Home Dưỡng Linh Đối Diện Với Các Cửa Bị Đóng

Đối Diện Với Các Cửa Bị Đóng

by Ban Biên Tập
30 đọc

6 Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. 7 Tới gần xứ My-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni; nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus không cho phép, 8 bèn kíp qua khỏi xứ My-si, và xuống thành Trô-ách. 9 Đang ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy; có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: Hãy qua xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi. 10 Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền Tin Lành ở đó. (Công-vụ 16:6-10).

** Để bảo vệ: Có thể là Đức Chúa Trời đang cố gìn giữ để chúng ta không làm điều sai lầm. Với riêng phần mình, chúng ta có thể không đủ nhận thức để thực hiện một chọn lựa đúng.

** Để đổi hướng: Thiên Chúa có thể gửi chúng ta sang một con đường mới. Kế hoạch của Ngài có thể bao gồm những cơ hội lớn lao hơn cho chúng ta, với vùng phục vụ rộng hơn. đạt kết quả to tát hơn, niềm thỏa lòng xâu xa hơn, hay là một cơ hội để làm vinh hiển danh Ngài. Đức Chúa trời đã đóng cửa đi vào A-si để sứ-đồ Phao-lồ có thể truyền giáo trên lục địa Âu-châu. Sự vâng lời của Phao lồ dẫn đến một kết quả lớn lao của các Hội-thánh ở xứ Phi-líp, Tê-sa-lô-ni-ca, và Cô-rinh cùng với nhiều kiến thức để lại cho chúng ta qua các thư tín của ông gửi đến họ. Cho dù Phao-lồ kinh nghiệm lắm đau đớn, nhưng ông cũng đã biết được niềm vui trong sự tham dự vào công việc của Đức Chúa Trời.

** Để thử rèn: Khi Đức Chúa trời nói “Không”, đức tin của chúng ta chịu thử thách, và chúng ta sẽ khám phá được thật sự mình tin gì nơi Ngài và chương trình của Ngài.

** Để nhẫn nại: Trong loại cản đường này, chúng ta có cơ hội để phát triển lòng bền đỗ, nó là một phẩm chất sinh động của tín nhân. (Đọc Rô-ma 5:3-5)

** Do thời điểm: Cha Thiên Thượng đặt các bảng chỉ dẫn dọc theo lối đi của chúng ta hầu cho chúng ta thực hiện đúng trong thời điểm theo ý muốn của Ngài.

** Do sự không vâng lời: Những ương ngạnh quá khứ có thể ảnh hưởng tới các trải nghiệm và phước hạnh trong tương lai.

Khi đường đi của chúng ta bị dừng lại, chúng ta cần phải nhìn lên Đức Chúa Trời và tìm kiếm mục đích của Thiên Chúa về sự ngăn chận này.

Charles Stanley

Bài vở cộng tác, góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like