Ngày 17 – Không Ai Có Thể Phân Rẽ

462

Rô-ma 8:31-39

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói gì về những điều này? Nếu Đức Chúa Trời đứng với chúng ta thì còn ai chống nghịch được chúng ta? 32 Đấng thật đã không tiếc chính Con Ngài nhưng đã phó Con ấy vì tất cả chúng ta thì làm sao mà Ngài chẳng ban mọi sự luôn với Con đó cho chúng ta? 33 Ai sẽ kiện cáo những người được lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công chính. 34 Ai là người sẽ kết án? Chúa Cứu Thế Giê-su là Đấng đã chết, nhưng cũng đã sống lại, đang ngự bên phải của Đức Chúa Trời, cầu khẩn thay cho chúng ta. 35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa Cứu Thế? Phải chăng là hoạn nạn, cực khổ, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay gươm giáo? 36 Như Kinh Thánh chép rằng:

Ngài mà chúng tôi bị giết suốt cả ngày,
Chúng tôi bị kể như chiên của lò sát sinh.”Thi Tv 44:22

37 Nhưng trong tất cả những điều này chúng ta hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta. 38 Vì chúng tôi tin chắc rằng không có sự chết, sự sống, các thiên sứ, các giới quyền lực, việc bây giờ, việc tương lai,các năng lực, 39 bề cao, bề sâu, hay tạo vật nào khác có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.

SUY GẪM
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 31
Đức Chúa Trời dành cho những ai ở trong Chúa Cứu Thế. Vì thế chúng ta không nên lo sợ bất kỳ điều gì. Kẻ thù tấn công dai dẳng hàng ngày, nhưng chúng ta vẫn có sự bình an vì Đức Chúa Trời luôn ở bên và bảo vệ chúng ta.
Câu 32
Đức Chúa Trời là sự cung ứng hoàn hảo và là Đấng cung ứng dư dật. Vì thế chúng ta không thiếu thốn gì. Chúa ban cho tôi mọi điều tốt đẹp, ngay cả chính Con Ngài. Cho nên sự lo lắng ăn gì, mặc gì chính là hành động đổ lỗi cho Chúa. Đó là điều đáng xấu hổ trước Đấng cung ứng tốt nhất trong đời sống tôi.
Câu 34
Chúa Cứu Thế cầu thay cho chúng ta đang ngự bên phải của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta có thể được sống lại và tôn vinh Chúa trong hoạn nạn. Hãy nương dựa vào Chúa, Đấng không để cho những người tin phải tự lo liệu những nan đề của mình trong cuộc sống, nhưng luôn cầu thay cho chúng ta.
Câu 35-39
Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Bởi yêu thương chúng ta quá đỗi, Ngài cho chúng ta hiệp một với Chúa Cứu Thế để chúng ta không bị phân rẽ khỏi tình yêu của Ngài. Bởi không có điều gì có thể phân rẽ Chúa Cứu Thế khỏi Đức Chúa Trời, cũng sẽ không có điều gì có thể phân rẽ những người tin khỏi Chúa Cứu Thế. Có nhiều thứ trên thế gian này hòng phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa Cứu Thế, nhưng chúng ta có thể vượt qua hết lần này đến lần khác bởi vì chúng ta là một phần thân thể của Chúa Cứu Thế, Đấng yêu thương chúng ta. Sự bảo vệ tốt nhất dành cho những con cái Chúa là sự thật rằng không điều gì hiện hữu trong thế giới hiện tại cũng như thế giới đời đời có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Sự bảo vệ này ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của tôi như thế nào? Dù cho hoàn cảnh khốn cùng đến mức nào, nếu biết nương cậy vào Chúa là Đấng yêu thương chúng ta, thì chúng ta có thể vượt qua.

Cầu nguyện
Xin giúp con sống với sự vui mừng và tạ ơn hàng ngày trong tình yêu không đổi dời của Đức Chúa Trời.
Bình Luận: