Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 5 – GIU-ĐA DƯỚI THỜI CAI QUẢN CỦA GHÊ-ĐA-LIA

Ngày 5 – GIU-ĐA DƯỚI THỜI CAI QUẢN CỦA GHÊ-ĐA-LIA

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 5                        GIU-ĐA DƯỚI THỜI CAI QUẢN CỦA GHÊ-ĐA-LIA

Giê-rê-mi 40:1-16

Giê-rê-mi Ở Lại Trong Xứ Giu-đa

1 CHÚA phán với Giê-rê-mi sau khi tướng Nê-bu A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, trả tự do cho ông tại Ra-ma, đang khi ông bị xiềng và cùng với cả đoàn dân từ thành Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đa trên đường lưu đày qua Ba-by-lôn.

2 Viên chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ dẫn Giê-rê-mi đi riêng ra và nói: “CHÚA, Đức Chúa Trời của ông, đã cảnh cáo trước, Ngài sẽ giáng tai họa xuống chốn này. 3 Và bây giờ Ngài đã giáng họa xuống. CHÚA đã thực hiện điều Ngài phán, vì dân chúng phạm tội với CHÚA, không chịu vâng lời Ngài. Vì thế mà việc này đã xảy ra. 4 Bây giờ tôi tháo xiềng ra khỏi tay ông. Nếu ông muốn qua Ba-by-lôn với tôi, mời ông đi, tôi sẽ lo liệu cho ông chu đáo. Còn nếu ông không muốn, thì đừng đi. Kìa, toàn cõi đất nước này ở trước mặt ông. Ông muốn đi nơi nào tùy ý.” 5 Giê-rê-mi chưa đáp lời, Nê-bu A-đan lại nói tiếp: “Hay là ông về với Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan. Hoàng thượng vừa bổ nhiệm người làm tổng trấn các thành xứ Giu-đa. Ông có thể ở với Ghê-đa-lia và sống giữa dân mình. Hoặc ông thấy cần đi nơi nào khác thì cứ tùy nghi mà đi.” Viên chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ cấp thực phẩm và vật dụng cho Giê-rê-mi rồi thả ông đi. 6 Giê-rê-mi đi về Mích-ba, ở với Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, và sống giữa dân chúng còn lại trong xứ.

Tổng Trấn Ghê-đa-lia Khởi Sự Gây Dựng Cộng Đồng Giu-đa

7 Tất cả các sĩ quan chỉ huy các lực lượng ở vùng quê, cấp chỉ huy và quân lực của họ, đều nghe tin vua Ba-by-lôn đã lập Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, làm tổng trấn trong nước, để cai trị những người gồm cả đàn ông, đàn bà, và trẻ con, thuộc thành phần nghèo khổ nhất trong xứ không bị đầy qua Ba-by-lôn. 8 Các sĩ quan chỉ huy này gồm có Ích-ma-ên (con Nê-tha-nia), Giô-ha-nan và Giô-na-than (con Ca-rê-át), Sê-ra-gia (con Tan-hu-mết), các con trai của Ê-phai ở Nê-tô-pha, và Giê-xa-nia (con một người Ma-a-ca). Họ đem quân theo đến yết kiến Ghê-đa-lia tại Mích-ba. 9 Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan, dùng lời thề trấn an họ: “Anh em đừng ngại phục vụ người Ba-by-lôn. Anh em cứ ở trong nước, phục vụ vua Ba-by-lôn, rồi sẽ được an cư lạc nghiệp. 10 Tôi phải ở lại Mích-ba để đại diện cho anh em tiếp xúc với người Ba-by-lôn mỗi khi họ đến. Nhưng anh em được quyền thu hoạch rượu, các loại trái cây mùa hạ, dầu, và trữ trong lọ, bình. Hãy định cư trong các thành anh em đã chiếm đóng.”

11 Hết thảy những người Do Thái ở Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, và ở khắp các nước khác cũng nghe tin vua Ba-by-lôn đã chừa lại một số dân trong xứ Giu-đa, và đã lập Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan, cai trị họ. 12 Hết thảy những người Do Thái này tản mát khắp nơi đều trở về Giu-đa, đến yết kiến Ghê-đa-lia tại Mích-ba, và thu hoạch được một số lượng dồi dào rượu và trái cây mùa hạ.

Ghê-đa-lia Bị Ám Sát
13 Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và hết thảy các sĩ quan chỉ huy các lực lượng ở vùng thôn quê đến gặp Ghê-đa-lia tại Mích-ba, 14 và báo tin: “Chắc hẳn tổng trấn biết tin Ba-a-lít, vua Am-môn, đã sai Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, về ám sát tổng trấn?” Nhưng Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, không tin lời họ.
15 Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, cũng gặp kín Ghê-đa-lia tại Mích-ba và đề nghị: Xin cho tôi thủ tiêu Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, mà không ai biết hết. Sao lại để cho nó ám sát tổng trấn, để rồi toàn dân Do Thái tụ họp chung quanh tổng trấn phải tản lạc, và dân còn sót lại trong xứ Giu-đa cũng chết mất?”
16 Nhưng Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, can ngăn Giô-ha-nan, con Ca-rê-át: “Đừng làm vậy! Điều anh nói về Íchma-ên không đúng đâu!”
SUY GẪM

* Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-3 Qua lời của viên chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, Đức Chúa Trời giải thích lý do hủy diệt Giu-đa. Một viên chỉ huy người ngoại đã lắng nghe cách chăm chú lời Chúa, dù lời phán là dành riêng cho dân sự của Đức Chúa Trời, nhưng dân Chúa đã bỏ qua lời ấy. Điều này cho thấy cách Ba-by-lôn được sử dụng làm một công cụ của Đức Chúa Trời như thế nào. Ngày nay nếu chúng ta không lắng nghe lời Chúa, Ngài sẽ khiến chúng ta phải nghe sự khiển trách và quở phạt từ những người không tin.

Câu 7-12 Đức Chúa Trời cho những người đầu phục Ba-by-lôn (39:9) được kinh nghiệm thời kỳ ổn định xã hội và thạnh vượng kinh tế. Trái lại, vua, các hoàng tử và giới quý tộc là những kẻ đầy lòng kiêu ngạo dân tộc đã phải chết hoặc bị bắt làm phu tù. Theo quan điểm thế gian, những người hàng phục bị coi là đào ngũ hay phản bội, song họ lại được tiếp nhận như những người vâng phục trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng cố gắng hết sức để chấp nhận sự phán xét từ Chúa và được chính Ngài tiếp nhận.

* Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1-6 Giê-rê-mi từ chối kế hoạch qua Ba-by-lôn và chọn ở lại trong xứ mình. Không có một lý do rõ ràng, song một điều chắc chắn là ông không qua Ba-by-lôn để hưởng thụ một cuộc sống an nhàn, ổn định. Tiêu chuẩn lựa chọn trường học, công việc và bạn đời của tôi là gì?

Cầu nguyện: Xin Chúa giúp chúng con tỉnh thức với những thế lực gian ác luôn rình rập tấn công cộng đồng.

Bình Luận:

You may also like