Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 01 – Đức Chúa Trời Của Ân Huệ Và Sự Phục Hồi

Ngày 01 – Đức Chúa Trời Của Ân Huệ Và Sự Phục Hồi

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 


Thánh Thi 102:12-28

12 Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài vẫn ngự trên ngai mãi mãi; Danh Ngài còn đến đời đời. 13 Ngài sẽ đứng lên và thương xót Si-ôn; vì đây là lúc Ngài ban ân huệ cho Si-ôn; vì thời điểm ấn định đã đến. 14 Vì các tôi tớ Ngài vẫn yêu quí những viên đá thành Si-ôn và thương xót cả đến bụi đất của nó nữa. 15 Bấy giờ các nước sẽ kính sợ danh CHÚA và mọi vua trên đất sẽ kính trọng vinh quang Ngài. 16 Vì CHÚA sẽ xây dựng lại thành Si-ôn; Ngài sẽ xuất hiện trong vinh quang. 17 Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của những kẻ khốn cùng và không khinh thường lời nài xin của họ. 18 Hãy ghi chép điều này cho thế hệ mai sau; Một dân sẽ được tạo nên sẽ ca ngợi CHÚA. 19 Vì từ nơi cao cả thánh khiết CHÚA nhìn xuống; từ trời Ngài nhìn xuống trái đất; 20 Để nghe lời than khóc của kẻ bị tù và giải phóng những người bị định phải chết; 21 Hầu cho danh của CHÚA được công bố ở Si-ôn và lời ca ngợi Ngài tại Giê-ru-sa-lem; 22 Khi các dân, các vương quốc họp nhau lại để phụng vụ CHÚA. 23 Ngài làm cho sức lực tôi suy yếu ngay giữa đường đời; Ngài cắt ngắn ngày tháng đời tôi. 24 Tôi thưa: “Lạy Đức Chúa Trời tôi, các năm Ngài tồn tại đời đời; xin chớ cắt ngắn các ngày của đời tôi. 25 Từ xưa, Ngài lập nên trái đất; tay Ngài làm ra các tầng trời. 26 Trời đất sẽ bị hủy hoại nhưng Ngài vẫn trường tồn; Chúng nó tất cả như chiếc áo cũ sờn; Ngài sẽ thay thế chúng như thay y phục; chúng sẽ bị bỏ đi. 27 Nhưng Ngài vẫn y nguyên; các năm của Ngài không bao giờ cùng. 28 Con cháu các tôi tớ Ngài sẽ được lưu truyền và dòng dõi họ sẽ được thiết lập trước mặt Ngài.”

C.17-22 Đức Chúa Trời đáp ứng lời cầu nguyện của những người khốn cùng và không khinh thường lời nài xin của họ (c.17). Tác giả cầu nguyện cách dạn dĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ làm trọn lời hứa của Ngài (c.13); không phải bởi ý riêng của Ngài, nhưng bởi lời Ngài đã hứa. Sự nhóm họp của các dân trước hết nói đến những người phu tù trở về từ Ba-by-lôn và cuối cùng là sự hoàn tất Vương quốc Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện, hãy nương cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ trả lời.

C.23-28 Đức Chúa Trời tồn tại đời đời và vận hành không ngừng nghỉ cho con dân của Ngài. Bởi tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng vùa giúp, chúng ta mong đợi sự làm trọn lời hứa của Ngài trong những thời khắc khó khăn. Vì thế, những tôi tớ hầu việc Chúa sẽ được ở cùng Ngài đời đời trong Vương quốc Thiên Đàng.

C.18 Sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời sẽ được ghi chép cho thế hệ mai sau. Đức Chúa Trời và những công việc lạ lùng của Ngài sẽ được ca ngợi bởi những dân chưa được sinh ra. Khi đọc Kinh Thánh, tôi có dâng lời ngợi khen và tôn vinh sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời hay không?

Cầu nguyện Nguyện con tôn vinh sự cứu chuộc của Chúa và có niềm hy vọng trong lúc gặp khó khăn.

Bình Luận:

You may also like