Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Sự Cuối Cùng Đang Đến

Ngày 17 – Sự Cuối Cùng Đang Đến

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 12:17-28

17 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 18 “Hỡi con người, hãy ăn bánh trong sự run rẩy, hãy uống nước trong sự bối rối, lo âu. 19 Con hãy nói với dân chúng trong xứ rằng: ‘Đây là điều mà Chúa Giê-hô-va phán về cư dân ở Giê-ru-sa-lem, và ở trong đất Y-sơ-ra-ên: Họ sẽ ăn bánh trong sự lo âu và uống nước trong sự kinh hãi, vì đất nầy vốn trù phú sẽ trở nên hoang tàn do sự bạo hành của tất cả những người sống ở đó. 20 Các thành đông dân sẽ trở nên tiêu điều, đất sẽ bị hoang vu và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va.’”

21 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 22 “Hỡi con người, có một câu tục ngữ về các ngươi trong xứ Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Ngày tháng trôi qua, mọi khải tượng không thành sự thật.’ Lời ấy có nghĩa gì? 23 Vì thế, hãy nói với họ: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Ta sẽ làm cho câu tục ngữ ấy chấm dứt, không ai dùng nó làm tục ngữ trong Y-sơ-ra-ên nữa.’ Nhưng hãy nói với họ rằng: ‘Những ngày gần đến, mọi khải tượng sẽ thành sự thật!’ 24 Vì sẽ chẳng còn một khải tượng hư không hoặc một điều bói khoa dua nịnh nào nữa trong nhà Y-sơ-ra-ên. 25 Vì Ta là Đức Giê-hô-va, Ta sẽ phán và lời Ta phán sẽ thành sự thật, không chậm trễ đâu. Hỡi nhà nổi loạn! Chính trong ngày các ngươi mà Ta sẽ rao lời tiên tri và nó sẽ thành sự thật, Chúa Giê-hô-va phán vậy.”

26 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 27 “Hỡi con người, nhà Y-sơ-ra-ên nói rằng: ‘Khải tượng mà người nầy thấy còn lâu mới thành sự thật và ông ta nói tiên tri về một tương lai còn xa vời.’ 28 Vậy nên, hãy nói với họ: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Chẳng có lời nào của Ta sẽ bị chậm trễ nhưng lời Ta phán sẽ thành sự thật, Chúa Giê-hô-va phán vậy.’”

SUY GẪM:

C. 26-28 Dù có vẻ là chậm trễ thì Đức Chúa Trời vẫn làm điều mà Ngài đã phán tùy theo thời điểm của Ngài. Các chi phái Y-sơ-ra-ên nghĩ rằng lời báo trước của các tiên tri là điều gì đó sẽ xảy ra ở một tương lai xa. Khi nghe sứ điệp này họ không phản ứng gì, cũng không nài xin Chúa đổi ý mà chỉ nghĩ nếu đời sống của họ vẫn ổn thì điều đó không vấn đề gì. Họ còn xem thường và nhạo báng Lời Đức Chúa Trời. Khi dân sự khinh thường sự kiên nhẫn của Chúa, thì cũng như nhạo báng chính tấm lòng của Ngài. Lời hứa của Đức Chúa Trời cuối cùng cũng sẽ thành sự thật.

C. 19, 20 Bởi sự bạo hành mà dân sự đã phạm nên họ bị đem đi lưu đày, đất trở nên hoang vu và sẽ bị nghèo đói. Dân sự phải trả giá cho tội lỗi mà họ đã phạm. Nhưng nhiều người không nghĩ về cái giá của tội lỗi mà cứ tiếp tục phạm tội, người không kính sợ Chúa giống như một kẻ vô tín. Bằng sự kính sợ Chúa, chúng ta có thể từ bỏ đời sống tội lỗi của mình. Những người này sẽ biết Chúa rõ hơn khi trải qua sự đoán xét. Cũng vậy, những lúc khó khăn và tuyệt vọng là cơ hội để chúng ta nhận biết Chúa nhiều hơn.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin hãy để con được đầy thần linh chân lí và không bị lẫn lộn bởi những điều dối trá.

Bình Luận:

You may also like