Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Vừa Mới Được Thiết Lập

Ngày 24 – Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Vừa Mới Được Thiết Lập

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 22:1-19

1 Đa vít nói: “Đây là đền thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và đây là bàn thờ để dân Y-sơ-ra-ên dâng tế lễ thiêu.” 2 Đa-vít truyền lệnh tập hợp các người nước ngoài đang ở trong đất Y-sơ-ra-ên, rồi chỉ định họ làm thợ đá để chẻ đá xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời. 3 Đa-vít cũng dự bị nhiều sắt để làm đinh, bản lề cửa; còn đồng thì rất nhiều, không ai cân hết được. 4 Gỗ bá hương nhiều vô số, vì dân Si-đôn và Ty-rơ chở rất nhiều gỗ bá hương đến cho vua Đa-vít. 5 Đa-vít nói: “Sa-lô-môn, con trai ta, hãy còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, mà đền thờ sẽ xây cất cho Đức Giê-hô-va thì phải rất nguy nga, lộng lẫy và nổi tiếng khắp nơi. Vậy, ta phải chuẩn bị cho nó.” Vì thế, Đa-vít chuẩn bị rất nhiều vật liệu trước khi qua đời.

6 Bấy giờ, Đa-vít gọi con trai mình là Sa-lô-môn đến và truyền phải xây cất đền thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 7 Đa-vít nói với Sa-lô-môn: “Con ơi, cha có ý định xây cất một đền thờ cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha. 8 Nhưng lời của Đức Giê-hô-va phán với cha rằng: ‘Con đã làm đổ máu quá nhiều, đã đánh nhiều trận chiến lớn nên con sẽ không được xây cất đền thờ cho danh Ta, vì con đã làm đổ máu quá nhiều trên đất trước mặt Ta, 9 Kìa, con trai mà con sẽ sinh ra, nó sẽ là người của hòa bình. Ta sẽ ban hòa bình cho nó, các kẻ thù chung quanh sẽ không còn quấy nhiễu nó; vì thế, tên nó là Sa-lô-môn. Trong đời nó, Ta sẽ ban hòa bình an ổn cho Y-sơ-ra-ên. 10 Nó sẽ xây cất đền thờ cho danh Ta; nó sẽ làm con trai Ta và Ta sẽ làm cha nó. Ta sẽ lập ngôi nước nó vững bền đời đời trên Y-sơ-ra-ên.’ 11 Nầy con trai ta, giờ đây, xin Đức Giê-hô-va ở với con và giúp con thành công trong việc xây cất đền thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, đúng như lời Ngài đã phán về con. 12 Xin Đức Giê-hô-va ban cho con sự khôn ngoan thông sáng để con cai trị trên Y-sơ-ra-ên và tuân giữ luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con…. 17 Đa-vít cũng truyền dặn tất cả các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên giúp đỡ Sa-lô-môn, con mình: 18 “Chẳng phải Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ở với các ngươi sao? Ngài đã ban cho các ngươi được an ổn tứ phía. Vì Ngài đã phó dân cư trong xứ vào tay ta, và xứ sở nầy phải khuất phục trước mặt Đức Giê-hô-va và dân Ngài. 19 Vậy bây giờ, hãy hết lòng hết ý tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Hãy bắt đầu xây cất đền thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời, để rước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va và các dụng cụ thánh của Đức Chúa Trời vào trong đền thờ được xây cất cho danh của Đức Giê-hô-va.”

SUY GẪM

Việc xây dựng đền thờ cho thấy rằng Đức Chúa Trời, Đấng luôn ở cùng dân sự từ ban đầu khi họ chinh phục xứ Ca-na-an và đánh trận cùng dân Ngài cho đến tận giờ, cuối cùng có thể tận hưởng sự yên nghỉ.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 6-10:  Ngài thiết lập Sa-lô-môn con trai vua Đa-vít là vua hòa bình và qua ông đền thờ Đức Chúa Trời được xây dựng. Chính Chúa đã đánh bại mọi kẻ thù xung quanh họ và đem đến một thời kỳ mới an bình, Ngài cho họ biết rằng qua đền-thờ, Chúa luôn ở cùng họ và dân sự có thể đến với Ngài vui hưởng niềm an nghỉ. Do đó với Đa-vít người chinh phục vùng đất Ca-na-an (một chiến binh, 28:3), Ngài không để ông xây dựng đền-thờ nhưng xây qua Sa-lô-môn, một người bình an. Trong tương lai, đền-thờ sẽ được hoàn thành qua thân thể Chúa Jêsus Christ Đấng đã đến là Vua Bình An (Ê-sai 9:6; Lê 2:14; Hêb 7:12) và được ban cho mọi Cơ đốc nhân. Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời mở ra một kỷ nguyên mới của sự an bình qua Đấng Christ trong gia đình, cộng đồng và đất nước chúng ta.Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1-5:  Dù Đa-vít không được cho phép xây đền thờ song ông vẫn ra sức chuẩn bị thật chu đáo cho việc xây dựng. Ông kêu gọi cả những người ngoại trong xứ tham gia vào công việc này và chỉ ra rằng Đền thờ của Đức Chúa Trời sẽ trở thành trung tâm cho mọi dân, mọi nước. Bạn đang sử dụng thời gian, tiền của, lòng nhiệt huyết của mình dự phần vào vương quốc Đức Chúa Trời như thế nào?

Câu 11-16:  Sau khi làm mọi điều có thể để chuẩn bị cho đền-thờ, Đa-vít chúc phước cho công việc mà Sa-lô-môn phải làm và khích lệ ông trở nên dạn dĩ. Bạn có đang cố gắng một cách tham lam để đạt được mọi mối lợi đang thịnh hành trong thế hệ của mình? Bạn ra sức chuẩn bị như thế nào và khích lệ ra sao đối với những người sẽ đến và tiếp tục làm công việc sau mình?

Cầu nguyện: Tạ ơn Ngài đã cho con được yên nghỉ trong đền-thờ thật của Đấng Christ.

Bình Luận:

You may also like