Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 16: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Vĩ Đại Của Chúa: Chúa Đủ Lớn

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 16: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Vĩ Đại Của Chúa: Chúa Đủ Lớn

by Sưu Tầm
30 đọc

Chúa đủ lớn – 1 Các vua 8:27, Giê-rê-mi 23:24

Chúa lớn hơn các nan đề của chúng ta.

Chúa đủ thông minh – Thi thiên 147:5, Ê-sai 40:13-14, Rô-ma 11:33

Chúa biết suy nghĩ (Thi thiên 44:21), lời nói (Thi thiên 139:4), hành động (Thi thiên 139:2), sầu khổ (Xuất Ai Cập ký 3:7), nhu cầu (Ma-thi-ơ 6:32), giới hạn (Thi thiên 103:14) của chúng ta. Chúa biết hết và biết cách giải quyết chúng.

Chúa đủ mạnh mẽ – Thi thiên 147:5, Ê-sai 40:28, Giê-rê-mi 32:17, Khải huyền 19:6

Chúa còn hơn cả đủ vì Ngài vô hạn trọng mọi sự

Chúa là đủ!

“Há có điều chi Đức Giê-hô-va không làm được chăng?” – Sáng thế ký 18:14

“Chúa có thể làm được mọi sự” – Gióp 42:2

“Có sự gì khó quá cho Chúa chăng?” – Giê-rê-mi 32:27

“Không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được” – Lu-ca 1:37

Biết rằng Chúa đủ lớn

Chúa đủ lớn – do đó, tập chú vào Ngài chứ không phải nan đề (kinh nghiệm của Phi-e-rơ trong Ma-thi-ơ 14:25-30)

Chúa đủ lớn – do đó, tin cậy Ngài đang hành động cho nan đề của bạn (kinh nghiệm của Phao-lô trong Rô-ma 8:28)

Chúa đủ lớn (đủ lớn lao, đủ thông minh, đủ mạnh mẽ, còn hơn cả đủ) để giải quyết bất kỳ điều gì bạn đối mặt. Hãy tin cậy Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Trong quá khứ của bạn, có lúc nào Chúa từng chứng minh Ngài đủ lớn?
  2. Khía cạnh “đủ lớn” nào của Chúa cảm động bạn ngay bây giờ? Tại sao?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like