Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Chia Chiến Lợi Phẩm

Ngày 30 – Chia Chiến Lợi Phẩm

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 31:25-54

Chia Chiến Lợi Phẩm

25 CHÚA phán bảo với Môi-se: 26 “Con sẽ cùng thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và các chi tộc trưởng kiểm kê các chiến lợi phẩm, cả người lẫn súc vật. 27 Rồi đem chia các chiến lợi phẩm ra làm hai phần, một phần thuộc về các chiến sĩ đã ra trận, phần kia thuộc về nhân dân. 28 Trong phần của các chiến sĩ, phải lấy một phần năm trăm đem dâng cho Chúa, dù là người, bò, lừa hay cừu. 29 Đem phần thu được để dâng cho CHÚA, giao cho thầy tế lễ Ê-lê-a-sa. 30 Trong phần của nhân dân, lấy một phần năm mươi, dù là người, bò, lừa, cừu hay súc vật gì khác, giao cho người Lê-vi, là những người có trách nhiệm coi sóc Trại Hội Kiến của CHÚA.” 31 Vậy, Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa làm theo mọi điều CHÚA phán dạy Môi-se. 32 Số chiến lợi phẩm do các chiến sĩ thu được gồm có 675.000 con chiên, 33 72.000 con bò, 34 61.000 con lừa 35 và 32.000 trinh nữ. 36 Vậy, phân nửa thuộc các chiến sĩ gồm: 337.500 Con chiên, 37 Dâng cho CHÚA 675 con; 38 36.000 Con bò, dâng cho CHÚA 72 con; 39 30.500 Con lừa, dâng cho CHÚA 61 con; 40 6.000 Người, dâng cho CHÚA 32 người. 41 Môi-se giao cho thầy tế lễ Ê-lê-a-sa phần dâng cho Chúa, như CHÚA đã dặn ông. 42 Phân nửa thuộc phần dân Y-sơ-ra-ên được Môi-se chia cho (phân nửa kia thuộc các chiến sĩ, 43 phân nửa nầy thuộc về nhân dân), gồm 337.500 con chiên, 44 36.000 con bò, 45 30.500 con lừa 46 và 16.000 người. 47 Môi-se lấy một phần năm mươi trong số chiến lợi phẩm thuộc nhân dân, cả người lẫn súc vật, giao cho người Lê-vi là những người có trách nhiệm coi sóc Trại Hội Kiến của CHÚA, như CHÚA đã dặn ông. 48 Các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm quân sĩ đến gặp Môi-se, 49 nói: “Chúng tôi, là các đầy tớ của ông, có kiểm điểm quân số, và thấy không thiếu một ai cả. 50 Chúng tôi cũng có mang đến các nữ trang bằng vàng đã thu được: băng đeo tay, xuyến, nhẫn, hoa tai và dây chuyền. Chúng tôi xin dâng cho CHÚA để làm lễ chuộc tội.” 51 Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa nhận số vàng. 52 Tổng số vàng do các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm dâng cho CHÚA là 200kg. 53 Các chiến sĩ đều có thu chiến lợi phẩm riêng cho mình. 54 Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa nhận số vàng từ tay các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm, rồi đem để vào Trại Hội Kiến, để CHÚA luôn nhớ đến Y-sơ-ra-ên.

 

SUY GẪM:

C. 25-31 Đức Chúa Trời chia chiến lợi phẩm một cách công bằng. Ngài chia chiến lợi phẩm thành hai phần bằng nhau cho những chiến sĩ đã ra trận và phần còn lại cho dân sự. Những người lính ra trận lại biệt riêng một phần năm trăm dâng cho thầy tế lễ. Từ các chiến lợi phẩm của nhân dân họ chọn ra một phần năm mươi cho người Lê-vi, là những người chịu trách nhiệm trong Đền Tạm của Chúa. Trận chiến này thuộc về Chúa và Chúa cho họ chiến thắng. Do đó, chính Chúa kiểm soát chiến lợi phẩm. Đức Chúa Trời ban niềm vui và phước hạnh chiến thắng cho tất cả những chiến sĩ tham gia chiến trận và cả cộng đồng để khẳng định rằng toàn bộ Y-sơ-ra-ên đều thuộc về cùng một cộng đồng đức tin.

C. 49-54 Các sĩ quan chỉ huy Y-sơ-ra-ên dâng của lễ cho Chúa là những vật dụng bằng vàng thu được từ trận chiến với người Ma-đi-an vì họ kinh nghiệm một phép lạ: không một người nào bị chết. Họ hiểu rằng thắng lợi này không giành được bởi họ, nhưng là kết quả từ ân sủng đặc biệt của Đức Chúa Trời. Ngày nay Đức Chúa Trời thường ban cho chúng ta phước hạnh “không mất mát một điều gì”. Bạn bày tỏ ân điển này với niềm cảm tạ ra sao? Các chỉ huy cũng dâng của lễ chuộc tội để tẩy sạch tội lỗi; giờ đây chúng ta có thể được tha thứ trong Đấng Christ, Đấng là của lễ cứu chuộc cho đời sống chúng ta.

Cầu nguyện Xin giúp con chia sẻ với những người lân cận niềm vui và chiến thắng Đức Chúa Trời đã ban cho con.

Bình Luận:

You may also like