Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Nếu Được…

Ngày 27 – Nếu Được…

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Mác 9:14-29

Đứa Trẻ Bị Quỷ Ám

14 Khi xuống đến chỗ các môn đệ khác, Đức Giê-su và ba môn đệ thấy đoàn dân đông vây quanh, cũng có các chuyên gia kinh luật đang tranh luận với các môn đệ ấy. 15 Vừa thấy Ngài, cả đám đông rất ngạc nhiên chạy đến đón. 16 Ngài hỏi các môn đệ: “Các con đang tranh luận với họ việc gì thế?” 17 Một người trong đám đông lên tiếng: “Thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến với Thầy, nó bị quỷ câm ám. 18 Bất cứ ở đâu quỷ nhập vào là vật nó ngã xuống, làm nó sùi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ ra. Tôi có xin môn đệ Thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ không trừ nổi.” 19 Ngài đáp: “Thế hệ này sao vô tín quá! Ta phải ở với các người cho đến chừng nào? Ta phải chịu đựng các người cho đến bao giờ? Hãy đem nó đến cho Ta.” 20 Họ đem đứa trẻ đến cùng Ngài. Vừa thấy Ngài, quỷ liền vật nó dữ dội; nó ngã xuống đất lăn lộn, sùi bọt mép. 21 Ngài hỏi cha nó: “Nó bị bệnh thế nầy đã bao lâu rồi?” Người cha thưa: “Từ lúc cháu còn bé, 22 đã nhiều lần quỷ đẩy cháu vào lửa và xô xuống nước để giết cháu. Dù sao, nếu được, xin Thầy thương tình giúp chúng tôi.” 23 Đức Giê-su bảo: “Sao ông lại nói ‘nếu được?’ Ai tin thì mọi việc đều được cả.” 24 Cha đứa bé liền kêu lớn: “Tôi tin, xin Thầy giúp tôi có lòng tin.” 25 Thấy đoàn dân đông chạy đến, Đức Giê-su quở tà linh: “Quỷ câm và điếc kia, Ta truyền cho mầy phải ra khỏi đứa trẻ nầy, không được nhập lại nữa.”26 Quỷ câm rú lên một tiếng, vật ngã đứa trẻ rồi ra khỏi. Đứa trẻ bất động như chết nên nhiều người nói: “Nó chết rồi!” 27 Nhưng Đức Giê-su cầm tay nó, đỡ dậy thì nó đứng lên. 28 Khi Ngài vào nhà, các môn đồ hỏi riêng Ngài: “Tại sao chúng con không trừ được quỷ ấy?”29 Ngài bảo họ: “Loại quỷ nầy phải cầu nguyện Có cổ bản khác: cầu nguyện và kiêng ăn mới đuổi được.”

Tổng quát “Con Một Đức Chúa Trời”, Đấng được ban cho vinh hiển của Đức Chúa Trời trên núi Si-nai đã đến gặp “đứa con trai một” (Lu-ca 9:38), đang bị quỷ hành hại. Không giống như trên đỉnh núi, nơi Chúa Giê-su và các môn đệ nói chuyện với Môi-se và Ê-li, họ phải đối mặt với tà linh ngay khi họ xuống núi. Lời chấp thuận đẹp lòng từ Cha Thiên thượng được bày tỏ bởi sự vâng phục của Con Một trên đỉnh núi thật trái ngược với lời nghi ngờ, than thở, van xin sự giúp đỡ (c.22) của một người cha có con bị quỷ ám (c.18). Chúa của chúng ta ngự xuống, từ bỏ mọi vinh hiển để cứu chuộc thế gian khỏi quyền lực tể trị của Sa-tan.

C.23,27 Chúa Giê-su đòi hỏi đức tin không chút nghi ngờ. Ngài không cho phép bất kỳ điều gì còn gợn chút nghi ngờ. Ngài đuổi quỷ ra khỏi đứa bé khi người cha thừa nhận sự vô tín của mình và cầu xin sự thương xót. Chúa Giê-su nói rằng “Ai tin thì mọi việc đều được cả” (c.23). Khi chúng ta gặp hoạn nạn, hãy cầu xin sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời trong đức tin rằng Ngài chắc chắn sẽ giúp chúng ta.

C.22-24 Người cha của cậu bé bị quỷ ám nghi ngờ khi cầu xin Chúa Giê-su giúp “Dù sao, nếu được, xin Thầy thương tình giúp chúng tôi” (c.22). Tuy nhiên, ông đã thừa nhận sự vô tín của mình và nói với Chúa “Tôi tin, xin thầy giúp tôi có lòng tin” (c.24). Hãy kiểm tra đức tin của mình cách thành thật và xưng nhận sự yếu đuối trước Chúa. Không ai trong chúng ta có được đức tin mạnh mẽ xứng đáng với sự giúp đỡ của Chúa Giê-su. Với tấm lòng khiêm nhường, hãy cầu xin sự vùa giúp từ nơi Chúa.

Cầu nguyện Con khao khát trông mong sự đến của Nước Ngài, nơi mà đức tin yếu đuối của chúng con không hề bị bỏ.

Bình Luận:

You may also like