Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Đừng Ngu Dại

Ngày 29 – Đừng Ngu Dại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 29          ĐỪNG NGU DẠI

GIÊ-RÊ-MI 37:1-10

Vua Sê-đê-kia Nhờ Giê-rê-mi Cầu Nguyện Cho Đất Nước
1 Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, lập Sê-đê-kia, con Giô-si-a, làm vua nước Giu-đa thế cho Cô-nia, con Giê-hô-gia-kim. 2 Nhưng cả vua Sê-đê-kia, quần thần, và dân trong nước, không một ai chú ý đến lời CHÚA phán qua tiên tri Giê-rê-mi.
3 Tuy nhiên, vua Sê-đê-kia sai Giê-hu-can, con Sê-lê-mia, và thầy tế lễ Sô-phô-ni, con Ma-a-sê-gia, đến thưa với tiên tri Giê-rê-mi: “Xin ông vì chúng tôi cầu khẩn CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta.”
4 Lúc ấy, Giê-rê-mi chưa bị giam cầm nên còn đi lại tự do giữa dân chúng. 5 Quân Canh-đê đang vây hãm thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin quân của Pha-ra-ôn đã tiến ra khỏi Ai-cập, liền rút đi khỏi thành.
6 Bấy giờ CHÚA phán với tiên tri Giê-rê-mi: 7 CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Vua Giu-đa đã sai các ngươi đến cầu hỏi ý Ta. Hãy tâu lại như vầy: ‘Quân đội của Pha-ra-ôn đã tiến lên cứu giúp các ngươi sẽ quay trở về xứ mình, về Ai-cập. 8 Quân Canh-đê sẽ trở lại vây đánh thành này, chúng sẽ chiếm được và phóng hỏa đốt thành.’ ”
9 CHÚA phán: “Các ngươi đừng tự dối mình, đừng tự nhủ: ‘Quân Canh-đê thế nào cũng rút đi khỏi chúng ta!’ vì chúng sẽ không rút khỏi đâu. 10 Dù cho các ngươi có đánh tan quân Canh-đê đang hãm đánh các ngươi, đến nỗi chỉ còn lại những thương binh trong lều, chúng cũng sẽ vùng dậy, phóng hỏa đốt trụi thành này.”

SUY GẪM

Câu 6-10 Ngài không thể bị lừa dối. Sê-đê-kia cố gắng sử dụng sức mạnh của vị tiên tri để trốn tránh nguy hiểm và nghĩ rằng họ có thể nhận được sự giúp đỡ của Ai-cập và được tự do khỏi hiểm họa của người Ba-by-lôn. Nhưng như Chúa đã nói về họ, khi họ không ăn năn và tin cậy vào Ngài (34:2-5), Giê-ru-sa-lem đã bị hủy phá. Thậm chí những người Ba-by-lôn đang thương vong cũng có thể hủy phá Giê-ru-sa-lem (câu 10). Điều này cho thấy sự hủy phá thành Giê-ru-sa-lem không được kiểm soát bởi tay của những người Ba-by-lôn mà của Đức Chúa Trời và nhấn mạnh sự kiện là họ sẽ sớm bị hủy diệt. Bạn có nghĩ rằng mọi chuyện của bạn sẽ ổn mà không cần sự hỗ trợ của Chúa?

Câu 1,2 Vua Sê-đê-kia mà Na-bu-cát-nết-xa lập nên như con rối và không nghe lời Chúa, không coi trọng các tiên tri và dân sự. Ông chỉ chạy theo nước mạnh. Ông thấy Chúa không ở đó và thu mình lại vì sợ hãi. Đức tin là liều thuốc an thần, sự khen ngợi là âm nhạc làm dịu nỗi đau và cầu nguyện đã trở thành biện pháp giảm căng thẳng. Sự tĩnh nguyện là gì đối với bạn? Bạn có cảm thấy bất an nếu bạn quên thời giờ tĩnh nguyện của mình?

Câu 3,5 Vị vua quyền uy trước mặt dân sự không thể che giấu lòng bồn chồn của mình và bí mật sai người đến nhờ các tiên tri cầu nguyện. Có thể vua đã xin họ sử dụng quân đội Ai-cập để đánh bại người Ba-by-lôn. Đối với những kẻ cầu nguyện nhưng vẫn bồn chồn, lời cầu nguyện chẳng ích chi cho họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tha thứ cho con vì không chịu thay đổi mà lại cầu nguyện cho mọi chuyện xảy ra theo những ước muốn ích kỷ của mình.

Bình Luận:

You may also like