Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 4: Sửa Lại Những Nhìn Nhận Sai Về Chúa

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 4: Sửa Lại Những Nhìn Nhận Sai Về Chúa

by Sưu Tầm
30 đọc

“Vĩ đại hơn cả một năng quyền đặc biệt”

Chúa đầy năng quyền

Nhiều người nhìn nhận Chúa như một năng quyền đặc biệt trong bộ phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) mà người may mắn sẽ có được. Có những người bị ảnh hưởng bởi đạo Hin-đu hoặc Phật giáo về nghiệp chướng, tức là những gì họ làm sẽ dẫn đến kết quả họ nhận được trong tương lai. Chúa của Kinh Thánh quả thật là năng quyền tể trị mọi sự nhưng Ngài còn hơn cả thế. Ngài là Đấng vĩ đại nhất trong vũ trụ.

Chúa là một thân vị

Chúa không phải con người nhưng Ngài là một thân vị có bản tính và tạo nên con người theo hình ảnh Ngài.

  • Chúa có danh xưng riêng

Ngài là Cha của Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 11:25), Cha chúng ta (Ma-thi-ơ 6:9), muốn chúng ta gọi Ngài là A-ba (Ga-la-ti 4:6).

  • Chúa có bản tính riêng

Ví dụ Ngài là Chúa yêu thương. Ngài tuyên bố điều đó trong Giê-rê-mi 31:1 và Ngài chứng minh bằng cái chết của Chúa Giê-su trên thập tự giá (Rô-ma 5:8) vì tội lỗi của chúng ta (Giăng 3:16).

  • Chúa có những cảm xúc cá nhân

Chúa yêu sự công chính (Thi thiên 33:5). Ngài “tự trách” và “buồn rầu trong lòng” (Sáng thế ký 6:6). “Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ” (Gia-cơ 5:11). Chúa tức giận (Xuất Ai Cập ký 32:10). Chúa cười (Thi thiên 2:4). Đến một ngày, Chúa sẽ vui mừng và hát mừng rỡ vì cớ dân sự Ngài (Sô-phô-ni 3:17).

  • Chúa làm điều Ngài đẹp lòng – 1 Cô-rinh-tô 1:1, Thi thiên 115:3, Ê-sai 46:10
  • Chúa có thể đổi ý – Giô-na 3:10
  • Chúa khôn ngoan lập ra các kế hoạch cho dân sự Ngài – Giê-rê-mi 29:11

Chúa hằng sống

Phao-lô đã kinh nghiệm một Đức Chúa Trời hằng sống mà ai tin Ngài sẽ được biến đổi (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-9) nên ông khích lệ người ta tin Ngài (Công vụ 14:15). Chúa không như những thần tượng câm điếc khác (Thi thiên 135:6, 15-17).

  • Chúa là nguồn lực lớn nhất vũ trụ – Giê-rê-mi 32:17, Ma-thi-ơ 19:26, Ê-sai 14:24, 27
  • Chúa là Đấng vĩ đại nhất vũ trụ – Giê-rê-mi 10:6, Thi thiên 96:4, 1 Sử ký 29:11

Chúa là Đấng hằng sống vĩ đại và quyền năng nhất

Câu hỏi suy ngẫm

Bản tính nào của Chúa yên ủi bạn nhất: Ngài sống động, Ngài là một thân vị, Ngài đầy năng quyền?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like