Home Dưỡng Linh Quyết Tâm

Quyết Tâm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Năm 1722, Jonathan Edwards thảo ra bảng liệt kê 70 quyết tâm, tự hứa sống hòa thuận với Ðức Chúa Trời và với người khác. Những quyết tâm sau đây cho thấy mục đích nghiêm túc của Edwards khi tiến tới mối quan hệ với Ðức Chúa Trời. Ông quyết tâm:
• Làm bất kỳ điều gì để Ðức Chúa Trời được tôn cao nhất.
• Làm bổn phận mình, vì lợi ích của nhân lọai nói chung.
• Không bao giờ làm bất kỳ điều gì, mà tôi sợ làm, nếu đó là giờ chót trong đời tôi.
• Nghiên cứu Kinh Thánh đều đặn, không ngừng, và thường xuyên.
• Tự hỏi mỗi cuối ngày, cuối tuần, cuối tháng và cuối năm liệu mình có thể làm tốt hơn được không.
• Cho tới lúc chết, không hành động như thể tôi làm chủ bản thân, mà hoàn toàn lệ thuộc Ðức Chúa Trời.
Trong Nê-hê-mi 10, dân sự Ðức Chúa Trời thề hứa làm theo mọi mạng lịnh, luật pháp, cùng qui định của Chúa. Lời thề này rất nghiêm túc vì họ sẵn sàng chấp nhận sự rủa sả của Ðức Chúa Trời nếu không vâng giữ những mạng lịnh này.
Quyết tâm của chúng ta không cần thiết phải nghiêm khắc như vậy. Nhưng bất kỳ quyết tâm nào làm theo ý Ðức Chúa Trời thì không thể là lời hứa bất chợt được. Ðúng hơn, đó phải là lời tuyên bố trang trọng và nghiêm túc rằng – với sự trợ giúp của Thánh Linh – chúng ta có thể nhắc lại những quyết tâm đó mỗi ngày.

Hãy hành động theo quyết tâm của bạn

Marvin Williams (LHS)


quyet tam

Resolutions

[They] entered into . . . an oath to walk in God’s Law, . . . and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord. Nehemiah 10:29

In 1722, Jonathan Edwards drew up a list of 70 resolutions, dedicating himself to live in harmony with God and others. The following resolutions give a picture of the serious purpose with which Edwards approached his relationship with God. He resolved:
• To do whatever is most to God’s glory.
• To do my duty, for the good of mankind in general.
• Never to do anything, which I should be afraid to do, if it were the last hour of my life.
• To study the Scriptures steadily, constantly, and frequently.
• To ask myself at the end of every day, week, month, and year if I could possibly have done better.
• Until I die, not to act as if I were my own, but entirely and altogether God’s.
In Nehemiah 10, God’s people made an oath, vowing to follow all the commands, laws, and regulations of the Lord. This oath was so serious that they were willing to accept the curse of God if they failed to keep these commands.
Our resolutions need not be so serious as that. But any resolution to follow God is not a casual promise. Rather, it is a solemn and serious declaration that—with the help of the Holy Spirit—we can renew every day.

Act on your resolutions!


Marvin Williams

Bài vở đóng gớp xin gởi về Tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like