Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Đứng Dậy! Chúng Ta Đi

Ngày 18 – Đứng Dậy! Chúng Ta Đi

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Mác 14:32-42

Đức Giê-su Cầu Nguyện Tại Ghết-sê-ma-nê

32 Họ đi đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê, rồi Ngài bảo các môn đệ: “Các con hãy ngồi đây, trong khi Ta cầu nguyện.” 33 Ngài đem Phê-rơ, Gia-cơ và Giăng theo và bắt đầu kinh hãi, sầu não. 34 Ngài bảo họ: “Linh hồn Ta đau buồn cho đến chết, hãy đợi ở đây và thức canh.” 35 Ngài đi xa thêm một quãng, sấp mình xuống đất và cầu nguyện rằng: Nếu có thể được, xin cho giờ nầy qua khỏi con. 36 Ngài thưa: “A-ba, Cha, mọi sự Cha có thể làm được, xin cất chén nầy khỏi con; nhưng không theo ý con, mà theo ý Cha.”
37
Ngài trở lại thấy họ đang ngủ, nên bảo Phê-rơ: “Si-môn, ngủ rồi ư? Con không thể thức được một giờ sao? 38 Phải tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ, vì tâm linh thì mong muốn nhưng thể xác lại yếu đuối.”
39
Ngài lại đi và cầu nguyện như trước. 40 Ngài trở lại thấy họ đang ngủ vì mắt họ nặng trĩu và họ không biết trả lời Ngài thế nào. 41 Ngài trở lại lần thứ ba và bảo họ: “Các con còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Đủ rồi! Đã đến giờ Con Người bị nộp vào tay kẻ có tội. 42 Đứng dậy, chúng ta đi! Kìa, kẻ phản Ta đã đến.”

 

SUY GẪM:

C.33-36 Khi thập tự giá gần kề, Đức Chúa Giê-su kinh hãi và sầu não. Điều này xảy đến không phải vì nỗi đau thể xác mà Ngài sẽ phải gánh chịu trên thập tự giá, mà bởi cái chết đang đến gần và nỗi sợ bị tách rời khỏi Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su là một lời cầu nguyện thành thật xuất phát từ tấm lòng đau đớn và lo lắng. Nhưng Chúa Giê-su không cầu nguyện xin cất đi sự đau khổ, mà cầu xin sức mạnh để vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của Ngài không phải mong muốn vượt lên trên sự chết, nhưng đó là tấm lòng tha thiết thành kính hướng về Đức Chúa Trời (Hê.5:7). Chúa Giê-su chết trên thập tự giá vì chúng ta chính là sự đáp ứng cho lời cầu nguyện của Ngài.

C.42 Ngài nói với các môn đệ, những người không thể tỉnh thức, hãy đi cùng Ngài. Vào ngày Chúa Giê-su sống lại và gặp các môn đệ tại Ga-li-lê, tâm linh họ sẽ tỉnh thức và sống như những người làm việc trong Nước Đức Chúa Trời. Ngài là Chúa, Đấng dấy lên những kẻ sợ hãi, cứng lòng và yếu đuối như chúng ta và dẫn chúng ta đến thập tự giá.

C.37,40 Cho dù Chúa gọi các môn đệ hết lần này đến lần khác “hãy tỉnh thức”, họ vẫn ngủ gục. Các môn đệ đã không quan tâm đến lời báo trước của Chúa Giê-su về việc Ngài chịu khổ, vì thế họ không nghĩ rằng chịu khổ là con đường duy nhất họ phải theo. Phải nhận thức được rằng con đường mà Chúa Giê-su đã đi chính là con đường mà chúng ta, giống như các môn đệ, phải đi. Hãy tin chắc điều này và luôn tỉnh thức.

Cầu nguyện Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để mỗi ngày con bước đi trên con đường mà Ngài đã đi.

Bình Luận:

You may also like