Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 1- Luôn Luôn Sẵn Sàng Và Tận Tụy

Ngày 1- Luôn Luôn Sẵn Sàng Và Tận Tụy

by Ban Biên Tập
30 đọc

Kinh Thánh Lu-ca 12:35-48

35 “Lưng các con phải thắt lại, đèn các con phải thắp lên. 36 Các con phải làm như những người đang chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để khi chủ về đến, gõ cửa thì mở ngay. 37 Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ đang thức canh! Thật, Ta bảo các con, chủ sẽ thắt lưng mình, mời các đầy tớ ngồi vào bàn tiệc và đến phục vụ họ. 38 Nếu canh hai, canh ba,(v) chủ trở về thấy các đầy tớ như vậy thì thật là phước hạnh cho họ! 39 Hãy biết điều nầy: Nếu chủ nhà biết được kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ không để cho nó xâm nhập nhà mình. 40 Các con cũng phải sẵn sàng, vì Con Người đến trong giờ các con không ngờ.” 41 Phi-e-rơ thưa: “Lạy Chúa, Chúa phán ẩn dụ nầy cho chúng con hay cũng cho mọi người?” 42 Chúa đáp: “Ai là người quản gia khôn ngoan và trung tín, được chủ giao quản lý nhà mình để cung cấp thức ăn đúng giờ? 43 Phước cho đầy tớ ấy khi chủ đến thấy làm như vậy! 44 Thật, Ta bảo các con, chủ sẽ giao cho đầy tớ ấy quản lý toàn bộ tài sản mình. 45 Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nhủ: ‘Chủ ta chưa về ngay đâu,’ nên bắt đầu đánh đập tôi trai, tớ gái, rồi ăn uống say sưa. 46 Chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ, trong giờ nó không biết, sẽ trừng phạt nó nặng nề(w) và cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. 47 Đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nặng. 48 Nhưng đầy tớ nào không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì sẽ bị đòn nhẹ. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều; ai đã được giao cho nhiều hơn thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

SUY GẪM

Chúa Jêsus nhắc nhở chúng ta phải luôn sẵn sàng chờ đón người chủ trở về bất ngờ mà không báo trước và là người đầy tớ tận tụy với công việc đã được giao phó, như vậy chúng ta sẽ được phước.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 38-40 Chúa sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ, như kẻ trộm không báo trước rằng mình sẽ đến. Cha là Đấng định ngày giờ. Chúng ta không được mất cảnh giác mà nghĩ rằng ngày đó còn xa lắm, cũng không nên thiếu kiên nhẫn và nghĩ rằng thời điểm đó đang đến gần. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón Chúa bất cứ lúc nào và sống đời sống vâng phục, xứng hiệp với Chúa để chúng ta không bất ngờ khi Ngài trở lại.

Câu 46-48 Chúa sẽ hỏi về những điều Ngài đã giao phó cho chúng ta. Khi Ngài trở lại, những người được ban cho nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều. Vì vậy, những ai biết ý muốn của Đức Chúa Trời mà vẫn không sẵn sàng, thì họ sẽ bị trừng phạt nặng hơn. Bạn đáp ứng như thế nào với ân điển của Chúa đã cho bạn học biết về Ngài mỗi ngày qua việc suy ngẫm Lời Chúa? Bạn có chuẩn bị sẵn sàng để trả lời khi Ngài hỏi không?

Chúa ban cho tôi bài học gì?

Câu 42-46 Chúng ta là những người quản gia. Người quản gia chịu trách nhiệm trông coi tài sản theo ý muốn và mệnh lệnh của chủ. Những người nào nghĩ rằng chủ sẽ đến trễ nên cứ làm việc mình muốn và đối xử tệ bạc với người thấp yếu hơn thì sẽ không thoát khỏi sự đoán phạt của chủ. Tài sản của chúng ta dầu ít hay nhiều thì đó cũng không phải của riêng chúng ta. Dầu chúng ta học ít hay nhiều thì kiến thức đó cũng không phải của riêng chúng ta. Những điều đó không phải để chúng ta hưởng thụ rồi giao lại cho con cháu mình; những điều đó được ban cho chúng ta vì sự vinh hiển danh Chúa, được sử dụng để phục vụ và giúp đỡ người lân cận của mình. Dù ăn hay uống, sống hay chết, nếu chúng ta không sử dụng những gì đã được ban cho vì sự vinh hiển danh Chúa, thì điều đó chỉ để thỏa mãn sự tham lam của chính mình mà thôi. Bạn có phải là người quản gia khôn ngoan và trung thành không?

Cầu nguyện:

Chúa ôi! Xin giúp con trở thành người quản gia được khen ngợi vào ngày Chúa trở lại để xem xét công việc Ngài đã giao phó cho con.

* Với bài học hôm nay, chúng ta hãy để Đức Chúa Trời cai trị và từ bỏ chính mình mà sống.

Bình Luận:

You may also like