Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Dân Thánh

Ngày 27 – Dân Thánh

by Ban Biên Tập
30 đọcSách Lê Vi 24:1-23

1 CHÚA phán dạy Môi-se: 2 Con bảo dân Y-sơ-ra-ên đem dầu trong, ép từ trái ô-liu, để đốt đèn cháy liên tục.3 A-rôn phải giữ đèn cháy liên tục trước mặt CHÚA từ sáng đến tối, ở phía trước màn chứng cớ trong trại hội kiến. Đây là một luật lệ có hiệu lực vĩnh viễn qua các thế hệ hậu lai.

4 Các đèn trên chân đèn bằng vàng ròng đặt trước mặt CHÚA phải được săn sóc thường xuyên.5 Lấy bột mì mịn làm mười hai ổ bánh, mỗi ổ dùng hai phần mười ê-pha bột.Độ 41 rưỡi 6 Sắp các ổ bánh này thành hai hàng, mỗi hàng sáu ổ, trên bàn bằng vàng ròng trước mặt CHÚA. 7 Lấy nhũ hương nguyên chất rắc dọc theo mỗi hàng bánh để làm lễ vật tưởng niệm thế cho bánh và được dùng lửa dâng lên cho CHÚA. 8 Bánh này phải được sắp trước mặt CHÚA thường xuyên, mỗi ngày Sa-bát, như một giao ước vĩnh viễn cho dân Y-sơ-ra-ên. 9 Bánh được dành cho A-rôn và các con trai người. Họ phải ăn bánh này trong một nơi thánh, vì đó là một phần rất thánh trong số những lễ vật dùng lửa dâng lên cho CHÚA, đó là một lệ đời đời.

10 Một người kia có mẹ là người Y-sơ-ra-ên và cha là người Ai-cập cùng ra đi với dân Y-sơ-ra-ên. Người này đánh lộn trong doanh trại với một người Y-sơ-ra-ên, 11 nói lời rủa sả phạm thượng đến danh CHÚA, và bị dẫn đến Môi-se. (Mẹ của người này tên là Sê-lô-mi, con gái Điệp-ri, thuộc chi tộc Đan.) 12 Người ấy bị cầm giữ lại trong khi Môi-se chờ đợi để biết rõ ý của CHÚA.13 Sau đó CHÚA phán dạy Môi-se:

14 Đem người phạm thượng ra bên ngoài doanh trại. Những người đã nghe người ấy nói phạm thượng phải đặt tay trên đầu người rồi toàn thể nhân dân sẽ ném đá người cho chết đi.

15 Con nói với dân Y-sơ-ra-ên: Ai rủa sả Đức Chúa Trời sẽ mang tội.
16
Ai phạm thượng đến danh CHÚA phải bị xử tử. Toàn thể nhân dân phải ném đá người ấy. Bất kỳ người bản xứ hay ngoại kiều, hễ ai phạm thượng đến danh CHÚA thì phải bị xử tử.17 Ai làm thiệt mạng người khác, phải bị xử tử. 18 Ai làm chết thú vật của người khác, phải bồi thường, mạng đền mạng. 19 Ai gây cho láng giềng bị thương tích, phải bị thương tích giống như mình đã gây ra; 20 xương đền xương, mắt đền mắt, răng đền răng. Gây cho người khác bị thương tích nào, sẽ bị gây lại thương tích ấy. 21 Ai giết một thú vật sẽ phải bồi thường, ai giết người phải bị xử tử.

22 Luật này áp dụng cho cả ngoại kiều lẫn người bản xứ. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.23 Sau khi nghe Môi-se thuật lại các lời đó, dân Y-sơ-ra-ên dẫn người phạm thượng ra bên ngoài doanh trại và ném đá cho chết. Họ làm đúng theo mạng lệnh CHÚA đã truyền cho Môi-se.
SUY GẪM:

Câu 1-4:
Đức Chúa Trời truyền dạy phải giữ cho đèn cháy liên tục trước mặt Chúa. Ngài muốn chứng tỏ rằng Chúa không ngủ và cũng không buồn ngủ; Ngài luôn là ánh sáng của dân sự, vì thế họ phải giữ cho đèn cháy cả ngày lẫn đêm, thậm chí ngay cả khi không có ai ở quanh Đền tạm. Đức Chúa Trời nhìn biết và chăm sóc chúng ta luôn luôn. Là thầy tế lễ hoàng gia, những Cơ Đốc nhân phải luôn chiếu sáng sự công chính và tình yêu thương trước mặt Chúa và trong thế gian. Tôi có liên tục thông công với Chúa? Tôi chứng tỏ sự sáng Chúa Giê-su qua đời sống tôi cho những người đang ở trong sự tối tăm của tội lỗi và sự chết như thế nào?

Câu 5-9:
Đức Chúa Trời cũng phán rằng vào mỗi ngày Sa-bát, bánh mới được làm và sắp lên chiếc bàn bằng vàng ròng. Của lễ dâng lên Chúa không chỉ được giới hạn trong thời gian của những ngày lễ. Một đời sống thánh được bày tỏ không chỉ trong thời gian của những ngày lễ nhất định, nhưng phải được bày tỏ trong cuộc sống đời thường hàng ngày.

Câu 13-16,23:
Có một mạng lệnh rằng phải ném đá người phạm thượng đã xúc phạm đến Danh Đức Chúa Trời. Điều này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng Đức Chúa Trời muốn gìn giữ dân sự của Ngài là một cộng đồng thánh khiết. Tôi có dính vào tội lỗi trong cộng đồng không?

Câu 10,11:
Sự nguy hiểm của việc kết hôn với người ngoại đạo không đồng đức tin được chỉ ra. Kết hôn với người không tin kính giống như việc từ bỏ đức tin của con trẻ, bởi vì con trẻ có khuynh hướng ảnh hưởng nhiều hơn từ những bậc cha mẹ không tin Chúa. Tôi muốn có một người phối ngẫu như thế nào?

Cầu nguyện: Xin cho con có ân sủng được ở trong Chúa đời đời.
Bình Luận:

You may also like