Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Rao Truyền Sứ Điệp Đầy Đủ Về Đời Sống Mới

Ngày 26 – Rao Truyền Sứ Điệp Đầy Đủ Về Đời Sống Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 5:12-26

 

12 Chúa dùng tay các Sứ đồ thực hiện nhiều dấu lạ và phép mầu giữa dân chúng. Tất cả các tín hữu đồng tâm hội họp tại hành lang Sa-lô-môn. 13 Nhưng người ngoài không ai dám tham dự, mặc dù các tín hữu đều được dân chúng ca ngợi. 14 Và số người tin nhận Chúa ngày càng gia tăng đông đảo gồm cả nam lẫn nữ, 15 đến nỗi người ta đem những người bệnh ra ngoài đường phố, đặt trên giường chõng, để khi Phi-e-rơ đi qua, ít ra bóng ông cũng ngả trên một vài người. 16 Dân chúng các thành phố quanh Giê-ru-sa-lem cũng họp nhau khiêng những người bệnh và những người bị các tà linh hành hạ, và tất cả đều được chữa lành.

17 Lúc ấy, vị trưởng tế và tất cả các bạn đồng sự thuộc phái Sa-đu-sê, đều đầy lòng ganh tị, đứng lên 18 bắt các Sứ đồ tống giam vào khám công. 19 Nhưng ban đêm một thiên sứ của Chúa mở các cửa khám, dẫn họ ra ngoài và bảo: 20 “Các ông hãy đi vào Đền Thờ, đứng đó rao truyền cho dân chúng tất cả những lời của sự sống!”

21 Nghe theo lời dặn bảo, các Sứ đồ vào trong Đền Thờ lúc trời mới rạng đông, bắt đầu dạy dân chúng. Khi vị trưởng tế và các bạn đồng sự đến, họ liền triệu tập Hội Đồng và toàn thể viện trưởng lão Y-sơ-ra-ên, rồi sai người vào khám giải các Sứ đồ đến. 22 Tuy nhiên, khi vào trong khám các cảnh vệ không thấy các Sứ đồ đâu cả, liền trở về báo cáo rằng: 23 “Chúng tôi thấy khám đóng chặt, hoàn toàn an ninh, bọn lính canh đang đứng gác khắp các cổng, nhưng khi mở cửa khám, chúng tôi chẳng tìm thấy một tên nào cả!” 24 Nghe lời báo cáo, viên sĩ quan chỉ huy vệ binh Đền Thờ và các thượng tế hoang mang, không hiểu việc này sẽ diễn biến thế nào.

25 Bỗng có người đến báo cáo: “Kìa, những người quý vị tống giam vào khám đang đứng trong Đền Thờ dạy dân chúng!” 26 Viên sĩ quan chỉ huy đội tuần cảnh liền đem lính đi bắt các Sứ đồ nhưng không dùng bạo lực vì sợ dân chúng ném đá.

SUY GẪM:

C. 12- 16  Qua bàn tay của các Sứ đồ, Đức Chúa Trời đã làm rất nhiều dấu kỳ và phép lạ. Các phép lạ Chúa Jê-sus đã làm trong suốt thời gian Ngài thi hành chức vụ trên đất nay tiếp tục xảy ra thông qua các Sứ đồ vì Chúa Giê-su phục sinh tuôn đổ Đức Thánh Linh trên họ. Hãy cầu nguyện để công việc quyền năng này cũng được bày tỏ qua chúng ta để gia tăng những người tin nơi Chúa Jê-sus yêu dấu.

C. 17-26  Bất chấp bao hăm dọa và bắt bớ, Lời Đức Chúa Trời vẫn có quyền năng sự sống. Thời đó, các lãnh tụ tôn giáo bắt các Sứ đồ bỏ tù vì họ rao giảng sự thật rằng Chúa Jê-sus là Đấng Cứu Thế và là Chúa; nhưng Đức Chúa Trời ban một thiên sứ giải cứu họ. Dù thế gian có ngăn cản những con gặt của Phúc âm và bắt họ bỏ tù song Lời của Đức Chúa Trời vẫn không bị giới hạn và tự do lưu hành giữa vòng họ. Hãy hướng lên duy nhất Đức Chúa Trời Đấng can thiệp vào mọi hoàn cảnh và bảo vệ những người truyền giảng Phúc âm để lan rộng Tin lành với niềm đam mê không ngớt.

C. 18-21,25  Các Sứ đồ bị bắt vào tù vì cớ rao giảng Lời Chúa. Ngay sau khi được giải phóng, họ liền trở lại đền thờ và dạy Đạo. Họ hoàn toàn vâng phục Đại mạng lệnh đi nói với mọi người sứ điệp trọn vẹn về đời sống mới. Chúng ta thi hành sứ mạng Lời Chúa cách trung tín như thế nào?

Cầu Nguyện  Nguyện con công bố Phúc âm sự sống mà không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì.

Bình Luận:

You may also like