Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Chờ Đợi Món Quá Cha Đã Hứa

Ngày 16 – Chờ Đợi Món Quá Cha Đã Hứa

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 1:1-11

Thưa Ngài Thê-ô-phi-lơ,

1 Trong quyển thứ nhất, tôi có tường thuật đầy đủ mọi điều Đức Jê-sus đã thực hiện và giáo huấn từ lúc ban đầu. 2 Cho đến ngày được tiếp về trời, sau khi cậy Đức Thánh Linh truyền dạy các Sứ đồ Ngài tuyển chọn. 3 Sau cái chết thống khổ, Ngài tỏ mình đang sống bằng nhiều chứng cớ rõ ràng cho họ thấy. Ngài hiện đến với các Sứ đồ suốt bốn mươi ngày và dạy bảo họ những điều về Nước Đức Chúa Trời. 4 Trong khi họp mặt, Ngài căn dặn họ: “Các con đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải chờ đợi điều Cha đã hứa, Nt: lời hứa của Cha

là điều các con đã nghe Ta nói. 5 Vì Giăng đã làm báp-tem bằng nước nhưng ít ngày nữa, các con sẽ nhận báp-tem bằng Đức Thánh Linh.”

6 Vì vậy những người đang họp với nhau, hỏi Ngài: “Lạy Chúa, có phải đây là lúc Chúa khôi phục vương quốc cho Y-sơ-ra-ên không?”

7 Chúa đáp: “Các con không nên biết thì giờ hay thời kỳ, Nt: mùa tiết

là điều thuộc quyền Cha định đoạt, 8 Nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến tận cùng quả đất.”

9 Sau khi phán dạy xong các lời ấy, Chúa được tiếp đón về trời, đang lúc các môn đệ nhìn theo Ngài, một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không còn trông thấy nữa.

10 Họ còn chăm chú nhìn theo Ngài lên trời, bỗng có hai người nam mặc áo trắng hiện ra đứng bên họ. 11 Bảo: “Các người Ga-li-lê kia, sao các anh cứ đứng nhìn lên trời làm gì? Đức Jê-sus này vừa được tiếp đón về trời khỏi các anh cũng sẽ trở lại như cách các anh thấy Ngài lên trời vậy!”

SUY GẪM:

C. 1-3  Sau khi Chúa Jê-sus chịu đau đớn và chết trên thập tự giá và đã sống lại, Ngài đã thông công với các môn đồ trong 40 ngày trước khi thăng thiên về trời, dạy họ về vương quốc thiên đàng. Ngài đã bắt đầu chức vụ công khai của mình bằng việc rao báo rằng nước Đức Chúa Trời đã đến gần (Mác 1:15). Và rồi qua sự sống lại và sự thăng thiên, Ngài cho biết vương quốc sẽ mở rộng qua khỏi những ranh giới của chủng tộc và quốc gia. Hãy cùng suy gẫm sách Công Vụ và hy vọng rằng vương quốc của Đức Chúa Trời mà Chúa Jê-sus đã dạy các môn đồ sâu sắc trong 40 ngày, sẽ được mở rộng đến nơi tôi làm chức vụ.

C. 6,7,9-11  Đức Chúa Trời đã ban cho các môn đồ một sứ mạng sống làm nhân chứng cho Chúa Jê-sus giữa giai đoạn Ngài thăng thiên và tái lâm. Các môn đồ cho rằng vương quốc của Đức Chúa Trời giới hạn trong khái niệm địa lý của Y-sơ-ra-ên và tò mò về sự hồi phục nước Y-sơ-ra-ên và thời điểm tái lâm của Chúa Jê-sus. Nhưng ở đây Chúa Jê-sus đang dạy họ rằng từ nay họ phải quan tâm đến việc trở thành chứng nhân chia sẻ về Ngài.

Cầu nguyện  Xin toàn Hội thánh chúng ta cũng cầu nguyện với tâm tình như thế để nhận được ân điển mà Đức Chúa Trời hứa hầu cho chúng ta có thể thực hiện sứ mạng chứng nhân về sự sống lại.

Bình Luận:

You may also like