Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 5 – Quyền Tha Tội

Ngày 5 – Quyền Tha Tội

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Mác 2:1-12

1 Mấy ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-pha-na-um. Nghe tin Ngài ở nhà, 2 dân chúng kéo về đông đảo đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ và Ngài dạy đạo cho họ. 3 Có bốn người khiêng một người bại liệt đến cho Ngài. 4 Vì quá đông họ không thể đến gần, nên dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài, và khi đã dỡ được một lỗ trống họ dòng cái chõng đưa người bại liệt xuống. 5 Thấy đức tin của họ, Đức Giê-su bảo người bại: “Này con, tội lỗi con đã được tha.”

6 Mấy chuyên gia kinh luật ngồi đó lý luận trong lòng: 7 “Tại sao ông này nói vậy? Phạm thượng quá! Ngoài Đức Chúa Trời không ai có quyền tha tội!”


8
Trong lòng Nt: trong tâm linh

Đức Giê-su nhận biết ngay họ đang lý luận thầm như vậy nên phán: “Tại sao các ông lý luận trong lòng như thế? 9 Bảo rằng: ‘Tội con đã được tha,’ hay là: ‘Hãy đứng dậy mang chõng con về đi,’ điều nào dễ hơn? 10 Nhưng để các ông biết trên đời này Con Người có quyền tha tội, Ngài bảo kẻ bại liệt: 11 ‘Nầy con, hãy đứng dậy mang chõng con về nhà.’ ” 12 Người bại liệt liền đứng dậy mang chõng đi ra trước mắt mọi người đến nỗi ai nấy đều ngạc nhiên và tôn vinh Đức Chúa Trời: “Chúng ta chưa bao giờ thấy việc như thế này.”

SUY GẪM:

Tổng quát Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si có quyền tha tội. Quyền tha tội chỉ thuộc về Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết không tội lỗi. Các tiên tri trong thời Cựu Ước chỉ có thể công bố sự tha tội trong danh của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giê-su tuyên bố rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời có quyền tha tội. Chúa Giê-su biết rằng tội lỗi khiến cho người này bại liệt và đã tha thứ tội lỗi cho ông khi các bạn đưa ông đến trước Ngài. Chúng ta có tin rằng vượt trên tất cả mọi sự, Chúa Giê-su là Đấng duy nhất tha tội cho chúng ta và ban cho chúng ta ân sủng, cho dù Ngài có quyền năng để dễ dàng cất bỏ khỏi chúng ta mọi vấn đề? Đừng quay nhìn lại bất kỳ điều gì khi chúng ta đã ăn năn tội lỗi của mình rồi.

C.5-7 Lời tuyên bố của Chúa Giê-su về sự tha tội là lẽ thật của Tin Lành và Nước Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những chuyên gia kinh luật nghĩ rằng điều đó là phạm thượng. Một người đọc và biết Kinh Thánh giỏi không có nghĩa là người đó được dẫn dắt đến một đời sống Cơ đốc tin kính. Chỉ những ai ăn năn tội lỗi trong đức tin và được tha tội mới có thể sống với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện để chúng ta có thể hiểu đúng ý muốn của Đức Chúa Trời khi chúng ta đọc Kinh Thánh.

Cầu nguyện Xin giúp chúng con tăng trưởng đức tin với kinh nghiệm hàng ngày về ân sủng tha thứ tội lỗi của Ngài

Bình Luận:

You may also like