Home Chuyên Đề Hài Hoà Với Đức Chúa Trời – Phần 3: Trong Chúa Cứu Thế

Hài Hoà Với Đức Chúa Trời – Phần 3: Trong Chúa Cứu Thế

by Sưu Tầm
30 đọc

Cụm từ “trong Chúa Cứu Thế (Christ) xuất hiện khoảng 89 trong Tân Ước, và 84 lần trong các thư tín của Phao-Lô. Bách khoa từ điển Kinh Thánh International Standard (tiêu chuẩn quốc tế) định nghĩa cụm từ “trong Chúa Cứu thế” như sau: sự hiệp một thân thiết và thông công của Cơ đốc nhân với Chúa Cứu Thế Giê-Xu cung cấp cơ sở cho mọi liên hệ và hạnh kiểm của Cơ đốc nhân; nó cũng là một yếu tố đặc biệt trong đó đời sống của Cơ đốc nhân có tính cách riêng biệt.

Sứ đồ Giăng kể chuyện Chúa Giê-Xu trong đêm bị nộp dành thì giờ thông công với Đức Chúa Trời. Ngài cầu xin Chúa Cha: “Thưa Cha, Con cầu xin cho họ tất cả đều hiệp làm một cũng như Cha trong Con và Con trong Cha, để họ cũng ở trong Cha và Con. Do đó, thế gian sẽ tin rằng chính Cha đã sai Con đến… Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn hiệp làm một và nhờ đó, thế gian biết rõ là Cha đã sai Con và Cha yêu quý họ như Cha đã yêu Con” (Giăng 17:21,23). Một người tin nhận Chúa Giê-Xu được ở trong Ngài và ở trong Đức Chúa Trời vì Chúa Giê-Xu hiệp làm một với Chúa Cha.

Khi chúng ta có sự liên hệ mật thiết cùng Chúa Cứu Thế, chúng ta hưởng được nhiều quyền lợi.

1. Trong tín thư thứ hai gởi cho Hội thánh Cô-rinh-tô, Phao-Lô viết, “Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới; những sự cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới” (5:17) Một người thực lòng tin nhận Chúa Giê-Xu là Cứu Chúa, người đó từ bỏ lối sống cũ.

Tháng 10 và 11, 2007 chúng tôi đi thăm nhiều con cái Chúa ở miền Bắc và miền Nam. Ở đâu chúng tôi cũng được nghe những người mới tin Chúa làm chứng về sự khác biệt giữa đời sống trước và sau khi gặp Chúa. Khi chưa biết Chúa họ tốn nhiều tiền để cầu vấn đồng bóng, và mua bùa may mắn, nhưng trong khi ông đồng bà bóng thì giàu còn họ thì hết tiền mà thần tài không gỏ cửa. Khi chưa tin Chúa nhiều người tốn nhiều tiền để mua vui qua rượu chè, cờ bạc, và do đó cuối năm thiếu nợ. Sau khi tin Chúa họ có dư vì không phải xài hoang phí. Nhiều người nóng tánh, hay cãi cọ với người lân cận. Sau khi gặp Chúa họ trở nên hiền như bụt. Khi có ai bảo họ bỏ Chúa thì họ hỏi, “Các anh muốn tôi trở lại con người quậy phá như xưa hay là làm người tốt?” Dỉ nhiên là ai cũng thích bản tính mới của tín đồ hơn là cách ăn, nết ở của họ trước khi gặp Chúa. 

Đời sống đổi mới của những người tin Chúa chúng minh minh Kinh thánh là lẽ thật của Đấng tuyên bố rằng Ngài là “đường đi, lẽ thật và sự sống.”

2. Chúng ta không phải chỉ hiện hữu thôi, nhưng có sự sống thật: “Vậy anh chị em cũng hãy coi mình thật sự chết đối với tội lỗi, và sống là sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-Xu” (Rô 6:11). Sự sống ấy là sự sống cho Đức Chúa Trời và sống đời đời: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc trong Chúa Cứu Thế Giê-Xu, Chúa chúng ta” (Rô 6:23).

3. Trong Chúa chúng ta không còn bị xét đoán: “Vậy bây giờ không còn sự đoán phạt đối với những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-Xu” (Rô 8:1); bởi vì “Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-Xu luật của Thánh Linh sự sống đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và của sự chết” (Rô 8:2).    

