Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Đức Tin Thật (1)

Ngày 25 – Đức Tin Thật (1)

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Hê-bơ-rơ 11:1-12

Sức Mạnh Của Đức Tin

1 Đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta không xem thấy.2 Nhờ đức tin mà người xưa được lời chứng tốt.3 Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ được hình thành bởi Lời Đức Chúa Trời; do đó những vật hữu hình ra từ những sự vô hình.Nt: những vật thấy được không đến từ những vật hữu hình

4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn lễ vật của Ca-in. Nhờ đó, ông được chứng nhận là người công chính khi Đức Chúa Trời chấp nhận các lễ vật của ông; nhờ đó, dù chết rồi ông vẫn còn nói.
5
Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên, không phải thấy sự chết, người ta không tìm thấy ông đâu cả vì Đức Chúa Trời đã cất ông lên. Trước khi được cất lên, ông đã được chứng nhận là người đẹp lòng Đức Chúa Trời; 6 không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và tưởng thưởng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài.7 Bởi đức tin, Nô-ê được cảnh cáo về những việc chưa thấy và ông thành kính đóng một chiếc tàu để cứu gia đình mình; nhờ đức tin đó, ông kết tội thế gian và trở thành người thừa kế sự công chính bởi đức tin.8 Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi đi đến nơi mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, ông ra đi dù chẳng biết mình đi đâu. 9 Bởi đức tin, ông cư ngụ như một ngoại kiều trong xứ Chúa đã hứa cho mình, sống trong các lều trại cũng như Y-sác và Gia-cốp, là những người đồng thừa kế cùng một lời hứa ấy, 10 Vì ông mong đợi một thành phố có nền móng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng.11 Bởi đức tin, chính Sa-ra dù hiếm muộn và tuổi đã quá cao vẫn nhận được năng lực thụ thai vì bà cho rằng Đấng đã hứa cũng giữ đúng lời hứa. 12 Vì thế, chỉ một người coi như đã chết, lại sinh ra con cháu đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được.

SUY GẪM:

Câu 1,2

Dù những người thánh trong Cựu Ước không thấy đời sống cứu rỗi được làm thành qua Chúa Giê-su, nhưng họ sống đời sống đó bởi đức tin. Dù họ chỉ kinh nghiệm hình bóng chứ không phải hiện thực, song qua đức tin họ có thể thấy điều họ trông mong. Giờ đây chúng ta là dân có luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ, Ngài là hình thật chứ không phải hình bóng. Liệu đức tin chúng ta có làm chứng cho thế hệ vô tín này?

Câu 4-6

A-bên và Ê-nóc sống bởi đức tin và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bởi đức tin A-bên dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ tốt hơn và bởi đức tin Ê-nóc đồng đi với Chúa và được Ngài cất lên. Khi thờ phượng Đức Chúa Trời hoặc sống đời sống hàng ngày, tôi có làm giống như vậy bởi đức tin?

Câu 7

Bởi đức tin, Nô-ê nghe Lời Đức Chúa Trời và làm một chiếc tàu. Vì có đức tin, nên khi được cảnh báo về những điều chưa thấy, ông vẫn vâng phục. Liệu sự suy gẫm và vâng phục hàng ngày của tôi có giống như đang làm một con tàu Nô-ê? Trong sự kính sợ thánh trước Đức Chúa Trời, sự tranh chiến của tôi để vâng phục duy nhất Lời Chúa cuối cùng sẽ được ban thưởng trong sự công chính.

Câu 8-10

Bởi đức tin, Áp-ra-ham trông mong một thành phố có nền móng mà Đấng thiết kế và xây dựng là chính Đức Chúa Trời. Khi sống giữa những tòa nhà nguy nga đẹp đẽ do con người làm ra, nếu không có đức tin chúng ta cũng không thể mong đợi vương quốc không thấy được của Đức Chúa Trời. Đức tin khiến chúng ta tiến về phía trước. Điều gì khiến tôi lưỡng lự?

Cầu nguyện: Nguyện con trông cậy nơi lời hứa bởi đức tin và vâng phục lời Chúa để sống đời sống Chúa đẹp lòng.

Bình Luận:

You may also like