sạch.  Đó là tất cả những điều Đức Chúa Trời đòi hỏi ở chúng ta.

Cả đoạn   Hãy nghĩ đến những lúc chúng ta khó khăn, đó chính là cơ hội để Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng Ngài cho thế giới. Đức Chúa Trời đưa chúng ta ra khỏi khó khăn và bày tỏ quyền năng của Ngài. Bằng cách cho phép và giúp đỡ chúng ta chịu đựng những sự gian khổ, Ngài cũng bày tỏ quyền tối cao của mình. Vào những lúc khó khăn, hãy cân nhắc rằng đó là lúc chúng ta có thể gây dựng sức mạnh đức tin của mình.

Cầu nguyện  Xin hãy giúp con trở nên thánh khiết trong cuộc sống của con trước Ngài, hỡi Đức Chúa Trời thánh khiết.

Bình Luận:

You may also like