Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Ba-lác Mời gọi Ba-la-am

Ngày 14 – Ba-lác Mời gọi Ba-la-am

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Ba-lác Và Ba-la-am

1 Sau đó, người Y-sơ-ra-ên đi đến đồng bằng Mô-áp, và cắm trại bên kia sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô. 2 Ba-lác, con trai Xếp-bô, thấy hết mọi điều Y-sơ-ra-ên làm cho người Am-môn. 3 Mô-áp càng kinh hoàng vì thấy người Y-sơ-ra-ên đông đảo quá. 4 Người Mô-áp bàn với các trưởng lão Ma-đi-an: “Đoàn dân này sẽ ăn nuốt chúng ta như bò ăn cỏ ngoài đồng vậy.” Vậy, Ba-lác con Xếp-bô, vua Mô-áp, 5 gửi các sứ giả đi triệu Ba-la-am con trai Bê-ô, ông này đang sống ở quê mình là Phê-thô-rơ, bên bờ sông, nói rằng: “Một dân tộc đến từ Ai-cập đông rợp đất, đang đóng bên chúng tôi. 6 Bây giờ xin ông đến nguyền rủa họ, vì họ mạnh hơn chúng tôi; và như thế, có lẽ chúng tôi sẽ đuổi họ ra khỏi đất này được. Vì tôi biết rằng ai được ông chúc phước sẽ được phước, ai bị ông nguyền rủa sẽ bị họa.” 7 Các trưởng lão Mô-áp và Ma-đi-an ra đi, mang theo lễ vật bói toán. Gặp Ba-la-am, họ trình bày mọi điều Ba-lác dặn. 8 Ba-la-am bảo họ: “Xin các ông nghỉ lại đêm nay. Tôi sẽ trả lời các ông tùy theo điều CHÚA sẽ phán dạy tôi.” Vậy các trưởng lão ô-áp ở lại. 9 CHÚA đến, hỏi Ba-la-am: “Họ là ai?” 10 Ba-la-am thưa: “Ba-lác con trai Xếp-bô, vua Mô-áp sai những người này đến nói rằng: 11 ‘Một dân tộc đến từ Ai-cập đông rợp đất. Hãy đến nguyền rủa họ cho tôi, và có lẽ chúng tôi sẽ đánh đuổi họ đi được’ ” 12 Nhưng Đức Chúa Trời bảo Ba-la-am: “Đừng đi với họ. Ngươi không được nguyền rủa dân ấy vì họ được chúc phước.” 13 Sáng hôm sau, Ba-la-am thức dậy nói với các sứ giả của Ba-lác: “Xin các ông về xứ mình đi, vì CHÚA không cho tôi đi với các ông.” 14 Các sứ giả Mô-áp trở về, thưa với Ba-lác: “Ba-la-am từ khước, không chịu đi với chúng tôi.” 15 Ba-lác gửi một số sứ giả khác đông hơn, và gồm những người được trọng vọng hơn những người trước. 16 Họ đến nói với Ba-la-am:“Ba-lác con Xếp-bô nói: ‘Xin ông đừng từ chối đến gặp tôi. 17 Tôi hứa sẽ trọng đãi ông tột bực, tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn, xin ông đến nguyền rủa dân này cho tôi’.18 Nhưng Ba-la-am đáp lời họ: “Dù Ba-lác có cho tôi cung điện chứa đầy vàng bạc, tôi cũng không thể trái lệnh của CHÚA, Đức Chúa Trời tôi để làm một việc, dù lớn hay nhỏ. 19 Bây giờ, tôi cũng xin các ông nghỉ lại đây đêm nay, để tôi xem có điều gì CHÚA phán dạy thêm nữa không.” 20 Đêm hôm ấy, Đức Chúa Trời đến và phán với Ba-la-am: “Nếu những người ấy đến mời, thì cứ dậy đi với họ, nhưng ngươi chỉ được làm điều gì Ta bảo.”

 

SUY GẪM:

C. 2-6 Ba-lác kinh hãi dân Y-sơ-ra-ên sau khi họ chinh phạt xứ Am-môn và cho mời Ba-la-am để rủa sả Y-sơ-ra-ên. Dựa vào sức lực con người để ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời thật là ngu dại. Đừng nhờ vào thầy bói hoặc người phàm dù khi hoàn cảnh có vô cùng nghiêm trọng.

C. 7,8,17 Những người mời Ba-la-am đến với ông bằng lễ vật bói toán để đề nghị ông một lời tốt lành. Hãy kiểm tra cẩn thận những ý định của bạn khi dâng lễ vật và bất kỳ tham muốn kín giấu chỉ muốn được nghe những lời chúc phước thôi.

C. 13-17 Ba-la-am từ chối lời đề nghị của Ba-lác, và nói rằng Đức Chúa Trời có lẽ không muốn ông đi; nhưng Ba-la-am không bày tỏ mạng lệnh chính xác của Đức Chúa Trời – ông không được phép đi vì Y-sơ-ra-ên được chúc phước. Ông đã đưa ra lý do như vậy vì Ba-lác cho mời thêm lần nữa. Khi bất kỳ một người nào rao giảng lời bị rúng động, người ấy có thể truyền tải ý muốn Chúa một cách cong quẹo. Bạn có truyền tải một cách chính xác tuyệt đối điều Chúa phán không?

C. 19 Dù Đức Chúa Trời đã phán với Ba-la-am, nhưng ông cố nghe lại lần nữa. Đây chính là thái độ vị kỷ muốn kiểm soát Lời Chúa, thay vì muốn được Lời Chúa kiểm soát. Bạn có cầu xin một điều gì đó khác, có lẽ vì Chúa đã phán với bạn thông qua Kinh thánh rồi nhưng điều ấy không phải điều bạn muốn nghe?

Cầu nguyện Xin Chúa cho con tấm lòng kiên định truyền tải lời Chúa một cách rõ ràng và vâng phục Lời Ngài.

Bình Luận:

You may also like