4. Sự hiệp một với Chúa Cứu Thế được bảo đảm là không có: “bề cao, bề sâu, hay tạo vật nào khác có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-Xu, Chúa chúng ta (Rô 8:39). Lời của Phao-lô có cùng một ý với lời hứa của Chúa Giê-Xu “người nào đến với Ta, Ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ” (Giăng 6:37).

5. Trong Chúa Cơ đốc nhân có sự hiệp một gắn bó với nhau như những các phần trong một thân thể: “cũng thế, dù chúng ta đông người, nhưng chỉ có một thân thể trong \Chúa Cứu Thế và mỗi người là các phần của nhau” (Rô 12:5). Lời dạy này cũng thích hợp với lời cầu nguyện của Chúa Giê-Xu trong vườn Ghết-sê-ma-nê: “Thưa Cha Thánh, xin bảo toàn họ trong uy danh Cha mà Cha đã ban cho Con để họ hiệp nhất cũng như Cha và Con” (Giăng 17:11).

6. Trong Chúa chúng ta được thánh hóa, được biệt riêng cho Ngài: “những người đã được thánh hóa trong Chúa Cứu Thế Giê-Xu, cũng được gọi là các thánh” (1 Cô. 1:2).

7. Trong Chúa chúng ta được khôn ngoan, mạnh mẽ và tôn trọng: “Vì cớ Chúa Cứu Thế, chúng tôi trở nên ngu dại nhưng anh chị em được khôn ngoan trong Chúa Cứu Thế. Chúng tôi yếu kém nhưng anh chị em mạnh mẽ. Anh chị em được tôn trọng còn chúng tôi bị khinh bỉ” (1 Cô 4:10).

8. Trong Chúa chẳng những chúng ta có hi vọng trong đời này mà còn trong đời sau: “Nếu hy vọng của chúng ta trong Chúa Cứu Thế chỉ về đời này mà thôi thì chúng ta là những kẻ đáng thương hại hơn hết trong tất cả mọi người” (1 Cô 15:19).

9. Trong Chúa chúng ta sanh ra lắm trái: “người nào cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được” (Giăng 15:5). Kết quả của người Cơ đốc được thể hiện qua cách sống đạo, biết kính sợ Chúa, đời sống thánh khiết, công việc thiện.

Các sách tin lành mạc khải cho chúng ta biết gì về Chúa Giê-Xu? Ngài có sự khôn ngoan, tri thức, quyền năng làm phép lạ và chữa lành. Nếu chúng ta liên hiệp với Ngài thì Ngài cũng có thể chia sẻ với chúng ta điều Ngài sở hữu để chúng ta đi và kết quả: “Không phải các con đã chọn Ta, nhưng chính Ta đã chọn các con và sai phái các con, để các con ra đi đạt nhiều thành quả và bông trái của các con tồn tại mãi “ (Giăng 15:16).

Chúa Giê-Xu bắt đầu kế hoạch truyền giáo của Ngài bằng cách tuyển mộ 12 môn đệ. Khi họ gần tốt nghiệp Chúa ‘lập lên bảy mươi hai môn đệ khác’ và sai họ đi thực hành.  “Bảy mươi hai môn đệ vui mừng trở về trình: “Thưa Chúa, nhờ danh Chúa, chính các quỷ cũng khuất phục chúng con! Nhưng Ngài bảo: “Ta đã thấy Sa-tan từ trời sa xuống như chớp nhoáng. Này, Ta ban cho các con quyền uy để đạp trên rắn độc, bò cạp, và trên mọi quyền năng của kẻ thù nghịch, không gì làm hại các con được” (Lu-ca 10:17-19).

Nếu Ngài sai phái chúng ta đi và đạt nhiều thành quả, nhưng không trang bị cho chúng ta thì không thể nào chúng ta thành đạt. Nếu chúng ta không thành đạt thì chính Ngài mất vinh hiển. Sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và ở trong Chúa Cứu Thế giúp chúng ta nhận biết và kinh nghiệm quyền năng của Ba Ngôi Thiên Chúa.

(Còn tiếp)

Giáo sư Huỳnh Ngọc Ẩn

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like