Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Những Người Phục Vụ Tại Đền Thờ

Ngày 25 – Những Người Phục Vụ Tại Đền Thờ

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 23:1-32

1 Khi vua Đa-vít đã già và cao tuổi, thì vua lập Sa-lô-môn, con trai mình, làm vua Y-sơ-ra-ên.

 2 Vua tập hợp các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên cùng các thầy tế lễ và người Lê-vi. 3 Người ta kiểm tra số người Lê-vi từ ba mươi tuổi trở lên, tổng số người đếm được là ba mươi tám nghìn. 4 Trong số họ, có hai mươi bốn nghìn người được chỉ định cai quản công việc của đền thờ Đức Giê-hô-va, sáu nghìn người làm quan chức và thẩm phán, 5 bốn nghìn người làm người gác cổng, và bốn nghìn người ca ngợi Đức Giê-hô-va với nhạc khí mà Đa-vít đã làm để dùng vào việc ca ngợi Chúa.

6 Đa-vít phân chia họ thành từng ban theo ba con trai của Lê-vi là Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri.

7 Về con cháu Ghẹt-sôn có La-ê-đan và Si-mê-i. 8 Các con của La-ê-đan: đứng đầu là Giê-hi-ên, kế đến Xê-tham và Giô-ên, tất cả là ba người. 9 Các con của Si-mê-i là Sê-lô-mốt, Ha-xi-ên, và Ha-ran, tất cả là ba người. Đó là các trưởng gia tộc của dòng tộc La-ê-đan. 10 Các con của Si-mê-i là Gia-hát, Xi-na, Giê-úc, và Bê-ri-a. Đó là bốn con trai của Si-mê-i. 11 Đứng đầu là Gia-hát, và thứ nhì là Xi-xa; nhưng Giê-úc và Bê-ri-a không có con cháu nhiều nên họ được kể chung như một gia tộc. 12 Các con của Kê-hát là Am-ram, Dít-sê-ha, Hếp-rôn, U-xi-ên, tất cả là bốn người. 13 Các con của Am-ram là A-rôn và Môi-se; A-rôn và con cháu ông được biệt riêng ra để dâng các vật chí thánh, và vĩnh viễn xông hương, phục vụ trước mặt Đức Giê-hô-va, và nhân danh Ngài mà chúc phước cho dân chúng đến đời đời. …28 Nhiệm vụ của họ là ở bên cạnh con cháu A-rôn để làm công việc của đền thờ Đức Giê-hô-va, canh giữ hành lang và các phòng, giữ tinh sạch các vật thánh, và làm bất cứ công việc nào liên quan đến đền thờ Đức Chúa Trời như: 29 chuẩn bị bánh cung hiến, bột lọc dùng làm tế lễ chay, bánh tráng không men, các thức nướng trên vỉ, tế lễ trộn với dầu, và các dụng cụ đo lường. 30 Mỗi buổi sáng và buổi chiều, họ phải đứng tại đó cảm tạ và ca ngợi Đức Giê-hô-va. 31 Còn mỗi ngày sa-bát, ngày lễ trăng mới, và những ngày lễ lớn, thì họ phải liên tục giúp dâng trước mặt Đức Giê-hô-va những tế lễ thiêu thường xuyên dâng lên Đức Giê-hô-va theo luật định về tế lễ ấy. 32 Họ cũng lo coi sóc Lều Hội Kiến và Nơi Thánh, cùng giúp đỡ con cháu A-rôn, là anh em mình, để phục vụ trong đền thờ Đức Giê-hô-va.

SUY GẪM

Đa-vít triệu tập người Lê-vi là những người chịu trách nhiệm về công việc đền-thờ và giao cho họ bốn công việc khác nhau. Việc này nhằm củng cố hệ thống thờ phượng là nền tảng cho một chính thể được Chúa cai trị.Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 6-23:  Đa-vít chia các ban thứ Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri trong chi phái Lê-vi thành 24 nhóm rồi đặt họ làm việc trong đền thờ và dâng các của lễ. Hội thánh của bạn có phân chia các phần công việc của những Mục sư và người phụ lễ thờ phượng để có được những kết quả tốt nhất không? Hãy kiểm tra xem có một người nào đang phải tự mình gánh vác phần lớn gánh nặng trong công việc của Đức Chúa Trời mà không có người giúp đỡ.

Câu 24-27:  Đa-vít giảm lứa tuổi người Lê-vi phục vụ trong đền thờ từ 30 (Dân số 4:3) và 25 (Dân số 8:24) trong thời Môi-se xuống còn 20 tuổi. Bởi vì số người Lê-vi có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong việc thờ phụng không nhiều. Từ thời kỳ dân sự vào xứ Ca-na-an và thời Các quan xét luôn có xung đột trong đức tin giữa những người thờ phượng Đức Chúa Trời và họ trở nên yếu đuối, do đó vai trò của người Lê-vi bị giảm sút. Đa-vít đã thấy cơn giận lớn của Đức Chúa Trời khi ông cố gắng dời Rương Giao ước mà không có người Lê-vi (chương 13) và ông đã tìm kiếm trên toàn cõi lãnh thổ để tái thiết lập công việc của người Lê-vi (chương 15). Chúng ta cần chăm sóc người trong hội thánh để nhóm người lãnh đạo kế cận có vai trò gánh vác công việc đức tin sẽ gia tăng cả về số lượng và sức mạnh.

Câu 28-32:  Dòng dõi Lê-vi làm việc giúp đỡ chức vụ của dòng dõi A-rôn là các thầy tế lễ cả (c. 13). Người Lê-vi phải làm việc chăm chỉ để dọn dẹp, nấu nướng và chuẩn bị vật tế lễ, ngợi khen buổi sáng cùng buổi chiều với rất nhiều những thứ khác. Đó quả là một gánh nặng mà họ phải đảm nhiệm đời đời. Song bởi vì đó là sự tận hiến của họ và công việc vất vả mà sự thờ phượng trong đền-thờ cần được đảm nhiệm tốt. Bạn đang phục vụ và giúp đỡ trong lễ thờ phượng hội thánh như thế nào? Dù có thể bạn không được đánh giá, nhưng hãy mang gánh nặng cách vui vẻ như thể đó là một việc mình làm mãi mà không phiền lòng.

Cầu nguyện:  Cảm tạ Chúa đã khiến con trở nên một nơi vinh hiển để thờ phượng và cho con được tận hưởng sự bình an.

Bình Luận:

You may also like