Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 6 – Cuộc Phản Loạn Của Ích-ma-ên

Ngày 6 – Cuộc Phản Loạn Của Ích-ma-ên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 6                        CUỘC PHẢN LOẠN CỦA ÍCH-MA-ÊN

Giê-rê-mi 41:1-18

1 Tuy nhiên, đến tháng bảy, Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, cháu Ê-li-sa-ma, vốn dòng tôn thất, cũng là một trong các tướng lãnh của nhà vua, đem theo mười bộ hạ đến yết kiến tổng trấn Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, tại Mích-ba. Trong khi họ cùng dùng bữa tại đó, 2 Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, và mười bộ hạ theo mình vụt đứng dậy, rút kiếm đâm chết Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan, là người vua Ba-by-lôn lập làm tổng trấn trong nước. 3 Ích-ma-ên cũng hạ sát luôn tất cả những người Do Thái hầu cận Ghê-đa-lia tại Mích-ba và những người lính Ba-by-lôn có mặt tại đó.

Cuộc Tàn Sát Lan Rộng

4 Ngày hôm sau, khi chưa ai biết về vụ ám sát tổng trấn Ghê-đa-lia, 5 có tám mươi người đến từ Si-chem, Si-lô, và Sa-ma-ri. Họ đã cạo râu, xé rách áo, và rạch da thịt. Họ mang theo tế lễ chay và nhũ hương để lên đền thờ dâng cho Chúa. 6 Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, từ Mích-ba lên đón họ, vừa đi vừa khóc. Khi gặp họ, Ích-ma-ên ân cần: “Mời các ông ghé vào đây chào tổng trấn Ghê-đa-lia, con A-hi-cam.” 7 Vào được giữa thành, Ích-ma-ên và bộ hạ liền tàn sát họ và quăng thây xuống giếng. 8 Nhưng mười người trong nhóm nói với Ích-ma-ên: “Xin đừng giết chúng tôi, vì chúng tôi còn dự trữ lương thực giấu ngoài đồng: lúa mì, lúa mạch, dầu ô-liu và mật ong.” Vậy Ích-ma-ên tha, không giết họ chung với các bạn đồng hành. 9 Ích-ma-ên quăng thây của tất cả những người anh ta tàn sát xuống một hồ to do vua A-sa đào để phòng thủ trong khi nguy cơ chiến tranh với Ba-i-sa, vua Y-sơ-ra-ên, đe dọa. Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, lấy thây người lấp đầy hồ.10 Ích-ma-ên bắt tất cả những người còn lại tại Mích-ba, gồm các công chúa và hết thảy dân chúng mà tướng Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng quân sự, chừa lại ở Mích-ba, dưới quyền cai trị của Ghê-đa-lia, con A-hi-cam. Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, bắt họ, dẫn đi về hướng Am-môn. 11 Giô-na-han, con Ca-rê-át, và tất cả các sĩ quan đi theo ông nghe về mọi việc tàn ác Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, đã làm. 12 Họ liền tập họp toàn thể lực lượng, đi đánh Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia. Họ đuổi kịp anh ta gần ao lớn ở Ghi-bê-ôn. 13 Hết thảy đoàn dân bị Ích-ma-ên dẫn đi đều mừng rỡ khi họ nhìn thấy Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và tất cả các sĩ quan đi cùng với ông. 14 Tất cả những người bị Ích-ma-ên bắt dẫn đi khỏi Mích-ba đều quay lại, chạy về phía Giô-ha-nan, con Ca-rê-át. 15 Nhưng Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, cùng với tám bộ hạ, thoát khỏi tay Giô-ha-nan, và trốn qua xứ Am-môn

Trốn Qua Ai-cập

16 Hết thẩy người còn lại bị Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, bắt đi khỏi Mích-ba sau khi anh ta ám sát Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, gồm có binh sĩ, đàn bà, trẻ con, và thái giám. Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và tất cả các sĩ quan đi theo ông dẫn hết thảy những người này ra khỏi Ghi-bê-ôn. 17 Họ tiếp tục đi, và dừng lại tại Ghê-rút Kim-ham, gần Bết-lê-hem, trên đường xuống Ai-cập. 18 Họ sợ quân Canh-đê vì Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, đã ám sát Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, là người vua Ba-by-lôn đã lập làm tổng trấn trong nước.
SUY GẪM

* Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1-3 Ghê-đa-lia, không nghe lời cảnh báo của Giô-ha-nan, cho mời Ích-ma-ên tới dùng bữa mà không cắt cử lính hộ vệ thích đáng. Ích-ma-ên, dưới sự xúi giục của người Am-môn vốn thù địch dân Ba-by-lôn, đã giết Ghê-đa-lia là người ủng hộ Ba-by-lôn. Hắn cũng giết luôn tất cả những người Giu-đa ở cùng Ghê-đa-lia cũng như những quân lính Ba-by-lôn tại đó. Đây là hậu quả của việc vâng phục Đức Chúa Trời nhưng quá lơ là với kẻ thù bên trong. Công bình và bất công bình thể nào dung hòa cùng nhau được! Chúng ta không thể chung ách với người vô tín. Chính trong hôm nay sa-tan cũng có thể sẽ cám dỗ chúng ta.

Câu 4-10 Tính hai mặt của sa-tan đã được bộc lộ một cách rõ ràng. Ích-ma-ên giả bộ buồn rầu (vừa đi vừa khóc) để giấu sự gian ác mình trước những người hành hương tới Giê-ru-sa-lem vốn đang buồn thảm. Ích-ma-ên đã lừa được họ và cho người hộ tống họ vào trong thành nơi hắn có thể hạ sát và ném họ xuống một cái giếng. Hắn tha mạng mười người có giấu lương thực hầu lấy chỗ lương thực đó song có lẽ sau khi xong việc sẽ thủ tiêu nốt để che giấu tội ác. Sa-tan sẽ tiến đến gần chúng ta, an ủi khi chúng ta trải qua thời khắc khó khăn và cùng mỉm cười khi chúng ta hạnh phúc. Nhưng khi đã hoàn thành mục tiêu, nó sẽ vứt bỏ chúng ta không chút thương tiếc. Hãy cẩn thận với những người nói rằng họ chỉ vì mục đích hòa bình, an ủi và chúc phước.

Câu 11-15 Sau khi Ghê-đa-lia bị ám sát, trong thành Giu-đa chỉ còn lại những kẻ giết người vì mục đích chính trị. Giô-ha-nan đuổi theo Ích-ma-ên, nhưng ông làm việc này vì lợi riêng chứ không phải vì tìm kiếm công lý của Chúa. Ông không đi trừng phạt Ích-ma-ên vì tội ác của hắn nhưng vì sợ người Ba-by-lôn trả thù. Đức Chúa Trời vẫn yên lặng chống lại cuộc chiến trong bùn lầy của thế gian. Nơi nào Đức Chúa Trời không được tôn vinh như một vị Vua thì sự tham lam và bạo lực sẽ vẫn được che giấu dưới bộ mặt tích cực.

Cầu nguyện: Xin Chúa giúp chúng con nhận thức bộ mặt thật của sa-tan ngày hôm nay.

Bình Luận:

You may also like