Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Sự Dâng Hiến Của Người Lê-Vi

Ngày 14 – Sự Dâng Hiến Của Người Lê-Vi

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 8:1-26

Luật Lệ Về Cách Thắp Đèn Trong Đền Tạm

1 CHÚA phán dạy Môi-se: 2 “Con hãy bảo A-rôn: Khi nào anh sắp đặt các cây đèn, phải để bảy cây đèn chiếu soi phía trước chân đèn.3 A-rôn vâng theo, đặt bảy cây đèn lên phía trước chân đèn y như CHÚA đã phán dạy Môi-se. 4 Chân đèn đã được chế tạo bằng vàng dát mỏng, cả đến chân và các hoa cũng đều đánh dát. Như thế, người ta làm chân đèn đúng theo kiểu CHÚA đã chỉ cho Môi-se xem.

Biệt Riêng Người Lê-vi Cho Chúa

5 CHÚA phán bảo Môi-se: 6 Con hãy phân rẽ người Lê-vi với toàn dân Y-sơ-ra-ên và thanh tẩy họ. 7 Đây là cách thanh tẩy họ: Con hãy rảy nước tẩy trên họ rồi cho họ cạo khắp người, giặt áo xống và dọn mình thanh sạch. 8 Họ phải đem theo một con bò đực với lễ vật chay bằng bột lọc nhồi dầu. Còn con cũng phải bắt một con bò đực tơ để dâng tế lễ chuộc tội. 9 Con hãy bảo người Lê-vi đến gần trước Trại Hội Kiến và tụ họp toàn dân Y-sơ-ra-ên. 10 Con phải bảo người Lê-vi đến gần trước mặt CHÚA rồi cho dân Y-sơ-ra-ên đặt tay trên người Lê-vi. 11 A-rôn phải dâng người Lê-vi lên trước mặt CHÚA như một tế lễ đưa qua đưa lại từ dân Y-sơ-ra-ên, ngõ hầu người Lê-vi sẵn sàng phục vụ CHÚA.12 Người Lê-vi sẽ đặt tay trên đầu hai con bò đực. Con hãy dâng con bò này làm tế lễ chuộc tội và con kia làm tế lễ thiêu cho CHÚA để chuộc tội cho người Lê-vi. 13 Con hãy bảo người Lê-vi đứng trước mặt A-rôn và các con trai người, rồi dâng họ như một tế lễ đưa qua đưa lại cho CHÚA. 14 Như thế, con sẽ biệt riêng người Lê-vi ra khỏi Y-sơ-ra-ên, thì người Lê-vi sẽ thuộc về Ta.15 Sau khi con thanh tẩy họ và dâng họ lên như tế lễ đưa qua đưa lại, người Lê-vi sẽ đến làm công việc tại Trại Hội Kiến. 16 Người Lê-vi phải dâng mình trọn vẹn cho Ta từ giữa dân Y-sơ-ra-ên. Ta đã chọn họ để họ thuộc về Ta thay thế cho các con đầu lòng cả người lẫn gia súc trong dân Y-sơ-ra-ên. 17 Tất cả các trưởng nam trong Y-sơ-ra-ên và các con đầu lòng trong bầy gia súc đều thuộc về Ta. Ta đã biệt riêng chúng cho Ta khi Ta đánh hạ tất cả các con đầu lòng tại Ai-cập. 18 Và Ta đã chọn người Lê-vi thay thế tất cả con đầu lòng Y-sơ-ra-ên.19 Trong toàn dân Y-sơ-ra-ên, Ta đã ban người Lê-vi như một tặng phẩm cho A-rôn và các con trai người để làm công việc tại Trại Hội Kiến thay cho dân Y-sơ-ra-ên, cùng chuộc tội cho toàn dân ngõ hầu dân Y-sơ-ra-ên không bị tai họa gì khi họ đến gần Nơi Thánh.”20 Môi-se, A-rôn và toàn dân Y-sơ-ra-ên làm cho người Lê-vi đúng theo mọi điều CHÚA đã phán dặn Môi-se. 21 Người Lê-vi dọn mình thanh sạch và giặt áo xống mình, rồi A-rôn dâng họ như tế lễ đưa qua đưa lại trước mặt CHÚA và làm tế lễ chuộc tội để thanh tẩy họ. 22 Sau đó người Lê-vi đến làm công việc trong Trại Hội Kiến trước mặt A-rôn và các con trai người, theo sự phân công. Người ta làm cho người Lê-vi mọi điều CHÚA đã phán dặn Môi-se.23 CHÚA phán bảo Môi-se: 24 “Đây là luật lệ áp dụng cho người Lê-vi: Mỗi người nam từ hai mươi lăm tuổi trở lên phải đến dự phần phục vụ tại Trại Hội Kiến. 25 Đến tuổi năm mươi họ phải về hưu, không phải làm việc nữa. 26 Đến tuổi đó, họ có thể phụ giúp anh em mình trong các dịch vụ tại Trại Hội Kiến, nhưng chính họ không được làm việc. Con phải áp dụng luật lệ này khi phân công cho người Lê-vi.”


SUY GẪM:

Câu 1-4 Đức Chúa Trời giao trọng trách cho A-rôn thắp sáng đèn. A-rôn phải đảm bảo rằng đèn sẽ không bao giờ tắt khi họ trong đồng vắng. Ngày nay chúng ta cũng đang sống trong thế giới “hoang vắng” và cần phải chiếu sáng ngọn đèn Đấng Christ giữa thế gian này (Phi-líp 2:15).

Câu 14-18 Đức Chúa Trời lấy chi phái Lê-vi làm sản nghiệp của Ngài thay vì các con trai đầu lòng của con cái Y-sơ-ra-ên. Khi Chúa đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập trong sách Xuất hành, Ngài đánh hạ tất cả các con trai trưởng trừ các con trưởng của Y-sơ-ra-ên là sở hữu thánh của Ngài. Chúa sở hữu chi phái Lê-vi cho thấy cả Y-sơ-ra-ên đều thuộc về Ngài.

Câu 19 Chúa lấy người Lê-vi thay vì dòng dõi Y-sơ-ra-ên để giúp đỡ A-rôn cùng các con trai người trong công việc Trại Hội Kiến. Ngài cũng khiến họ làm của lễ chuộc tội cho các con trưởng nam của Y-sơ-ra-ên ngõ hầu khi họ đến gần nơi thánh không bị dịch họa nào. Chúa Giê-su Christ đứng vào vị trí của chúng ta, dâng phó chính Ngài như của lỗi chuộc tội trước mặt Đức Chúa Trời và đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta sẽ không gặp thảm họa, tai ương.

Câu 5-13 Để người Lê-vi làm việc trong Trại Hội Kiến họ phải trải qua kỳ lễ thanh tẩy cả thân thể lẫn tâm hồn. Ấy là để chúng ta khi hầu việc Chúa phải tinh sạch. Hãy kiểm tra tận nơi sâu kín nhất của thân thể và tâm hồn chúng ta xem mình thật sự tinh sạch trước Chúa chưa.

Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con sống đời làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời

Bình Luận:

You may also like