Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 04 – Ranh Giới Của Miền Đất Hứa

Ngày 04 – Ranh Giới Của Miền Đất Hứa

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Dân số 34:1-29

Ranh Giới Các Chi tộc

1 CHÚA bảo Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên: 2 “Khi các ngươi vào Ca-na-an là đất Ta cho làm sản nghiệp, giới hạn đất ấy sẽ được ấn định như sau: 3 Về phía nam, đất gồm có sa mạc Xin, chạy dọc theo ranh nước Ê-đôm. Khởi đầu từ mũi Biển Chết về phía đông, 4 Biên giới phía nam của dốc núi Ạc-ráp-bim, tiếp tục chạy dài đến sa mạc Sin, sâu xuống đến phía nam của Ca-đê Ba-nê-a rồi từ đấy chạy đến Hát-sa-át-đa, ngang qua Át-môn. 5 Từ Át-môn, biên giới sẽ quay qua suối Ai-cập và dừng lại ở biển Địa Trung Hải. 6 Biên giới phía tây là bờ Địa Trung Hải. 7 Biên giới phía bắc chạy từ Địa Trung Hải cho đến núi Hô-rơ. 8 Từ đấy vạch một đường đến lối vào Ha-mát, qua sông Xê-đát, 9 Xíp-rôn và chấm dứt ở Hát-sa-ê-nan. 10 Biên giới phía đông sẽ bắt đầu từ Hát-sa-ê-nan chạy đến Sê-pham, 11 từ đó xuống Ríp-lát về phía đông của A-in, rồi tiếp tục xuống nữa cho đến khi giáp phía đông của biển Ki-nê-rết. 12 Từ biển Ki-nê-rết, biên giới chạy dọc theo sông Giô-đanh và chấm dứt ở Biển Chết.” 13 Môi-se nói: “Đó là đất của chín chi tộc mới. Họ sẽ bắt thăm chia đất theo lệnh của CHÚA, 14 vì chi tộc Ru-bên, Gát và phân nửa chi tộc Ma-na-se 15 đã nhận phần đất của mình bên bờ phía đông sông Giô-đanh.” 16 CHÚA lại bảo Môi-se: 17 “Sau đây là những người có trách nhiệm chia đất: Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê, con trai của Nun, 18 và mỗi chi tộc một nhà lãnh đạo. 19 Đây là danh sách các nhà lãnh đạo các chi tộc: Ca-lép, con trai Giê-phu-nê đại diện Giu-đa.20 Sê-mu-ên, con A-mi-hút, đại diện cho chi tộc Si-mê-ôn; 21 Ê-li-đát, con Kít-long, đại diện Bên-gia-min; 22 Bu-ki, con Giốc-đi, đại diện Đan; 23 Ha-ni-ên, con Ê-phát, đại diện Ma-na-se. 24 Kê-mu-ên, con Síp-tan, đại diện Ép-ra-im. 25 Ê-li-sa-phan, con Phác-nát, đại diện Sa-bu-luân, 26 Pha-ti-ên, con A-xan, đại diện Y-sa-ca; 27 A-hi-hút, con Sê-lô-mi, đại diện A-se 28 Phê-đa-ên, con A-mi-hút, đại diện chi tộc Nép-ta-li. 29 Đó là những người Ta chỉ định đứng ra chia đất Ca-na-an cho người Y-sơ-ra-ên.”

 

SUY GẪM:

Tổng quát Đức Chúa Trời phân định biên giới các quốc gia (Sáng Thế 10; Phục Truyền 32:8; Công Vụ 17:26). Chúa, Đấng sáng tạo trời đất, là Chúa của vạn vật, phân định tất cả các vùng lãnh thổ trên thế giới và con người, cho phép dân sự của Ngài một nơi để cư trú. Đây là một vùng đất rộng lớn mà cho đến tận triều đại của Đa-vít và Sa-lô-môn mới được hoàn tất. Biên giới vùng đất hứa giống như khải tượng Ê-xê-chi-ên đã thấy muốn nói đến sự phục hồi miền đất của Y-sơ-ra-ên (Ê-xê-chi-ên 47,48) cho thấy dân sự của Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy sự trọn vẹn của giao ước. Miền Đất Hứa của Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài không thể hoàn tất trong một thế hệ, mà toàn bộ ranh giới sẽ được khôi phục sau đó. Đừng nản lòng cho dù bây giờ chúng ta chỉ có những thứ thật nhỏ bé, nhưng hãy nhìn vào sự rộng lớn mà Chúa đã chỉ ra và ban cho chúng ta.

Câu 16-29 Đức Chúa Trời dấy lên các nhà lãnh đạo của mỗi chi tộc để phân chia vùng Đất Hứa. Môi-se, A-rôn và tất cả các nhà lãnh đạo của thế hệ đầu tiên, nhận lãnh mạng lệnh của Chúa tiến vào miền Đất Hứa đã không còn nữa; giờ đây Giô-suê, Ê-lê-a-sa, và các nhà lãnh đạo mới được dấy lên. Đức Chúa Trời chỉ định tên của các nhà lãnh đạo mới. Trong đời sống của họ, có lẽ họ được trải nghiệm rõ ràng sự giúp đỡ của Ngài. Giờ đây họ sẽ chinh phục miền đất cùng với Giô-suê, Ê-lê-a-sa và có trách nhiệm chia đất cho từng chi tộc. Khải tượng về Nước Đức Chúa Trời sẽ được làm trọn không hề ngừng trong trật tự của cộng đồng tốt đẹp.

Cầu nguyện Nguyện con thực hành đức tin để vui mừng nhận lãnh lời hứa của Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like