Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 01 – Mỗi Bộ Phận Làm Công Việc Riêng Mình

Ngày 01 – Mỗi Bộ Phận Làm Công Việc Riêng Mình

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 16:1-11

Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram

1 Cô-rê, con trai Đít-sê-hu, cháu của Kê-hát, chắt của Lê-vi và mấy người Ru-bên là Đa-than và A-bi-ram, con trai Ê-li-áp, với Ôn, con trai Phê-lết xấc xược 2 nổi lên chống nghịch Môi-se. Cùng theo họ có hai trăm năm mươi người Y-sơ-ra-ên đều là cấp lãnh đạo cộng đồng danh tiếng, đã từng được bổ nhiệm vào nghị viên hội đồng. 3 Họ kết đảng chống nghịch Môi-se và A-rôn, và tố cáo: “Các ông thật là quá quắt, toàn thể cộng đồng đều là thánh, và CHÚA đang ở với mỗi người trong cộng đồng. Vậy, tại sao hai ông đặt mình lên cao hơn hội chúng của CHÚA?” 4 Nghe lời ấy, Môi-se quỳ mọp xuống đất. 5 Ông nói với Cô-rê và tất cả phe đảng của người này: “Sáng mai, CHÚA sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh, Ngài sẽ cho người ấy đến gần Ngài. Người nào Ngài chọn sẽ được Ngài đem đến gần bên Ngài. 6 Ngươi, Cô-rê, và tất cả những người theo ngươi đều phải làm điều này: Hãy cầm lấy lư hương, 7 và ngày mai, trước mặt CHÚA, hãy để lửa và trầm hương vào. Người nào CHÚA chọn chính là người thánh. Những người Lê-vi theo ngươi thật là quá quắt!” 8 Môi-se cũng bảo Cô-rê: “Này các người Lê-vi của anh, bây giờ hãy nghe đây! 9 Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã biệt riêng các ngươi khỏi cộng đồng Y-sơ-ra-ên và đem các ngươi đến gần Ngài để làm công việc tại Đền Tạm của CHÚA, và để các ngươi đứng trước mặt cộng đồng và phục vụ họ, việc ấy chưa đủ sao? 10 Ngài đã đem ngươi và tất cả anh em người Lê-vi đến gần Ngài, thế mà bây giờ các ngươi lại muốn chiếm đoạt chức tế lể nữa. 11 Ngươi và tất cả những người theo ngươi đã cấu kết với nhau để chống nghịch CHÚA. A-rôn là ai mà các ngươi lằm bằm chống nghịch người?”

 

SUY GẪM:

C. 8-10 Người Lê-vi được phân biệt với các chi phái khác để phục vụ trong Đền Tạm của Đức Chúa Trời. Môi-se và A-rôn được giao thẩm quyền như những lãnh đạo thuộc linh và thầy tế lễ. Ngày nay, Đấng Christ là đầu Hội thánh, cũng bổ nhiệm rất nhiều nhân sự trong Hội thánh. Chúng ta cần xây dựng Hội thánh trong tình yêu thương, như thân thể của Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:15,16).

C. 1-3 Những người tham gia phản loạn chống nghịch Môi-se và A-rôn đều là các lãnh đạo có tiếng. Tôi có dùng thân thế, địa vị, và đặc quyền cá nhân để ra mặt chống lại lãnh đạo Hội thánh? Chúng ta phải thật cẩn thận để không gây ra bất kỳ một sự bất đồng hay chia rẽ nào, đặc biệt khi chúng ta là người có ảnh hưởng.

C. 9-11 Cô-rê và những người theo mình không thỏa mãn với việc phục vụ như những người Lê-vi trong Đền Tạm, nhưng tham vọng muốn làm một bộ phận trong chức vị thầy tế lễ. Nên họ công kích quyền lãnh đạo thuộc linh của Môi-se và A-rôn dựa trên sự thật căn bản là mọi người Y-sơ-ra-ên đều thánh. Đừng công kích các Cơ đốc nhân khác hoặc gây phiền toái cho các lãnh đạo Hội thánh dưới lớp vỏ chân lý ngụy biện.

Cầu nguyện: Xin giúp con phục vụ các thành viên Hội thánh tùy theo ơn Ngài đã ban cho con và xây dựng thân thể của Đấng Christ.

Bình Luận:

You may also like