Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 09 – Sự Xét Đoán Trên Giu-đa

Ngày 09 – Sự Xét Đoán Trên Giu-đa

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 22:17-31

17 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 18 “Hỡi con người, đối với Ta, nhà Y-sơ-ra-ên đã trở nên như cặn bã; tất cả chúng chỉ là đồng, thiếc, sắt, chì, trong lò; chúng chỉ là cặn bã của bạc. 19 Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Vì tất cả các ngươi đã trở nên cặn bã, cho nên Ta sẽ nhóm các ngươi lại giữa thành Giê-ru-sa-lem. 20 Như người ta tập trung bạc, đồng, sắt, chì, thiếc, để bỏ vào lò và thổi lửa lên trên cho tan chảy ra thể nào, thì trong cơn giận và sự thịnh nộ của Ta, Ta cũng sẽ nhóm các ngươi lại và ném vào lò để làm tan chảy ra cũng thể ấy. 21 Thật Ta sẽ nhóm các ngươi lại và thổi lửa giận Ta trên các ngươi thì các ngươi sẽ tan chảy ra trong đó. 22 Như bạc tan chảy ra trong lò thì các ngươi cũng sẽ tan chảy ra giữa thành ấy và các ngươi sẽ biết rằng Ta, Đức Giê-hô-va, đã đổ cơn thịnh nộ Ta trên các ngươi.’”

23 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 24 “Hỡi con người, hãy nói với nó rằng: ‘Ngươi là đất chẳng được tẩy sạch, trong ngày thịnh nộ chẳng được mưa dào. 25 Những kẻ tiên tri của nó lập mưu giữa nó như sư tử gầm gừ cắn xé mồi; chúng nuốt các linh hồn, cướp lấy tài sản và những vật quý, làm cho số người góa bụa gia tăng trong thành. 26 Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp Ta và làm ô uế vật thánh Ta; chúng chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng dạy người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch; chúng nhắm mắt chẳng quan tâm các ngày sa-bát Ta, khiến Ta bị xúc phạm giữa chúng. 27 Các nhà lãnh đạo ở giữa nó giống như muông sói xé mồi; chúng chỉ lo làm đổ máu, làm mất linh hồn để được lợi bất nghĩa. 28 Các kẻ tiên tri nó tô vôi trét phấn trên chúng bằng những khải tượng hư không và bói khoa dối trá. Chúng nói rằng: “Đây là điều Chúa Giê-hô-va phán” trong khi Đức Giê-hô-va chưa hề phán. 29 Dân trong xứ làm điều bạo ngược, phạm tội trộm cướp, khuấy rối kẻ nghèo nàn, thiếu thốn và hà hiếp khách lạ, bất chấp công lý. 30 Ta đã tìm một người trong chúng để xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt Ta hầu cho Ta không hủy diệt nó, nhưng Ta chẳng tìm được một ai. 31 Do đó, Ta đã đổ cơn thịnh nộ trên chúng và lấy lửa giận của Ta đốt chúng. Ta đã làm cho đường lối của chúng đổ lại trên đầu chúng, Chúa Giê-hô-va phán vậy.’”

SUY GẪM:

C. 19-22 Ngài sẽ sửa phạt Y-sơ-ra-ên như một miếng cặn bã, đúng như việc so sánh họ với cây nho trong Chương 15. Điều đó nhấn mạnh lại rằng tội lỗi của Y-sơ-ra-ên rất lớn, đến nỗi họ không thể dùng được. Đức Chúa Trời sẽ thiêu đốt tất cả những sự ô uế của Y-sơ-ra-ên và tội lỗi gian ác qua sự hình phạt trong lửa. Sau khi trải qua cơn thạnh nộ và đoán xét này, họ sẽ biết đến cơn giận của Đức Chúa Trời. Có phải bạn biết Đức Chúa Trời cách chân thật chỉ khi trải qua sự thử thách không? Hãy vui hưởng ơn phước nhận biết Đức Chúa Trời mỗi ngày qua lời của Ngài.

C. 25-29 Chúng ta có thể thấy rằng tất cả những loại người khác nhau đều đồi bại và thối nát. Các quan trưởng đóng vai trò nòng cốt trong Y-sơ-ra-ên trở nên đồi bại. Vua đánh thuế nặng và bắt ép những người không thể trả được. Thầy tế lễ cả không làm trọn trách nhiệm của mình và lăng mạ Đức Chúa Trời trước mặt người ta. Các quan trưởng làm giàu bằng các cách hối lộ (c.27), các tiên tri che đậy tội lỗi của họ bằng khải tượng hư không và bói khoa dối trá (c.28). Dân trong xứ làm tổn hại những người không có quyền lực (c.29).  Các quan trưởng và dân trong xứ lừa dối người khác, khuấy rối kẻ nghèo nàn, thiếu thốn và ức hiếp khách lạ bất chập luật pháp. Hãy tra xét xem có phải bạn đang làm những điều đúng với vị trí mà Đức Chúa Trời ban cho bạn không? Bất cứ nơi đâu và bất cứ công việc gì được ban cho thì chúng ta phải biết được ý muốn của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện  Xin giúp con quỳ gối và cầu nguyện cho đất nước mình, cho dân tộc và cho Hội thánh  mình.

Bình Luận:

You may also like