Ngày 28 – Bám Vào Đức Chúa Trời Như Đất Khô Hạn

599

Thi Thiên 143:1-12

1 Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe lời cầu nguyện con,

Lắng tai nghe sự nài xin của con;

Vì đức thành tín và công chính của Chúa Xin đáp lời con.

2 Xin đừng phán xét đầy tớ Chúa,

Vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công chính.

3 Kẻ thù đuổi theo linh hồn con, Chà đạp mạng sống con dưới đất; Hắn làm cho con phải ở nơi tối tăm, giống kẻ đã chết từ lâu rồi.

4 Vì vậy tâm linh con mỏi mòn, Tâm hồn con tuyệt vọng.

5 Con nhớ lại những ngày xưa,

Nghĩ đến mọi việc Chúa làm Và suy ngẫm công việc của tay Ngài.

6 Con giơ tay lên hướng về Chúa;

Linh hồn con khát khao Chúa như đất khô hạn vậy. (Sê-la)

7 Đức Giê-hô-va ôi! Xin mau mau đáp lời con!

Tâm linh con mỏi mòn.

Xin Chúa đừng giấu mặt với con,

Kẻo con giống như kẻ xuống huyệt chăng.

8 Buổi sáng, xin cho con nghe được lòng nhân từ Chúa,

Vì con tin cậy nơi Ngài;

Xin chỉ cho con biết con đường phải đi

Vì linh hồn con ngưỡng vọng Chúa.

9 Lạy Đức Giê-hô-va, xin giải cứu con khỏi kẻ thù;

Con đến nương náu mình nơi Ngài.

10 Xin dạy con làm theo ý muốn Chúa,

Vì Chúa là Đức Chúa Trời của con;

Nguyện Thần tốt lành của Chúa

Dẫn con vào đất bằng phẳng.

11 Lạy Đức Giê-hô-va, vì danh Ngài, xin cho con được sống;

Nhờ đức công chính của Ngài, xin đem linh hồn con khỏi cảnh gian truân.

12 Nhờ lòng nhân từ của Chúa, xin tiêu diệt hết mọi kẻ thù của con,

Và hủy phá những kẻ áp bức con

Vì con là đầy tớ Ngài.

SUY GẪM

Ở giữa nỗi đau khổ vì những nan đề mà kẻ ác mang đến, trước giả Thi Thiên nhớ lại lịch sử khi Đức Chúa Trời giữ giao ước Ngài với Y-sơ-ra-ên, ông đã suy gẫm và cầu xin sự  giải cứu.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-2: Ngài đáp lời thỉnh cầu của dân sự Ngài với sự thành tín và công bình. Điều này nói về đặc tính chân thật của Đức Chúa Trời đối với những người Ngài lập giao ước. Lại một lần nữa, trước giả Thi Thiên giữ vững can đảm và tìm kiếm Đức Chúa Trời khi ông ở giữa nỗi gian truân mà cảm giác như Đức Chúa Trời không lắng nghe ông. Ông không tin cậy nơi sự trung tín hay công chính của chính mình nhưng sau rất nhiều kiên nhẫn, ông vẫn đang chờ đợi bản chất trung nghĩa của Đức Chúa Trời đối với giao ước. Chúng ta hãy tin cậy nơi tình yêu thương của Đức Chúa Trời là Đấng đã ban Con Ngài để vượt sự chết để chúng ta cũng có thể ở trong giao ước và quay lại với Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 3, 4, 7, 9: Lòng và thân thể của Đa-vít bị đau đớn vì sự ngược đãi của kẻ thù ông. Đôi khi ông cảm thấy cứ như thể ông đã chết lâu lắm rồi và chẳng còn hy vọng gì; cũng có những lúc ông sợ cả nhịp đập của chính con tim ông. Dường như Đức Chúa Trời ẩn mặt Ngài khỏi ân điển. Nhưng ông vẫn bám vào Đức Chúa Trời như là nơi nương náu duy nhất của ông và cầu hỏi Ngài giải cứu ông. Đó là bởi vì ông biết rằng Đức Chúa Trời sẽ không lìa bỏ ông. Bạn vẫn tin cậy Đức Chúa Trời ngay cả khi bạn đối diện với sự chết chứ?

Câu 10-12: Lý do mà trước giả Thi Thiên cầu xin sự giải cứu và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời là bởi vì ông giữ vững sự thật là Chúa là Đức Chúa Trời của ông. Ông biết rằng ông là đầy tớ của Ngài trong giao ước ngay cả trong nỗi cực kỳ gian truân này và đó là lý do ông tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời. Bây giờ bạn đang ở trong hoàn cảnh nào? Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của bạn. Bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang cố dạy bạn là đầy tớ Ngài qua nỗi gian truân mà bạn đang đối diện hiện tại không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Con sẽ luôn lắng nghe Lời của Đức Chúa Trời. Xin hãy dạy dỗ đầy tớ Ngài ý muốn Ngài và tỏ cho con biết con đường con phải theo.

Bình Luận: