Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Giê-ru-sa-lem Bại Hoại

Ngày 11 – Giê-ru-sa-lem Bại Hoại

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 8:1-18

1 Vào năm thứ sáu, ngày mùng năm tháng sáu, khi tôi đang ngồi trong nhà đối diện với các trưởng lão Giu-đa, thì tay Chúa Giê-hô-va đặt trên tôi. 2 Bấy giờ, tôi thấy một hình dạng giống như lửa. Từ ngang lưng người ấy trở xuống là lửa; còn từ lưng trở lên thì sáng chói tựa đồng bóng loáng. 3 Người ấy giơ ra trông giống như hình bàn tay nắm lấy một lọn tóc trên đầu tôi. Thần cất tôi lên giữa khoảng đất và trời trong khải tượng của Đức Chúa Trời. Tôi được đem đến thành Giê-ru-sa-lem, nơi cửa vào sân trong về phía bắc, là nơi có dựng hình tượng ghen tuông làm cho nổi ghen. 4 Kìa vinh quang Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hiện diện tại đó như tôi đã xem trong khải tượng ở đồng bằng.

5 Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, hãy ngước mắt về phía bắc.” Vậy tôi ngước mắt về phía bắc, và kìa, về phía bắc cổng bàn thờ, nơi lối vào, có hình tượng ghen tuông. 6 Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, con có thấy điều họ đang làm, tức là những điều quá ghê tởm mà nhà Y-sơ-ra-ên đã phạm tại đây khiến Ta phải xa đền thánh Ta chăng? Nhưng con sẽ còn thấy những điều ghê tởm lớn hơn nữa!”

7 Sau đó, Ngài dẫn tôi đến cửa hành lang. Tôi nhìn thấy một lỗ thủng trên tường. 8 Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, hãy đục tường ấy đi. Khi tôi đục tường xong thì thấy có một cái cửa.” 9 Ngài lại phán: “Hãy vào xem những điều gian ác đáng kinh tởm mà họ làm ở đây.” 10 Vậy tôi bước vào và nhìn thấy, kìa, chung quanh tường có chạm đủ mọi thứ hình tượng côn trùng và thú vật ghê tởm, mọi thần tượng của nhà Y-sơ-ra-ên. 11 Đứng trước mặt các thần tượng ấy là bảy mươi trưởng lão của nhà Y-sơ-ra-ên, trong số đó có Gia-a-xa-nia, con trai Sa-phan, mỗi người tay cầm lư hương khói thơm bay lên nghi ngút. 12 Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, con có thấy điều các trưởng lão nhà Y-sơ-ra-ên, mỗi người làm trong bóng tối, trong phòng chạm hình tượng của mình không? Vì họ nói rằng: ‘Đức Giê-hô-va không thấy chúng ta đâu; Đức Giê-hô-va đã từ bỏ đất nầy!’” 13 Ngài lại phán: “Con sẽ còn thấy những điều kinh tởm lớn hơn nữa mà họ đã làm!”

14 Rồi Ngài dẫn tôi đến lối vào cổng bắc của nhà Đức Giê-hô-va; kìa, tại đó tôi thấy các phụ nữ ngồi khóc thần Tham-mu. 15 Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, có thấy chưa? Con sẽ còn thấy những điều kinh tởm lớn hơn nữa!”

16 Kế đó, Ngài đem tôi vào hành lang trong của nhà Đức Giê-hô-va, nơi lối vào đền thờ Đức Giê-hô-va, giữa cổng vòm và bàn thờ. Tôi thấy có khoảng hai mươi lăm người, lưng quay về hướng đền thờ Đức Giê-hô-va, còn mặt quay về hướng đông mà thờ lạy mặt trời ở phía đông. 17 Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, con thấy chưa? Nhà Giu-đa đã phạm những điều ghê tởm như thế mà họ cho là việc nhỏ mọn sao? Họ còn làm cho tội ác mình đầy dẫy trong đất và chọc giận Ta nữa sao? Kìa, họ lấy nhánh cây để gần mũi mình! 18 Vì thế, Ta sẽ xử họ theo cơn giận; mắt Ta chẳng tiếc, cũng chẳng xót thương đâu. Dù họ có kêu la thấu đến tai Ta, Ta cũng chẳng thèm nghe.”


SUY GẪM:

C. 1-4 Đức Chúa Trời dẫn Ê-xê-chi-ên đến và chỉ cho ông thấy rằng Giê-ru-sa-lem đang đầy dẫy thần tượng. Đền thờ lẽ ra phải là nơi được đầy dẫy sự vinh hiển của Chúa nhưng giờ đây ông lại được chứng kiến bốn hành động đáng ghê tởm ở đó (c.5-8). Đền thờ đầy dẫy thần tượng cho chúng ta thấy một cách rõ ràng rằng tâm điểm của tín ngưỡng đã bị bại hoại. Có thể nhìn bên ngoài thì cộng đồng của bạn hay chính bản thân bạn trông sạch sẽ, nhưng bên trong thì thế nào?

C. 5, 4 Ngay lối vào, phía bắc cổng bàn thờ có hình tượng ghen tuông. Lối vào phía bắc của cổng gần với cung điện nhất và là cửa mà các vua thường dùng để thờ phượng trong đền thờ, đó cũng chính là nơi mà người ta bắt các con vật để dâng làm của tế lễ. Vậy mà các thần tượng này lại được đặt ở nơi cử hành những nghi lễ thiết yếu của việc thờ phượng, điều này cho chúng ta thấy rằng tội lỗi của họ đã gia tăng một cách tràn lan. Có lúc nào trong khi thờ phượng Chúa mà lòng của bạn lại ở một nơi khác không?

C. 14, 15 Những người nữ ngồi khóc thần Tham-mu. Tham-mu là thần ở Ba-by-lôn, vậy nên việc những người nữ này khóc thần Tham-mu nghĩa là họ đã bị tín ngưỡng của người Ba-by-lôn chi phối rồi. Ngày hôm nay, bạn đang bị ảnh hưởng bởi điều gì? Có chỗ nào đó trong sâu thẳm tâm hồn bạn đang bị những giá trị của thế gian và các thần tượng trói buộc không?

Cầu nguyện  Nguyện xin Ngài bảo vệ những người lãnh đạo Hội thánh khỏi sự cám dỗ để họ có thể  phục vụ Ngài trong sự thánh khiết.

Bình Luận:

You may also like