Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Chuyển Giao Chức Vụ Sứ Đồ

Ngày 17 – Chuyển Giao Chức Vụ Sứ Đồ

by Ban Biên Tập
30 đọc


12 Sau đó, họ từ núi Ô-liu về Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem, chỉ cách một quãng đường đi một ngày Sa-bát. Khoảng một ki-lô mét

13 Về đến nơi, họ lên lầu và ở tại đó. Hiện diện có Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, An-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ (con An-phê), Si-môn người thuộc nhóm Sê-lốt và Giu-đa (con Gia-cơ). 14 Tất cả các người đó đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện liên tục cùng với các bà và Ma-ri là mẹ Đức Jê-sus và các em trai Ngài.

15 Trong những ngày ấy, Phi-e-rơ đứng lên giữa nhóm anh em đông khoảng một trăm hai mươi người, 16 Và nói: “Thưa các anh em, lời Kinh Thánh mà Đức Thánh Linh đã phán từ xưa qua môi miệng Đa-vít phải được ứng nghiệm. Lời Chúa nói về Giu-đa, kẻ đã dẫn đường cho bọn người đi bắt Đức Jê-sus. 17 Hắn là một người trong số chúng tôi và dự phần vào chức vụ này.

18 Giu-đa đã lấy tiền thưởng cho công tác tội ác đi mua một đám ruộng, nhưng nó ngã đâm đầu xuống giữa ruộng, bụng nứt, ruột đổ ra. 19 Việc này cả dân Giê-ru-sa-lem đều biết rõ, nên họ gọi đám ruộng đó là Hắc-ên-đa-ma (nghĩa là Ruộng Huyết).

20 Vì Thánh Thi đã chép:
‘Nguyện chỗ ở nó phải hoang tàn
Và cũng không còn ai cư trú tại đó và
Nguyện một người khác thay thế chức vị nó!’

21 Vì thế, cần phải chọn một người trong nhóm từng ở với chúng tôi suốt thời gian Chúa Jê-sus đi lại giữa chúng ta. 22 Bắt đầu từ khi Giăng làm báp-tem cho đến ngày Đức Jê-sus được tiếp lên trời khỏi chúng ta. Phải có một người trong nhóm này hiệp với chúng tôi làm nhân chứng về sự sống lại của Chúa!”

23 Vậy, họ đề cử hai người: Giô-sép gọi là Ba-sa-ba (biệt danh là Giúc-tu) và Ma-thia, 24 Và cầu nguyện: “Lạy Chúa là Đấng biết rõ lòng dạ mọi người, xin Chúa chỉ cho chúng con biết ai là người Chúa chọn trong hai người này. 25 Để thay thế nhiệm vụ và chức Sứ đồ của Giu-đa, kẻ đã từ bỏ để đi vào nơi riêng của nó!” 26 Họ bắt thăm, trúng Ma-thia, nên ông được liệt vào hàng Sứ đồ chung với mười một vị kia.

SUY GẪM:

C. 15  Theo lời dặn của Chúa Jê-sus, Phi-e-rơ đã không rời Giê-ru-sa-lem nhưng đã cầu nguyện sốt sắng và nắm vai trò lãnh đạo giữa các anh em. Đây là kết quả của lời cầu nguyện và cầu thay của Chúa Jê-sus cho Phi-e-rơ, người yếu đuối đức tin (Lu-ca 22:31, 32). Giờ đây, Phi-e-rơ thể hiện đức tin dạn dĩ nên đã làm mạnh mẽ đức tin của các anh em mình. Tình trạng đức tin hiện tại của tôi như thế nào?  

C. 21,22  Tiêu chuẩn của một người thay thế Giu-đa và thực hiện công tác của một Sứ đồ được thiết lập thì phải là người luôn ở với các Sứ đồ và là một chứng nhân về sự sống lại của Chúa Jê-sus. Khi Hội thánh chúng ta chọn một nhân sự, chúng ta dùng những tiêu chuẩn nào? 

C. 23-26  Mặc dù Phi-e-rơ và các Sứ đồ khác đã thiết lập một tiêu chuẩn để chọn lựa một Sứ đồ mới song quyết định cuối cùng vẫn được giao trong tay của Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Nên ngay khi một ai đó có vẻ rất có khả năng, họ vẫn có thể không phải là sự lựa chọn đúng đắn trong cái nhìn toàn tri của Đức Chúa Trời. Đó là một thái độ nương dựa vào Đức Chúa Trời, Đấng biết lòng mọi người và hoàn toàn tể trị trong mọi vấn đề. Như một phần trong tiến trình thực hiện quyết định, có phải tôi hay Hội thánh tôi cầu nguyện sốt sắng để nhận lấy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh?

Cầu nguyện  Chúng ta hãy cầu nguyện hết lòng xin sự hướng dẫn để quyết định của Hội thánh mình hoàn toàn bởi Chúa hướng dẫn.

Bình Luận:

You may also like