Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Tội Lỗi Dẫn Đến Sự Chết

Ngày 19 – Tội Lỗi Dẫn Đến Sự Chết

by Ban Biên Tập
30 đọc


Sách Lê Vi 20:1-16

1 CHÚA phán dạy Môi-se:

2 Con nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Bất kỳ người Y-sơ-ra-ên hay ngoại kiều nào đem con cái mình dâng cho thần Mô-lóc Mô-lóc (Molech) là thần của dân Am-môn phải bị xử tử. Nhân dân sẽ ném đá người ấy. 3 Ta sẽ đối nghịch với người ấy và sẽ khai trừ nó khỏi nhân dân vì khi dâng con cái mình cho Mô-lóc, nó đã làm ô uế nơi thánh Ta và xúc phạm danh thánh Ta. 4 Nếu nhân dân che mắt làm ngơ khi nó đem con dâng cho Mô-lóc và không xử tử nó, 5 Ta sẽ đối nghịch nó và nhà nó, khai trừ nó và những kẻ đồng loã với nó vì tội thông dâm với Mô-lóc.6 Ta đối nghịch với người cầu hỏi đồng bóng và phù thủy mà thông dâm với chúng nó, và sẽ khai trừ nó khỏi nhân dân.
7
Phải đặt mình riêng biệt và thánh hóa, vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.

8 Phải giữ và làm theo các quy luật của Ta. Ta là CHÚA, Đấng thánh hoá các ngươi.

9 Ai rủa cha hay mẹ mình phải bị xử tử. Nó đã rủa cha mẹ mình và máu nó sẽ ở trên nó.

10 Nếu một người đàn ông gian dâm với vợ người khác, với vợ người láng giềng, cả hai đều bị xử tử.

11 Nếu một người đàn ông ngủ với vợ của cha mình thì sỉ nhục cha mình. Cả người đàn ông lẫn người đàn bà đều phải bị xử tử; máu của họ sẽ ở trên đầu họ.

12 Nếu một người đàn ông ngủ với con dâu mình, cả hai phải bị xử tử. Việc họ làm là một hành động tồi bại; máu họ sẽ ở trên họ.

13 Nếu một người đàn ông nằm với một người đàn ông khác như nằm với đàn bà, cả hai đã làm một điều đáng ghê tởm. Họ phải bị xử tử; máu họ sẽ ở trên đầu họ.

14 Nếu một người cưới cả mẹ lẫn con, đó là một việc ác. Cả ba phải bị thiêu trong lửa để không có tội ác giữa các ngươi.

15 Nếu một người đàn ông giao hợp với một con thú, người này phải bị xử tử và con thú phải bị giết chết.

16 Nếu người đàn bà đến gần để giao hợp với một con thú, phải giết cả người lẫn thú. Cả hai phải xử tử; máu họ sẽ ở trên đầu họ.

SUY GẪM:

Câu 1-5:

Những người thờ lạy Mô-lóc hoặc làm ngơ khi nhìn thấy họ thờ lạy Mô-lóc sẽ bị khai trừ khỏi nhân dân. Những người thờ lạy Mô-lóc, chấp nhận một nghi lễ vô cùng ác độc là dâng con cái mình làm của lễ thiêu để thần Mô-lóc nguôi cơn giận dữ. Đức Chúa Trời yêu cầu dân sự Ngài không được nương tay với tội lỗi này. Không giống như những thần giả khác, Đức Chúa Trời đã ban chính Con Một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su thay vì cất đi sự sống của loài người. Đối với tôi, Đức Chúa Trời là ai?

Câu 6:

Những người cầu hỏi đồng bóng và phù thủy sẽ bị khai trừ khỏi nhân dân. Những ai suy gẫm Lời Chúa hàng ngày sẽ không mê tín dị đoan. Nhưng với những ai xa rời Lời Chúa và lười nhác trong sự thờ phượng Chúa sẽ dễ dàng bị dẫn dụ bởi những lời bói toán ma quỷ.

Câu 10-16:

Sự gian dâm đồi trụy phá vỡ trật tự do Đức Chúa Trời tạo dựng cần phải vứt bỏ ra khỏi gia đình và xã hội. Tình dục không hề ô uế hay tội lỗi, nó đẹp và quý giá khi làm cho mối quan hệ giữa con người trở nên vô cùng mật thiết. Nhưng nếu tình dục bị lạm dụng và không hôn thú, nó có thể trở thành nguồn gốc của nỗi cay đắng phá vỡ gia đình. Chúng ta không được bị ảnh hưởng trước những đòi hỏi sai trái của tình dục, nhưng phải giữ gìn bản thân mình thánh sạch trong thời kỳ mà sự suy đồi, trụy lạc đang thịnh hành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gìn giữ gia đình con khỏi sự thờ lạy hình tượng và tình dục suy đồi.

Bình Luận:

You may also like