Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 09 – Đức Thánh Linh Giáng Xuống Những Người Ngoại

Ngày 09 – Đức Thánh Linh Giáng Xuống Những Người Ngoại

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 10:34-48

 

34 Phê-rơ bắt đầu nói: “Bây giờ, tôi ý thức rằng Đức Chúa Trời thật chẳng thiên vị ai,

35 nhưng trong tất cả các dân tộc, hễ ai kính sợ Ngài và làm điều công chính đều được Ngài hài lòng.

36 Đây là sứ điệp Đức Chúa Trời gửi cho người Y-sơ-ra-ên, nói về Phúc Âm bình an qua Chúa Cứu Thế Giê-su, là Chủ Tể của mọi người.

37 Quý vị đã rõ các diễn biến tại toàn xứ Giu-đê, bắt đầu từ xứ Ga-li-lê sau phép báp-tem mà Giăng truyền giảng.

38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu Đức Giê-su ở Na-xa-rét bằng Thánh Linh và quyền năng, Ngài đi khắp nơi làm việc phúc đức và chữa lành tất cả những người bị quyền lực quỷ vương áp bức, vì Đức Chúa Trời ở với Ngài.

39 Chúng tôi là nhân chứng đã thấy tận mắt tất cả những việc Ngài làm trong đất nước người Do Thái và tại Giê-ru-sa-lem. Họ đã giết Ngài bằng cách treo Ngài trên cây gỗ.

40 Nhưng ba ngày sau, Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại và cho người ta thấy Ngài.

41 Không phải cho toàn thể dân chúng, nhưng chỉ những nhân chứng mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn, tức chúng tôi là những người đã từng ăn uống với Chúa sau khi Ngài chết rồi sống lại.

42 Chúa ra lệnh cho chúng tôi truyền giảng cho dân chúng và xác chứng rằng Ngài là Đấng được Đức Chúa Trời lập làm Thẩm Phán xét xử mọi người, kẻ sống và kẻ chết.

43 Tất cả các tiên tri của Chúa đều làm chứng về Ngài rằng ai tin cậy Ngài đều được tha tội nhờ danh Ngài.”

44 Phê-rơ còn đang nói, Thánh Linh đã giáng xuống trên tất cả những người nghe sứ điệp ấy.

45 Các tín hữu Do Thái tháp tùng Phê-rơ đều kinh ngạc vì ân tứ Thánh Linh cũng đổ xuống trên người ngoại quốc nữa,
46 vì họ cũng nghe những người ấy nói các tiếng lạ và ca tụng Đức Chúa Trời. Lúc ấy, Phê-rơ tuyên bố:

47 “Những người này đã tiếp nhận Thánh Linh cũng như chúng ta. Thế thì còn ai dám ngăn họ chịu phép báp-tem bằng nước nữa?”

48 Vậy, ông bảo làm phép báp-tem cho họ nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su. Họ mời ông lưu lại vài ngày nữa.

C. 34, 35 Đức Chúa Trời không nhìn nhận mọi người như những kẻ chống nghịch Ngài. Chúa không chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài, sắc tộc, dòng dõi, hay địa vị khi Ngài kêu gọi ai đó nhận lãnh ơn cứu chuộc. Bất cứ ai kêu cầu danh Chúa và tin nhận Chúa Cứu Thế đều được nhận lãnh sự tha tội và sự cứu rỗi (c.47). Hãy cùng dâng lời tạ ơn Chúa đã không có sự phân biệt trong hoạch định cứu rỗi và ơn kêu gọi của Ngài. Chúng ta cũng hãy đối xử với những người khác theo phương cách giống như vậy.

C. 39-43 Ngài kêu gọi Phê-rơ và các môn đồ khác hãy đi khắp nơi làm chứng về những việc vĩ đại mà Đấng Christ đã làm. Đức Chúa Trời mang tin lành bình an đến thế gian qua Chúa Giê-su, vậy mà con người lại đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Nhưng Chúa đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết và xuất hiện trước các môn đồ, là những người sẽ trở thành chứng nhân. Đừng bao giờ quên rằng, chúng ta cũng được kêu gọi để làm chứng nhân rao truyền sứ điệp này.

C. 44-47 Giống như đã giáng xuống 120 tín hữu của Hội thánh tại Giê-ru-sa-lem, Thánh Linh cũng giáng trên tất cả những người ngoại trong nhà của Cọt-nây. Cụm từ “đổ Thánh Linh Ta” (2:17,18,33) được sử dụng trong phân đoạn Kinh thánh này, chính là từ ngữ đã sử dụng khi nói đến sự kiện Thánh Linh giáng xuống người Do Thái trong kì lễ Vượt Qua, để chứng tỏ rằng chính Thánh Linh ấy đã giáng xuống cả người ngoại lẫn người Do Thái, không hề có sự phân biệt. Ngài không phải là Đức Chúa Trời của những con người đặc biệt, nhưng chúng ta phải nhận biết rằng Ngài muốn ban ân sủng cứu rỗi cho tất cả những ai mong ước nhận lãnh.

Cầu nguyện  Tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con tin lành bình an và khiến con kinh nghiệm được quyền năng của Tin lành.

Bình Luận:

You may also like